Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Rudmer Heerema en Van Gent over het plaatsen van (bewerkte) foto’s en filmpjes van leerkrachten in klaslokalen op internetAntwoord op vragen van de leden Rudmer Heerema en Van Gent over het plaatsen van (bewerkte) foto’s en filmpjes van leerkrachten in klaslokalen op internet

Keywords:
Zaaknummer: 2019D14221

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van de leden Rudmer Heerema en Van Gent (beiden VVD) van uw Kamer inzake het plaatsen van (bewerkte) foto’s en filmpjes van leerkrachten in klaslokalen op internet.

De vragen werden mij toegezonden bij uw bovenaangehaalde brief met kenmerk 2019Z04102.

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Arie Slob

2019Z04102

Antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Rudmer Heerema en Van Gent (beiden VVD) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake het plaatsen van (bewerkte) foto’s en filmpjes van leerkrachten in klaslokalen op internet (ingezonden d.d. 05 maart 2019).

1
Bent u bekend met de berichten met betrekking tot de plaatsing van (bewerkte) foto’s en filmpjes van leerkrachten in klaslokalen op internet? 1)

Ja.

2
Gezien het feit dat de laatste tijd met regelmaat in de media nieuwsberichten verschijnen dat leerkrachten in problemen zijn geraakt doordat leerlingen (bewerkte) foto’s en filmpjes gemaakt in het klaslokaal of op school, op internet hebben geplaatst, bent u van mening dat dit een groeiend probleem is en dat leerkrachten hiertegen in bescherming moeten worden genomen? Zo ja, wat gaat u doen om dit groeiende probleem tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

De laatste tijd zijn er verschillende incidenten geweest rondom opnames door leerlingen. Dit is een onwenselijke situatie die risico’s met zich mee kan brengen voor de veiligheid van leraren en de veiligheid in de school.

Ik vind het dan ook belangrijk dat een school – in overleg met alle betrokkenen in en rond de school – schoolregels opstelt over het gebruik van mobiele telefoons en eventueel over de bestraffing van het niet-nakomen van die regels. Dat vind ik bij uitstek een taak voor de school zelf, die ook past in de bredere verantwoordelijkheid voor een veilig schoolklimaat, en daarin zie ik geen rol voor de overheid weggelegd. Wel zorg ik voor de benodigde ondersteuning voor scholen.

Stichting Kennisnet heeft in samenwerking met de VO-raad een leidraad ontwikkeld hoe om te gaan met online verspreiding van ongewenste beelden van leerlingen en/of personeel. In 2018 bracht zij al de brochure ‘Sociale media en schoolmedewerkers: omgaan met valkuilen’ uit. Ik heb de Stichting School en Veiligheid gevraagd het komende jaar haar aanbod van ondersteuning op dit thema uit te breiden. Zo wil ik stimuleren dat alle scholen aan de slag gaan met dit thema.

3
Deelt u de opvatting dat het verwerken van persoonsgegevens (door filmpjes en/of foto’s) op internet, zonder dat de persoon over wie het gaat daarvoor toestemming heeft gegeven, in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Voor rechtmatige verwerking van persoonsgegevens is een grondslag vereist. Eén van de zes grondslagen is het geven van toestemming. Het is niet aan mij om te beoordelen of een gegevensverwerking in een bepaalde situatie rechtmatig is. Dit is aan de Autoriteit Persoonsgegevens of de rechter.

4
Welke strafrechtelijke of bestuursrechtelijke sancties kunnen worden opgelegd aan leerlingen en/of anderen die op dergelijke wijze in strijd met de AVG handelen? Hoe vaak zijn deze sancties sinds de invoering van de AVG in mei 2018 opgelegd?

5
Worden er ook door de scholen sancties opgelegd aan deze leerlingen en wat voor sancties zijn dit?

In principe is het aan de school om maatregelen te treffen. Er zijn scholen die het gebruik van mobiele telefoons verbieden of ontmoedigen tijdens de lesuren. In uitzonderlijke gevallen kan een school, leraar of leerling er zelf voor kiezen om aangifte te doen, een procedure te starten bij de rechter of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De strafrechtelijke en bestuursrechtelijke sancties zijn afhankelijk van de zwaarte van de gedraging. De gegevens over het aantal sancties zijn mij niet bekend.

1) Zie onder andere NOS Journaal, 17-02-19; RTL Nieuws, 16-02-19 en NRC 15-02-19


Indiener

Arie Slob (CU)


Gericht

Rudmer Heerema (VVD)

Tobias van Gent (VVD)


descriptionAccess ( 8441 )

Publicatiedatum
5 April 2019Gerelateerd

Het plaatsen van (bewerkte) foto’s en filmpjes van leerkrachten in klaslokalen op internet

Het bericht dat de gemeente Utrecht voornemens is een vorderingsbesluit in te zetten om Basisschool De Klimroos te verplichten klaslokalen beschikbaar te stellen aan de nieuwe islamitische basisschool Al Arqam

De sloop van klaslokalen in Abu a-Nawar door Israël

Naming and shaming op internet

Honderden oudere leerkrachten, die graag nog voor de klas hadden willen staan, maar die werkloos thuiszitten met een uitkering

Conciërges en ander onderwijsondersteunend personeel die het moeten het doen met een veel lagere loonsverhoging en die niet de forse bonus ontvangen die leerkrachten wel ontvangen

Het bericht ‘Nieuwbouwhuis? Grote kans dat 5G je geen sneller internet oplevert’

het bericht dat «Jeugdzorginstelling eist dat ouders video van uit huis halen dochtertje van internet verwijderen»

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl