Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Ouwehand over het nu alweer niet nakomen van de afspraken om de sterfte van bokjes in de melkgeitenhouderij terug te dringenAntwoord op vragen van het lid Ouwehand over het nu alweer niet nakomen van de afspraken om de sterfte van bokjes in de melkgeitenhouderij terug te dringen

Keywords:
Zaaknummer: 2019D12420

Geachte Voorzitter,

Op 11 februari 2019 heeft het lid Ouwehand (PvdD) vragen ingezonden over ‘het nu alweer niet nakomen van de afspraken om de sterfte van bokjes in de melkgeitenhouderij terug te dringen’ (kenmerk 2019Z02541). Per brief van 4 maart 2019 heb ik uw Kamer medegedeeld dat voor de beantwoording van de vragen meer tijd nodig was dan de gebruikelijke termijn van drie weken (Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 1784). In reactie op deze mededeling heeft het lid Ouwehand aanvullende vragen ingezonden op 6 maart 2019 (kenmerk 2019Z04275).

Met deze brief doe ik uw Kamer mijn antwoorden toekomen.

Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


2019Z04275

1

Herinnert u zich dat u naar aanleiding van Kamervragen over het niet nakomen van de afspraken om de sterfte van bokjes in de melkgeitenhouderij terug te dringen, op 4 maart 2019 de Kamer heeft geïnformeerd dat u de vragen niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken kunt beantwoorden? Kunt u toelichten waarom?

Antwoord

Ja. De reden was de benodigde afstemming over de beantwoording, zoals aangegeven in mijn brief aan uw Kamer van 4 maart 2019 (Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 1784).

2

Kunt u toelichten waar u precies op doelt als u schrijft: “Vanwege de nodige afstemming betreffende de beantwoording kunnen de vragen niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken beantwoord worden”? Met wie moet u de beantwoording afstemmen?

Antwoord

De antwoorden dienden te worden afgestemd met de NVWA en RVO.nl.

3

Zijn er al wel gegevens bekend over de sterfte onder lammeren die in 2018 geboren zijn in de melkgeitenhouderij? Zo nee, hoe is dat mogelijk, gelet op uw aankondiging dat per 1 januari 2018 ieder bedrijf per kwartaal inzicht moet geven in het uitvalspercentage onder lammeren die op het bedrijf zijn geboren?

Antwoord

De maatregelen uit het Plan van aanpak welzijn geitenbokjes zijn door de sector per 1 januari 2018 ingebed in het keten-kwaliteitszorgsysteem KwaliGeit. Bedrijven zijn op grond van het plan van aanpak verplicht ieder kwartaal onderbouwd inzicht te geven in de uitvalspercentages. Deze gegevens worden geleverd aan en gecontroleerd door Qlip, een onafhankelijke private organisatie die bewaakt of melkgeitenhouders de normen uit KwaliGeit naleven. Het plan van aanpak verplicht ondernemers dus niet om per kwartaal aan de overheid inzicht te geven over het uitvalspercentage onder lammeren die op hun bedrijf zijn geboren.

Geitenhouders zijn verplicht om geboortes te melden in het I&R-systeem. Op basis van de gegevens uit I&R zijn sterftecijfers voor 2018 afgeleid. Voor deze sterftecijfers verwijs ik naar het antwoord op vraag 9 van de schriftelijke vragen van de PvdD-fractie met kenmerk 2019Z02541 (ingezonden 11 februari 2019).

4

Hebben de bedrijven per kwartaal de cijfers aan u gemeld? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik u naar het antwoord op vraag 3.

5

Kunt u alle cijfers die al wel beschikbaar zijn per ommegaande doorsturen naar de Kamer nu u de vragen niet binnen de gebruikelijke termijn zegt te kunnen beantwoorden?

Antwoord

Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik u naar het antwoord op vraag 3.


Indiener

Carola Schouten (CU)


Gericht

Esther Ouwehand (PvdD)


descriptionAccess ( 8219 )

Publicatiedatum
27 Maart 2019Gerelateerd

Het nu alweer niet nakomen van de afspraken om de sterfte van bokjes in de melkgeitenhouderij terug te dringen

Het lot van geitenbokjes

Het nu alweer niet nakomen van de afspraken om de sterfte van bokjes in de melkgeitenhouderij terug te dringen

De hoge sterfte en mishandeling van kalfjes die geboren worden in de melkveehouderij

Het bericht ‘Groot alarm bij de bloedbank: alweer een zak vol zwarte deeltjes’

Het bericht ‘Seawatch3 alweer bijna bij Libië’

De berichten ‘Puinhoop bij Arnhems verpleeghuis; inspectie grijpt in’ en ‘All Day moet cliënten van Dunya Zorggroep na twee maanden alweer overdragen aan goede zorgpartij'

Het bericht ‘De voorzitter van moskeekoepel CMO houdt er alweer mee op’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl