Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Özütok en Westerveld over het bericht 'Ook stichting kijkonderzoek verzamelde data met omstreden methode'Antwoord op vragen van de leden Özütok en Westerveld over het bericht 'Ook stichting kijkonderzoek verzamelde data met omstreden methode'

Keywords:
Zaaknummer: 2019D11425

Hierbij zend ik uw Kamer mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de antwoorden op de vragen van de leden Özütok en Westerveld (beiden GroenLinks) over het bericht 'Ook stichting kijkonderzoek verzamelde data met omstreden methode'.

De vragen werden mij toegestuurd met kenmerk 2019Z02387.

Met vriendelijke groet,

de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Arie Slob


1)

Kent u het bericht ‘Ook stichting kijkonderzoek verzamelde data met omstreden methode’? 1)

Ja


2)
Is de gebruikte onderzoeksmethode in overeenstemming met de wet? Zo ja, kunt u dat nader toelichten? Zo nee, met welke wettelijke normen is deze methode in strijd?

3)
Mocht de gebruikte methode in onrechtmatig zijn, wat wordt er gedaan om ervoor te zorgen dat het gebruik van deze methode stopt?

4)
Mocht het niet onrechtmatig zijn, deelt u dan de mening dat het gebruik van deze methode onwenselijk is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om ervoor te zorgen dat de regelgeving zo wordt aangepast dat deze methode niet meer gebruikt mag worden?

5)
Heeft u de indruk dat de deelnemers aan het onderzoek nauwgezet zijn geïnformeerd over het doel, de werkwijze en de eventuele consequenties van deelname aan het onderzoek? Zo ja, waar blijkt dit volgens u uit?

6)
Bent u bereid om publieke instellingen, zoals de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), te verzoeken zolang deze methode nog toegestaan is niet deel te nemen aan of opdracht te geven voor onderzoek waar deze methode wordt gebruikt? Zo nee, waarom niet?

Het artikel van de NOS bespreekt de mogelijke strijdigheid van deze onderzoeksmethode met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het is niet aan mij om hier een uitspraak over te doen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt als toezichthouder toezicht op de naleving van deze verordening. De AP kan onderzoek doen en beschikt over verschillende sanctiemechanismes om overtredingen te (doen) beëindigen. Betrokken personen hebben op grond van de AVG verschillende rechten die zij kunnen uitoefenen richting de verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld het recht op inzage, of het recht op bezwaar tegen de verwerking, of het intrekken van de toestemming). Ook is het mogelijk een klacht in te dienen bij de AP, en staat eveneens een rechtsgang open waarbij het aan de rechter is om te bepalen of sprake is van strijdigheid met de wet.

De AVG en Uitvoeringswet AVG stellen regels aan het verwerken van persoonsgegevens. Ik acht die regels voldoende ter bescherming van de privacy. Ik verwacht dat elke instelling of organisatie die persoonsgegevens verwerkt zich aan de wet houdt. Ik verwacht dus ook van de Nederlandse Publieke Omroep dat zij zich aan de wet houdt en dat ook vraagt van partijen waaraan zij opdracht verstrekt.

1) https://nos.nl/artikel/2270144-ook-stichting-kijkonderzoek-verzamelde-data-met-omstreden-methode.html


Indiener

Arie Slob (CU)

Raymond Knops (CDA)


Gericht

Nevin Özütok (GL)

Lisa Westerveld (GL)


descriptionAccess ( 8080 )

Publicatiedatum
20 Maart 2019Gerelateerd

Het bericht ‘Ook stichting kijkonderzoek verzamelde data met omstreden methode’

Het bericht dat omstreden teckelfokker naar Hongarije verkast

De berichtgeving ‘Ook in Nederland gezichtsherkenning met omstreden programma Clearview’

Het bericht ‘Wederom kleuren Nederlandse akkers oranje-geel door gebruik van het omstreden middel glyfosaat’

Het bericht ‘Islamitische Haga Lyceum van plan meer omstreden predikers uit te nodigen’

De berichten ’Deze omstreden afvalberg mag van de provincie blijven liggen. Bewoners maken zich zorgen' en 'Gedeputeerde Tekin geeft verkeerde informatie over afvalberg Tata Steel'

Het bericht ‘Ook jouw medische data liggen nu bij Google’

Vieze endoscopen in ziekenhuizen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl