Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Schonis en Verhoeven over het artikel ‘Wie temt het datamonster in de auto-industrie?’Antwoord op vragen van de leden Schonis en Verhoeven over het artikel ‘Wie temt het datamonster in de auto-industrie?’

Keywords:
Zaaknummer: 2019D21928

Geachte voorzitter,

Hierbij beantwoord ik de schriftelijke vragen van de leden Schonis en Verhoeven (beiden D66) over het artikel ‘Wie temt het datamonster in de auto-industrie?’, ingediend op 5 april 2019.

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel ‘Wie temt het datamonster in de auto-industrie?’

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Kunt u toelichten wat het standpunt is van Nederland met betrekking tot de plannen van de Europese Commissie om de verkeersveiligheid te verbeteren door middel van dataopslag, camera’s en sensors in auto’s?

Antwoord 2

Nederland is hier voorstander van, zoals 28 juni jl. aangegeven in reactie op de EU-strategie voor geautomatiseerd vervoer (TK, 2017-2018, 22112 nr. 2596). Een toenemend gebruik van sensoren en data, is een logisch gevolg van de opkomst van connected en geautomatiseerd wegvervoer en biedt volop kansen voor onze mobiliteitsuitdagingen. Nederland is trekker van de internationale proef die anonieme voertuigdata, via privacy & security by design, gebruikt voor het detecteren van verkeersonveilige situaties.

Vraag 3

Deelt u de mening dat er een onafhankelijke toezichthouder moet komen om de veiligheid van de door de autofabrikanten verzamelde informatie te verzekeren?

Antwoord 3

In Nederland zijn er onafhankelijke toezichthouders die actief zijn op het gebied van voertuigdata: de Autoriteit Persoonsgegevens en de RDW. De RDW heeft hier een wettelijke taak in het toelaten van voertuigen waarbij veilig functioneren incl. dataprotectie, nu en in de komende jaren, een integraal onderdeel is van het functioneren op de openbare weg. Op grond van de kaderverordening

EU/2018/858 krijgt de Europese Commissie een nieuwe eigenstandige rol, naast

die van de nationale autoriteiten voor toelating van en toezicht op (ook in

gebruiksfase) bepaalde type motorvoertuigen.

Vraag 4
Bent u ermee bekend dat verzekeraars deze data gebruiken om hun premies te koppelen aan rijgedrag?

Antwoord 4

Ja.

Vraag 5

Deelt u de mening dat de privacy van mensen niet in geding mag komen door het “datamonster” en hoe gaat u de privacy van de gebruiker/bestuurder bewaken?

Antwoord 5

Dataprotectie en privacy zijn fundamentele rechten die zeker bewaakt worden. De AVG biedt daarvoor een goede basis en de Nationale en Europese autoriteiten voor persoonsgegevens houden daar toezicht op. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Het is aan haar om te oordelen of de AVG wordt nageleefd. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens heb ik deze ontwikkeling van communicatie met- en data uit- voertuigen vorig jaar aangekaart en zij hebben dit onlangs opgenomen als een van hun topprioriteiten in de European Data Protection Board.

Vraag 6

Kunt u een overzicht geven van de verschillende soorten data die nieuwe auto’s verzamelen en delen met autofabrikanten of derden?

Antwoord 6

Er zijn meerdere publicaties over dit onderwerp. De meeste op Europees niveau zoals het TRL onderzoek‘Access to In-Vehicle data and resources’[1]. Op dit moment wordt in opdracht van mij en het ministerie van EZK aanvullend onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op dit terrein.

Een volledig overzicht van alle gegevens die alle typen auto’s genereren en opslaan kan ik niet geven. Er worden verschillende typen data verzameld door autofabrikanten. Het betreft enerzijds data die niet privacygevoelig zijn en iets zeggen over de staat van het voertuig (bijvoorbeeld technische foutmeldingen) en anderzijds data die iets zeggen over een persoon en die, als die data herleidbaar zijn tot die persoon, privacygevoelig zijn (bijvoorbeeld bezochte plaatsen en ander verplaatsingsgedrag of persoonlijke kenmerken). De meeste data die voertuigen en de fabrikanten verzamelen zijn vooralsnog van technische aard en niet zonder meer herleidbaar tot natuurlijke personen.

Vraag 7

Kunt u daarbij aangeven in hoeverre het gaat om persoonsgegevens?

Antwoord 7

Zie antwoord op vraag 6. Voor het verwerken van persoonsgegevens geeft de geldende Europese wetgeving regels, zoals de informatieplicht. De informatieplicht houdt in dat de fabrikant vooraf meedeelt aan de klant welke data hij wil verwerken, en met welke doeleinden de verwerking plaatsvindt en nadere informatie verstrekt voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder ze worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking en opslag te waarborgen. De betrokkene kan zo zijn recht op inzage, correctie, verwijdering van of verzet tegen het verwerken van de persoonsgegevens uitoefenen.

Vraag 8

Welke mogelijkheden hebben mensen om ervoor te kiezen data die hun auto verzamelt niet te delen? Hoe kunnen mensen concreet die keuze maken? Kunnen mensen ook na aankoop van een nieuwe auto hun keuzes voor het delen van data wijzigen? Zo ja, hoe? Hoe zit het met de aankoop van tweedehandse auto’s?

Antwoord 8

Ook hiervoor geldt de eerdere genoemde informatieplicht. In het eerdere genoemde ECORYS-onderzoek in opdracht van mij en het ministerie van EZK worden deze mogelijkheden onderzocht. Op de uitkomsten wil ik echter niet vooruitlopen. Het is wel duidelijk dat er grote verschillen zijn in de wijze waarop dit gebeurt. Mijn uitgangspunt is een zo groot mogelijke keuzevrijheid en maximale transparantie.

Vraag 9

Bent u bekend met de motie van de leden Verhoeven en van Nispen over de

uitvoering van de additionele taken door de AP - Uitvoeringswet Algemene

Verordening Gegevensbescherming (Kamerstuk 34851, nr. 23)? Wanneer wordt de Kamer hierover geïnformeerd?

Antwoord 9

Dit voorjaar zal de kamer een reactie worden toegezonden op de motie van leden Verhoeven en Van Nispen waarin de kamer zal worden geïnformeerd over de capaciteit en de middelen van de AP in relatie tot haar taken door mijn collega Sander Dekker, Minister voor Rechtsbescherming.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga[1] https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-05-access-to-in-vehicle-data-and-resources.pdf

Antwoord op

Het artikel ‘Wie temt het datamonster in de auto-industrie?’ (5 April 2019)
Reactietijd: 53 dagen

Indiener

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)


Gericht

Rutger Schonis (D66)

Kees Verhoeven (D66)


descriptionAccess ( 9368 )

Publicatiedatum
28 Mei 2019Gerelateerd

Het artikel ‘Wie temt het datamonster in de auto-industrie?’

Het model CARbonTAX dat gebruikt is om de verkopen van elektrische auto’s te voorspellen en er in 2018 meer dan 100% naast zat bij de schatting van de verkoop van het aantal elektrische auto’s

De kosten van stimulering van elektrische auto’s en de totaal onderschatte vooruitgang in batterij technologie

De kosten van stimulering van fossiele brandstoffen

Het brandveiligheidsrisico van elektrische auto’s

Het Revnext-model voor de stimulering van elektrische auto's, de merkwaardige aanbesteding, de uitkomsten van dit model en het feit dat TNO de staatssecretaris weerspreekt

Het bericht ‘Oude vervuilende zakelijke auto veel goedkoper dan schone Tesla’

Het kabinetsbeleid ten aanzien van de defensie-industrie

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl