Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma en Sneller over het bericht dat in Brunei nieuwe shariawetten zijn ingevoerdAntwoord op vragen van de leden Sjoerdsma en Sneller over het bericht dat in Brunei nieuwe shariawetten zijn ingevoerd

Keywords:
Zaaknummer: 2019D18934

 

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Sjoerdsma en Sneller over het bericht dat in Brunei nieuwe shariawetten zijn ingevoerd. Deze vragen werden ingezonden 8 april 2019 met kenmerk 2019Z06993.

 

 

 

De Minister van Buitenlandse Zaken,

 

 

 

 

Stef Blok

 

 

[Ondertekenaar 1]

[Ondertekenaar 2]

 

 

 

 

[Ondertekenaar 3]

[Ondertekenaar 4]

 

 

Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Sjoerdsma en Sneller (D66) over het bericht dat in Brunei nieuwe shariawetten zijn ingevoerd.

 

Vraag 1

Kent u het bericht ‘Sultan Brunei wijkt niet voor kritiek op nieuwe shariawetten’? 1)

 

Antwoord

Ja.

 

Vraag 2
Deelt u de mening dat het schandalig is dat in Brunei LHBTI-liefde wordt beschouwd als een misdaad?

 

Vraag 3
Bent u het eens dat het barbaars is dat in Brunei is besloten de doodstraf per steniging in te voeren voor seks tussen mensen van hetzelfde geslacht? Hoe duidt u deze beslissing van de regering in Brunei?

 

Vraag 4
Bent u het eens dat het belangrijk is dat Nederland opkomt voor LHBTI-rechten wereldwijd?

 

Antwoord vraag 2, 3 en 4

Het kabinet heeft met veel zorg kennis genomen van het besluit van Brunei om fase 2 en 3 van de Syariah Penal Code in te voeren. De nieuwe strafwetgeving heeft een nadelige invloed op een aantal kwetsbare groepen in Brunei, waaronder LHBTI’s, vrouwen en kinderen. In een publiek statement heb ik mij uitgesproken tegen de invoering van de inhumane straffen en Brunei opgeroepen de invoering van de straffen tegen te houden. Op 5 mei jl. gaf de sultan van Brunei in een speech aan dat het de facto moratorium op de doodstraf, dat geldt voor de common law, tevens zal gelden voor de syariah. Daarbij gaf hij ook aan dat het land het VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing (UNCAT) zal ratificeren.

 

Gelijke rechten van LHBTI’s is een prioriteit in het Nederlandse mensenrechtenbeleid. Nederland zet zich in internationale fora en in bilaterale relaties stelselmatig in voor de bescherming en bevordering van gelijke rechten van LHBTI’s. Belangrijk onderdeel daarvan, naast de bevordering van sociale acceptatie en het tegengaan van discriminatie, is de afschaffing van de strafbaarstelling van homoseksualiteit.

 

Na de invoering van fase 1 van de wetgeving in 2014 en de negatieve reacties van de internationale gemeenschap die daarop volgden, heeft Brunei de invoering van fase 2 en 3 uitgesteld, maar nooit afgezien van invoering. Wel lijkt Brunei er thans voor gekozen te hebben minder ruchtbaarheid te geven aan de invoering van fases 2 en 3.

 

Vraag 5

Bent u bereid de ambassadeur van Brunei om uitleg te vragen over deze nieuw ingetreden wetgeving? Zo nee, waarom niet?

 

 

Antwoord

Graag verwijs ik u naar de beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door de leden Özütok, Van Ojik en Diks (GroenLinks) over het bericht dat Brunei extreme straffen invoert, onder meer de doodstraf voor homoseksuele handelingen, met het kenmerk: 2019Z06852. In die antwoorden deed ik verslag van de diplomatieke inspanningen van Nederland (aanspreken ambassadeur, met succes aandringen op een EU-verklaring, aankaarten in de Raad Buitenlandse Zaken, aan de orde stellen in de mensenrechtenraad).

 

Vraag 6

Klopt het dat Prinses Beatrix (destijds Koningin Beatrix) de sultan van Brunei, Hassanal Bolkiah, de onderscheiding Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw heeft verleend?

 

Antwoord

Ja.

 

Vraag 7

Bent u het eens dat het onwenselijk is dat een persoon die verantwoordelijk is voor het invoeren van dergelijke wetgeving een dergelijke onderscheiding heeft?

 

Antwoord

Ik ben het met u eens dat het onwenselijk is als er controverse bestaat rondom een onderscheiding. Een dergelijke onderscheiding die is gegeven naar aanleiding van het staatsbezoek in 2013 uit naam van de Nederlandse regering heeft een verbindend karakter tussen twee staten en samenlevingen. De uitwisseling van onderscheidingen bij staatsbezoeken dient om de goede relatie tussen beide landen op dat moment verder te bekrachtigen. Voor dergelijke onderscheidingen is wederkerigheid een belangrijk uitgangspunt.

 

Vraag 8

Bent u bereid te onderzoeken of deze onderscheiding kan worden ingetrokken? Zo nee, waarom niet?

 

Antwoord

Volgens de wetgeving kan een onderscheiding alleen worden ingetrokken als de gedecoreerde persoon veroordeeld is tot een onherroepelijke gevangenisstraf van minimaal één jaar. Dit is geregeld in artikel 12, lid 2 van de Wet instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw.

 

Vraag 9

Indien het niet mogelijk is om deze onderscheiding in te trekken, bent u dan bereid de regels omtrent onderscheidingen zodanig aan te scherpen dat deze kunnen worden ingetrokken indien de ontvanger het internationaal recht schendt?

 

Antwoord

Onderscheidingen die tijdens staatsbezoeken uit hoofde van de Nederlandse regering worden verleend, zijn een diplomatiek instrument om de relaties tussen twee staten en samenlevingen te markeren. Staatsbezoeken bieden de mogelijkheid om de relatie in den brede, waaronder ook de kritischere vraagstukken (zoals bijvoorbeeld op het terrein van mensenrechten en internationaal recht) aan de orde te stellen.

Ik ben van mening dat het verruimen van intrekkingsgronden van onderscheidingen niet zal bijdragen aan een betere inhoudelijke discussie met het betrokken land over het respecteren van het internationaal recht.

 

 

 

1) https://nos.nl/artikel/2278847-sultan-brunei-wijkt-niet-voor-kritiek-op-nieuwe-shariawetten.html

 

 

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Özütok, Van Ojik en Diks (allen GroenLinks), ingezonden 5 april 2019 (vraagnummer 2019Z06852)

 

Antwoord op

Het bericht dat in Brunei nieuwe shariawetten zijn ingevoerd (8 April 2019)
Reactietijd: 32 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Sjoerd Sjoerdsma (D66)

Joost Sneller (D66)


descriptionAccess ( 9015 )

Publicatiedatum
10 Mei 2019Gerelateerd

Het bericht dat in Brunei nieuwe shariawetten zijn ingevoerd

Doodstraf voor homo’s in Brunei

Het bericht dat Brunei extreme straffen invoert, onder meer de doodstraf voor homoseksuele handelingen

De berichten ‘Helmplicht voor snorfietser wordt geleidelijk ingevoerd’ en ‘Ook de snorfietser moet eraan geloven: een niet-coole helm op’

Erfpacht in Amsterdam

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De nieuwe Kleine Ondernemersregeling (KOR)

De voorbereidingen op de implementatie van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl