Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Beckerman over gevaarlijke typen Ferroli-cv- ketelsAntwoord op vragen van het lid Beckerman over gevaarlijke typen Ferroli-cv- ketels

Keywords:
Zaaknummer: 2019D18863

Geachte voorzitter,

 

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over gevaarlijke typen Ferroli-cv- ketels (2019Z07278).

 

Hoogachtend,

 

de minister voor Medische Zorg

en Sport,

 

 

 

 

 

 

Bruno Bruins

 

 

 

 

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over gevaarlijke typen Ferroli-cv- ketels.

(2019Z07278)

 

 

1

Kent u de vervolguitzending van Kassa over ‘levensgevaarlijke’ cv-ketels van Agpo Ferroli en tienduizenden huurders die hierdoor in onzekerheid verkeren? 1) Wat is uw reactie daarop?

 

1.

Ja. Naar aanleiding van de uitzending van Kassa van 16 maart 2019 is de NVWA een onderzoek bij de producent gestart. In mijn antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over Onveilige CV-ketels (2019Z05387) heb ik de Kamer hierover geïnformeerd. De vervolguitzending van Kassa heeft geen nieuwe feiten aan het licht gebracht.

 

2

Hoe is het mogelijk dat cv-ketels van Ferroli met een gat in de behuizing wel onderhouden zijn maar het gat niet is gedicht, waardoor essentiële veiligheidsmaatregelen vanuit de fabriek zijn genegeerd? Welke consequenties heeft deze nalatigheid voor de betreffende onderhoudsbedrijven?

 

2.

In de op 16 april 2019 aan uw Kamer toegezonden antwoorden op vragen over onveilige cv-ketels (2019Z05387) heb ik gemeld dat de installateurs in 2009 van Ferroli aangescherpte onderhoudsadviezen hebben ontvangen. Ook heb ik uw Kamer gemeld dat de NVWA een onderzoek is gestart. Op de uitkomst daarvan kan ik niet vooruitlopen.

 

3

Klopt het dat er geen overeenstemming is tussen de twee grootste onderhoudsbedrijven in ons land over wat met Ferroli-ketels moet gebeuren, aangezien Feenstra stelt dat bij goed onderhoud de ketel kan blijven hangen en dat Breman stelt dat de cv-ketels vervangen moeten worden? Wat betekent dit voor de bewoners die een Ferroli-ketel hebben?

 

3.

De NVWA neemt in het kader van het onderzoek ook contact op met onderhoudsbedrijven. Op de uitkomst van dit onderzoek kan ik niet vooruitlopen.

Zoals toegezegd in het Algemeen Overleg NVWA d.d. 23 april 2019 zal ik de Kamer voor de zomer informeren over de voortgang van het onderzoek.

 

4

Zijn er klachten of meldingen gedaan bij Ferroli en/of de NVWA over deze typen ketels door onderhoudsbedrijven?

 

4.

Bij Ferroli zijn er in de periode tussen 24 oktober 2013 en 19 maart 2019 door onderhoudsbedrijven 23 meldingen gedaan over deze typen ketels. Van deze meldingen hadden er drie betrekking op brand buiten de cv-ketel. De NVWA heeft in deze periode geen meldingen ontvangen. Op 16 april 2019 heb ik aan uw Kamer gemeld dat de NVWA een onderzoek is gestart naar aanleiding van de uitzending van het programma Kassa van 16 maart 2019 en de uitspraken deskundigen in dit programma. De NVWA heeft op 18 april 2019 van Kassa 40 bij dit programma binnengekomen meldingen ontvangen. Deze meldingen worden door de NVWA meegenomen bij het al lopende onderzoek.

 

5

Waarom stelt woningcorporatie Vestia dat de ketels niet vervangen hoeven worden (ook al zitten nog gaten in behuizingen) en wacht Vestia op een onderzoek van hun ‘contractpartij’, oftewel van de fabrikant zelf wat niet onafhankelijk is? Wat is uw oordeel over deze gang van zaken in de richting van huurders van Vestia die zich grote zorgen maken?

 

5.

Het hiervoor genoemde onderzoek van de NVWA is relevant voor alle ketels van Ferroli die in Nederland in gebruik zijn, waaronder cv-ketels in de huurwoningen van Vestia. Vestia zal maatregelen nemen die voortvloeien uit de bevindingen van het onderzoek van de NVWA. Dat Vestia een onderzoek van de fabrikant zelf afwacht, zoals in de vraag wordt gesteld, is niet correct.

In afwachting van de resultaten van het onderzoek van de NVWA neemt Vestia wel al een aantal maatregelen. Daarbij gaat het om:

  1. Alle huurders met een Agpo ketel van vóór 2011 – waar door omstandigheden de afgelopen 2 jaar geen onderhoud is uitgevoerd – zijn aangeschreven. In deze brief benadrukt Vestia de noodzaak om in te gaan op de onderhoudsafspraak die nogmaals wordt aangeboden.
  2. Daarnaast kunnen alle huurders van Vestia zelf contact opnemen met Vestia voor een preventieve inspectie. Dus ook de huurders die wel tijdig onderhoud hebben laten uitvoeren.
  3. Tot slot wordt momenteel, vooruitlopend op de uitkomsten van het NVWA-onderzoek, door Vestia verkend wat de mogelijke scenario’s zijn om (een deel van) de ketels eventueel versneld te vervangen. Tot die tijd wordt het advies van de fabrikant en van de onderhoudspartijen gevolgd om elke 2 jaar onderhoud te plegen aan de Agpo ketels van voor 2011.

 

6

Bent u met woningcorporatie Parteon en met onafhankelijk technisch onderzoeker P. Coppes eens dat alle gevaarlijke Ferroli-ketels zo snel mogelijk vervangen moeten worden? Zo ja, op welke termijn gaat dit gebeuren?

 

6.

De NVWA heeft een onderzoek naar de cv-ketels gestart. Op de uitkomst daarvan kan ik niet vooruitlopen. Indien blijkt dat de cv-ketels niet aan de veiligheidseisen voor gastoestellen voldoet zullen passende maatregelen worden getroffen.

 

7

Zijn de betreffende vier typen Ferroli-ketels speciaal ontwikkeld voor woningcorporaties om zo de kosten te drukken? Zo ja, is dit ten koste gegaan van de brandveiligheid? Kunt u uw antwoord toelichten?

 

7.

Uit navraag bij de woningcorporaties Vestia en Ymere blijkt dat het hier gangbare typen cv-ketels betreft die voor de algemene markt zijn ontwikkeld. Van speciaal voor woningcorporaties ontwikkelde Ferroli cv-ketels is geen sprake. Daarbij is het zo dat alle cv-ketels die op de markt worden gebracht moeten voldoen aan de Europese richtlijn voor gastoestellen. Toestellen die aan deze richtlijn voldoen worden geacht veilig te zijn.                                                                                              

 

8

Deelt u de mening dat de veiligheid van bewoners altijd voorop moet staan en niet de kosten? Zo nee, waarom niet?

 

8.

Veiligheid van bewoners staat voor mij altijd voorop. Daarom zijn in de wet voorwaarden gesteld aan de veiligheid van cv-ketels en werkt het kabinet aan een wettelijk stelsel om werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties onder certificering te brengen (om het aantal incidenten met koolmonoxide terug te brengen). Bij dit wettelijk stelsel staat de veiligheid van installaties voorop. Hiertoe voorziet het stelsel erin dat werkzaamheden volgens door de minister van BZK aangewezen certificatieschema’s worden uitgevoerd en dat, nadat werkzaamheden (installatie en onderhoud) zijn uitgevoerd, de installatie door een vakbekwaam persoon wordt gecontroleerd alvorens de installatie (opnieuw) in bedrijf te stellen.

 

9

Deelt u de mening dat het voor huurders en huiseigenaren makkelijker moet worden om klachten te melden over hun cv-ketels? Zo ja, hoe kan dat snel worden geregeld?

 

9.

In het algemeen geldt voor huurders dat ze bij klachten altijd direct contact met de verhuurder kunnen opnemen. Voor huiseigenaren geldt dat ze voor klachten/controle/onderhoud altijd direct contact kunnen opnemen met de installateur.

Daarnaast kan iedereen klachten over cv-ketels melden bij de NVWA.

Hiermee zijn er voldoende mogelijkheden om klachten te melden.

 

10

Kunt u deze vragen en de nog openstaande Kamervragen over wederom onveilige cv-ketels beantwoorden vóór het debat over wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties plaatsvindt? 2)

 

10.

Ja.

 

 

1) Uitzending 6 april 2019, Kassa https://kassa.bnnvara.nl/gemist/nieuws/tienduizenden-huurders-in-onzekerheid-over-levensgevaarlijke-cv-ketel-van-agpo-ferroli

2) Vragen van het lid Beckerman aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de minister voor Medische Zorg over wederom onveilige cv-ketels, ingezonden 19 maart 2019 (vraagnummer 2019Z05387)

 

 

Antwoord op

Gevaarlijke typen Ferroli-cv- ketels (10 April 2019)
Reactietijd: 29 dagen

Indiener

Bruno Bruins (VVD)

Kajsa Ollongren (D66)


Gericht

Sandra Beckerman (SP)


Access ( 9006 )

Publicatiedatum
9 Mei 2019Gerelateerd

Wederom onveilige CV-ketels

Gevaarlijke AGPO Ferroli CV-ketels

Gevaarlijke typen Ferroli-cv- ketels

Koolmonoxide vergiftigingen door onveilige cv-ketel

Onveilige cv-ketels

De NVWA en vervolgonderzoeken naar onveilige cv-ketels

De toegenomen populariteit van gasgestookte ketels, met name in nieuwbouw

Onveilige cv-ketels

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl