Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Van den Hul over het bericht ‘Recordaantal migranten: Griekenland bezwijkt opnieuw onder grote toestroom’Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Van den Hul over het bericht ‘Recordaantal migranten: Griekenland bezwijkt opnieuw onder grote toestroom’

Keywords:
Zaaknummer: 2019D09792

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door leden Kuiken en Van den Hul (beiden PvdA) over het bericht ‘Recordaantal migranten: Griekenland bezwijkt opnieuw onder grote toestroom’.

Deze vragen werden ingezonden op 21 februari 2019 met kenmerk 2019Z03664.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

Mark Harbers

Vragen van de leden Kuiken en Van den Hul (beiden PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Recordaantal migranten: Griekenland bezwijkt opnieuw onder grote toestroom’. (ingezonden 22 februari 2019, nr. 2019Z03664)

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Recordaantal migranten: Griekenland bezwijkt opnieuw onder grote toestroom´? 1)

Antwoord 1

Ja

Vraag 2

Bent u bekend met het oordeel van het Comité ter Voorkoming van Marteling van de Raad van Europa over de mensonterende omstandigheden in de officiële kampen in Griekenland? Zo ja, wat is daarop uw reactie?

Antwoord 2

Het recent gepubliceerde rapport van het Comité ter Voorkoming van Marteling van de Raad van Europa (CPT) bevat de bevindingen van dit Comité naar aanleiding van haar bezoek van 10 tot 19 april 2018. Het rapport gaat over verschillende onderwerpen, waaronder de opvang van asielzoekers en irreguliere migranten op zowel de Griekse eilanden als het vaste land.

Ten aanzien van de behandeling van asielzoekers en (uitgeprocedeerde) irreguliere migranten benadrukt het CPT onder andere de noodzaak voor een gecoördineerde EU-aanpak. Zoals vaker met uw Kamer gewisseld, steunt het kabinet deze oproep in zo verre dat deze moet bijdragen aan een structurele oplossing. Het kabinet ziet versnelling van de asiel- en terugkeerprocedures als belangrijkste duurzame oplossing voor de huidige overbevolking in de opvangfaciliteiten. Het opnieuw herplaatsen van asielzoekers draagt daar, wat het kabinet betreft, niet aan bij. Veel van de aandachtspunten die het CPT noemt, herkent het kabinet. In gesprekken met Griekse autoriteiten wordt door het kabinet doorlopend aandacht gevraagd voor de opvangomstandigheden van minderjarigen, de toegang tot adequate zorg en de algemene behandeling van asielzoekers en irreguliere migranten tijden de asiel- en terugkeerprocedures. Sinds het bezoek van het Comité aan Griekenland is er sprake van verbeteringen, zij het beperkt. Kortheidshalve verwijs ik u naar mijn brief aan uw Kamer d.d.
4 maart 2018 waarin ik verslag doe van mijn recente bezoek aan Griekenland. Daarnaast merk ik op dat de Griekse overheid in reactie op het rapport het CPT heeft laten weten een deel van de aanbevelingen van het CPT over te nemen en met name de detentieomstandigheden in lijn te brengen met de CPT-standaarden.


Vraag 3

Deelt u de mening dat deze mensonterende omstandigheden in kampen die zich bevinden binnen de Europese Unie niet overeenkomen met de waarden waarop de Europese Unie gebaseerd is?

Antwoord 3

De omstandigheden op Griekse eilanden worden regelmatig met uw Kamer besproken. Zoals uw Kamer bekend, dringt het kabinet bij zowel de Griekse autoriteiten als de Europese Commissie voortdurend aan op het treffen van adequate maatregelen die bijdragen aan een structurele oplossing. Genoemd bericht bevestigt dit standpunt eens te meer. Kortheidshalve verwijs ik u naar de eerder genoemde brief waarin ik verslag doe van mijn recente bezoek aan Griekenland alsmede naar mijn beantwoording van de meest recente schriftelijke vragen over dit onderwerp. [1]

Vraag 4

Hoe verlopen de contacten met de Griekse minister van migratie over de huidige situatie? Welke hulp hebben zij nodig en welke steun vragen zij?

Antwoord 4

Graag verwijs ik u naar het Algemeen Overleg met uw Kamer ter voorbereiding op de JBZ-raad van 6 en 7 december en naar genoemd verslag van mijn recente bezoek aan Griekenland.[2]

Vraag 5

Wilt u overwegen nu het Europese migratiebeleid in een impasse verkeert en de capaciteit om mensen fatsoenlijk te huisvesten, te voeden, medisch te verzorgen en juridisch te verwerken in Griekenland de limiet heeft bereikt, om mensen van de Griekse eilanden te halen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn gaat dit plaatsvinden?

Vraag 6

Bent u bereid om gehoor te geven aan het verzoek van onder andere de ChristenUnie om de schrijnende situatie op de Griekse eilanden te verlichten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 5 en 6

Genoemde impasse betreft de onderhandelingen over het pakket wetgevingsvoorstellen dat is gedaan om het gemeenschappelijke Europese asielstelsel te hervormen. Deze impasse doen niet af aan de bestaande standaarden om asielzoekers en (uitgeprocedeerde) irreguliere migranten op te vangen of asielaanvragen af te handelen. Nederland blijft dan ook bij de Griekse autoriteiten aandringen op de noodzaak voor verbetering.

Griekenland speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van de EU-Turkije Verklaring en daarmee bij de gezamenlijke aanpak om de ongecontroleerde toestroom richting de EU beheersbaar te maken. Griekenland verdient daarbij alle mogelijke steun. Wel herhaal ik hierbij dat het van belang is dat Griekenland ook zelf verantwoordelijkheid neemt en zorgt voor snellere asielprocedures, effectieve terugkeer, humane opvang en spoedige integratie. Integratie enerzijds en terugkeer anderzijds zijn uiteindelijk de enige duurzame oplossingen om de omstandigheden op de Griekse eilanden te verbeteren. Meer transfers naar het vasteland of nieuwe inspanningen om asielzoekers vanuit Griekenland te herplaatsen, dragen daar niet aan bij. Dit heb ik ook tijdens mijn recente bezoek wederom benadrukt en ik zal dit ook in Brussel in EU-verband blijven doen. Daarnaast heb ik tijdens mijn bezoek ook enkele voorstellen gedaan om verder met Griekenland samen te werken. Deze dienen nu verder uitgewerkt te worden. Het kabinet geeft daarmee gehoor aan de brede oproep uit uw Kamer om al het mogelijke – en redelijke - te doen om te zorgen dat de omstandigheden op de Griekse eilanden verbeteren. Daarbij is tevens aandacht voor de situatie op het Griekse vaste land waar de opvang eveneens onder druk is komen te staan, mede door de vele transfers vanaf de Griekse eilanden.

1) Volkskrant d.d. 19 februari 2019[1] Kamerstukken II 2018/19, 32 317, nr. 544 en Kamerstukken II 2018/19, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 1362 en 1617.

[2] Kamerstukken II 2018/19, 32 317, nr. 537 en Kamerstukken II 2018/19, 32 317, nr. 544.


Indiener

Mark Harbers (VVD)

Stef Blok (VVD)


Gericht

Kirsten van den Hul (PvdA)

Attje Kuiken (PvdA)


descriptionAccess ( 7877 )

Publicatiedatum
11 Maart 2019Gerelateerd

Het rapport van de Europese Rekenkamer ‘Asiel, herplaatsing en terugkeer van migranten’

Het bericht ‘Recordaantal migranten: Griekenland bezwijkt opnieuw onder grote toestroom’

Het bericht ‘Griekenland wil af van pensioenafspraken met Europa’

Het bericht ‘VN: 1.500 migranten in levensgevaar in Libië’

Het bericht 'Noodkreet Vluchtelingenwerk over retourtickets migranten'

De agressieve retoriek en manoeuvres van Turkije richting Griekenland en Cyprus

Het rapport ‘Vulnerable and abandoned’ van Oxfam Novib

Het bericht ‘Dit zijn de schepen en organisaties die migranten oppikken’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl