Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Van den Hul over het bericht dat een uitgezette asielzoeker in Bahrein levenslang kreegAntwoord op vragen van de leden Kuiken en Van den Hul over het bericht dat een uitgezette asielzoeker in Bahrein levenslang kreeg

Keywords:
Zaaknummer: 2019D11347

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Kuiken en Van den Hul (beiden PvdA) over het bericht dat een uitgezette asielzoeker in Bahrein levenslang kreeg.

Deze vragen werden ingezonden op 7 maart 2019 met kenmerk 2019Z04446.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

Mark Harbers


2019Z04446

Vragen van de leden Kuiken en Van den Hul (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat een uitgezette asielzoeker in Bahrein levenslang kreeg. (ingezonden 7 maart 2019)

Vraag 1

Kent u het bericht ‘Uitgezette asielzoeker kreeg levenslang in Bahrein’? 1)

Antwoord vraag 1

Ja.

Vraag 2

Deelt u de mening dat de mensenrechtensituatie in Bahrein sedert enkele jaren verslechterd is, zoals onder andere ook uit rapporten van Amnesty International en Human Rights Watch blijkt? Zo ja, welke gevolgen heeft dit voor het asielbeleid ten aanzien van asielzoekers uit Bahrein? Zo nee, waarom deelt u die mening niet?

Antwoord vraag 2

Zoals ik uw Kamer op 22 januari 2019 op de vragen van de leden Jasper van Dijk en Karabulut heb geantwoord geldt voor Bahrein dat uit verschillende bronnen blijkt dat de mensenrechtensituatie in de laatste jaren verslechterd is. Dit geldt met name voor kritische geluiden vanuit de oppositie op het bewind, mensenrechtenactivisten en journalisten en de vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering.

Deze ontwikkelingen worden door de IND betrokken bij de beoordeling van een individueel asielverzoek. Wanneer een asielzoeker aannemelijk maakt dat, gelet op zijn of haar individuele verhaal, tegen de achtergrond van de algemene situatie in Bahrein een gegronde vrees voor vervolging bestaat of bij terugkeer een reëel risico bestaat op een vernederende of onmenselijke behandeling dan wordt asiel verleend

Vraag 3

Deelt u de mening dat indien een asielzoeker uit een land komt met een slechte mensenrechtensituatie en er een gerede kans is dat hij gemarteld wordt en geen eerlijk proces krijgt, uitzetting van zo’n asielzoeker niet aan de orde mag zijn? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 3

Ja, dit vormt zelfs de basis van het asielsysteem. Wanneer de IND op grond van een asielrelaas, tegen de achtergrond van hetgeen bekend is over een herkomstland, oordeelt dat sprake is van een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling bij terugkeer, wordt een verblijfsvergunning asiel verleend. Uitzetting is dan niet aan de orde. Slechts bij een zeer beperkt aantal herkomstlanden wordt bij voorbaat, dus onafhankelijk van het individueel relaas, zo een reëel risico aangenomen. Dit is thans bijvoorbeeld het geval voor Jemen.

Vraag 4

Is deze concrete zaak voor u aanleiding om het beleid ten aanzien van asielzoekers uit Bahrein aan te passen en op grond van het principe van non-refoulement geen asielzoekers die in Bahrein gevaar lopen meer uit te zetten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 4

Ik verwijs u naar mijn antwoord op vraag 2.

Vraag 5

Had u met de kennis van nu over de levenslange veroordeling en de berichten van marteling en een oneerlijk proces in dit concrete geval gebruik gemaakt van uw discretionaire bevoegdheid? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 5

Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 3 wordt, in die gevallen waarin de IND oordeelt dat sprake is van een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling bij terugkeer, een verblijfsvergunning asiel verleend. Dit betekent dat gebruikmaking van de discretionaire bevoegdheid dan niet aan de orde is. De wetgever heeft ook uitdrukkelijk bepaald dat de discretionaire bevoegdheid niet is bedoeld voor situaties waarin sprake is van recht op asielbescherming, want dan is er immers een ander wettelijk kader (gebaseerd op internationale verplichtingen) waarlangs de aanvraag wordt beoordeeld.

1) NRC, 4 maart 2019, https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/04/uitgezette-asielzoeker-kreeg-levenslang-in-bahrein-a3908000

Antwoord op

Het bericht dat een uitgezette asielzoeker in Bahrein levenslang kreeg (7 Maart 2019)
Reactietijd: 12 dagen

Indiener

Mark Harbers (VVD)


Gericht

Attje Kuiken (PvdA)

Kirsten van den Hul (PvdA)


Access ( 8055 )

Publicatiedatum
19 Maart 2019
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl