Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Wilders, Fritsma en Maeijer over de juridische werking van het Migratiepact van MarrakeshAntwoord op vragen van de leden Wilders, Fritsma en Maeijer over de juridische werking van het Migratiepact van Marrakesh

Keywords:
Zaaknummer: 2019D12089

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Wilders, Fritsma en Maeijer (allen PVV) over de juridische werking van het Migratiepact van Marrakesh.

Deze vragen werden ingezonden op 21 maart 2019 met kenmerk 2019Z05549.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

Mark Harbers


Antwoorden Kamervragen van de leden Wilders, Fritsma en Maeijer (allen PVV) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister-president over de juridische werking van het Migratiepact van Marrakesh (ingezonden 21 maart 2019; nr. 2019Z05549)

Vraag 1

Kunt u de authenticiteit van de gelekte nota d.d. 1 februari 2019 van de juridische dienst van de Europese Commissie "The legal effects of the adoption of the Global Compact for Safe, Orderly and regular Migration by the UN General Assembly" bevestigen? 1)

Antwoord op vraag 1

De Europese Commissie heeft in een reactie op berichtgeving over dit document gemeld dat dit een niet officieel document betreft. Het gaat om een document dat weliswaar door een individuele medewerker van de Commissie is opgesteld, maar niet breder wordt gedragen binnen de Commissie. Het verandert niets aan de zienswijze van de Commissie ten aanzien van het juridisch niet-bindende karakter van het Compact. Tijdens de Raad Buitenlandse Zaken heeft Commissaris Hahn dit ook desgevraagd bevestigd. De Juridische Dienst van de Raad beaamde deze lezing.

Vraag 2

Wat is uw reactie op de hierin staande mededeling (paragraaf 46) dat het VN-migratiepact via EU- wetgeving wel degelijk bindende juridische effecten zal hebben?

Vraag 3

Waarom heeft u tijdens eerdere debatten juist het tegenovergestelde gezegd, namelijk dat het migratiepact van Marrakesh niet juridisch bindend en/of afdwingbaar is? 2)

Vraag 4

Erkent u dat u daarmee niet alleen de Kamer, maar ook de Nederlandse bevolking op het verkeerde been heeft gezet? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dat herstellen?

Antwoord op vraag 2 t/m 4

Dit niet-officiële document doet niet af aan de zorgvuldige juridische analyse die mede op verzoek van uw Kamer is uitgevoerd en waarover uitgebreid met uw Kamer is gedebatteerd. Ook de Europese Commissie heeft in reactie op vragen naar aanleiding van de berichtgeving over dit document, benadrukt dat dit niet de zienswijze is van de Commissie. Feit blijft dat het Compact een juridisch niet-bindend document is en geen afdwingbare rechten genereert.


Vraag 5

Kunt u deze vragen vóór dinsdag 26 maart 2019 beantwoorden?

Antwoord op vraag 5

Ja.

1) https://sceptr.net/2019/03/marrakesh-pact-dan-toch-bindend-blijkt-uit-gelekte-nota/

2) Debat over het Immigratiepact d.d. 4 december 2018, Staatssecretaris Justitie en Veiligheid Harbers: “Zoals ik ook in de brief aan de Kamer uiteen heb gezet, hebben we in de eerste plaats vastgesteld dat het pact niet juridisch afdwingbaar is.”

Debat over de Europese Top d.d. 17 oktober 2018, Minister-president Rutte: “Tot slot de vraag van mevrouw Maeijer over het migratiecompact. Dat is geen juridisch bindend instrument of document. Het benadrukt juist de soevereiniteit van de lidstaten om de eigen toelatingscriteria te kunnen handhaven.

Antwoord op

De juridische werking van het Migratiepact van Marrakesh (21 Maart 2019)
Reactietijd: 4 dagen

Indiener

Mark Harbers (VVD)

Mark Rutte (VVD)


Gericht

Geert Wilders (PVV)

Vicky Maeijer (PVV)

Sietse Fritsma (PVV)


descriptionAccess ( 8165 )

Publicatiedatum
25 Maart 2019Gerelateerd

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De juridische werking van het Migratiepact van Marrakesh

Een uitspraak van de Raad van State waardoor waarschijnlijk miljoenen beschikkingen van de belastingdienst/toeslagen over terugvordering of herzieningen van voorschotten op toeslagen in de afgelopen vijf jaar niet rechtsgeldig zijn en dus niet in werking

Het bericht dat de Staat in cassatie gaat in de Klimaatzaak

Het bericht ‘75-plussers blijven in onzekerheid: mag ik nu wel of niet autorijden’

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Het bericht dat Rotterdam The Hague Airport straffeloos het afgesproken aantal nachtvluchten kan overschrijden

Het artikel ‘Gemor over steun aan majoor Kroon’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl