Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Belhaj en Sneller over het bericht ‘Oranjes verkochten in stilte kunst aan Rijk’Antwoord op vragen van de leden Belhaj en Sneller over het bericht ‘Oranjes verkochten in stilte kunst aan Rijk’

Keywords:
Zaaknummer: 2019D07566

Bijgaand zend ik u, mede namens de Minister-President, de antwoorden op de vragen van 1 februari 2019 (uw kenmerk 2019Z01845) van de leden Belhaj en Sneller (beiden D66) aan de minister-president en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Oranjes verkochten in stilte kunst aan Rijk’, alsmede de antwoorden op de vragen van 13 februari 2019 (uw kenmerk 2019Z02801) van de leden Belhaj en Sneller (beiden D66) aan de minister-president en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Oranjes verkochten in stilte kunst aan Rijk’.

Daarnaast zend ik u de antwoorden op de vragen van 6 februari 2019 (uw kenmerk 2019Z02157) van het lid Geluk-Poortvliet (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Je hoopt natuurlijk dat dit in Nederland blijft’ en de bescherming van cultuurgoederen.

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Ingrid van Engelshoven

2019Z01845

Vragen van de leden Belhaj en Sneller (beiden D66) aan de minister-president en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Oranjes verkochten in stilte kunst aan Rijk’(ingezonden 1 februari 2019)

1

Bent u bekend met het bericht ‘Oranjes verkochten in stilte kunst aan Rijk’? 1)

Ja.

2

Klopt het dat het Rijk in de jaren ’80 cultuurgoederen kocht van de koninklijke familie om te voorkomen dat deze kunst aan derden werd verkocht?

3

Heeft het Rijk na de jaren ’80 nog vaker cultuurgoederen van de koninklijke familie gekocht? Zo ja, om wat voor soort cultuurgoederen gaat het? Kunt u een lijst publiceren van (zeldzame) topstukken die het Rijk sinds de jaren ‘80 van de koninklijke familie heeft gekocht in het kader van het behouden van Nederlands cultureel erfgoed? Zo nee, waarom niet? Ziet u nog andere haalbare mogelijkheden om meer openbaarheid en transparantie te realiseren als het gaat om het kunstbezit van de koninklijke familie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, zou u de Kamer willen informeren op welke wijze dit mogelijk is?

4

Op basis waarvan is bepaald welke cultuurgoederen van de koninklijke familie gekocht werden en welke niet? Waarom is voor deze criteria gekozen?

5

Hoe kan het dat er misverstanden bestaan over welke cultuurgoederen wel en geen eigendom van het Rijk zijn? Hoe denkt u dit in de toekomst te kunnen voorkomen ?

Antwoord op vraag 2, 3, 4 en 5:

Sinds de jaren ’80 heeft het rijk alleen paleisgebonden inventarissen die in de paleizen aanwezig moeten zijn (voor de uitoefening van de Koninklijke functie), aangekocht en vervolgens in beheer gegeven aan de Dienst van het Koninklijk Huis. Daarnaast is in 1989 door het Rijk een deel van de collectie ten behoeve van de inrichting van museum Paleis Het Loo aangekocht.

Wat betreft openbaarheid en transparantie bij kunstbezit in privé eigendom merk ik op dat het aan de particuliere eigenaar is om te bepalen of, en op welke wijze, inzicht wordt gegeven.

Er is geen aanleiding voor misverstanden over welke cultuurgoederen wel of geen eigendom zijn. In het kader van de Erfgoedwet wordt ingezet op correcte registratie en digitalisering van de collectie.

6

Hoe kan in de toekomst worden voorkomen dat belangrijke werken in bezit van de koninklijke familie direct naar een veiling gaan in plaats van eerst aan te worden geboden aan Nederlandse musea?

Indien het privé eigendom betreft en niet wordt beschermd via de Erfgoedwet is het aan de particuliere eigenaar om te bepalen of, en op welke wijze, werken worden verkocht.

7

Deelt u de mening dat het goed zou zijn als de cultuurgoederen die door het Rijk van de koninklijk familie zijn overgekocht, openbaar zijn voor het publiek, aangezien het ook met publiek geld is aangeschaft? Zo ja, hoe gaat u dit realiseren? Zo nee, waarom niet?

In aanvulling op de antwoorden op de vragen 2,3,4, en 5 wijs ik op de (tijdelijke en gedeeltelijke) openstelling van sommige paleizen met het oog op de publieke toegankelijkheid. Voorts vervullen paleizen een publieke rol bij bijv. ontvangsten, bij welke gelegenheden ook de cultuurgoederen zichtbaar zijn voor de genodigden.

1) https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/24/oranjes-verkochten-in-stilte-kunst-aan-rijk-a3651692

Antwoord op

Het bericht ‘Oranjes verkochten in stilte kunst aan Rijk’ (1 februari 2019)
Reactietijd: 20 dagen

Indiener

Ingrid van Engelshoven (D66)

Mark Rutte (VVD)


Gericht

Salima Belhaj (D66)

Joost Sneller (D66)


descriptionAccess ( 7597 )

Publicatiedatum
21 februari 2019Gerelateerd

Het bericht ‘Oranjes verkochten in stilte kunst aan Rijk’

Het bericht ‘Oranjes verkochten in stilte kunst aan Rijk’

Het bericht ‘Rutte informeert Tweede Kamer onjuist over kunstverkoop Oranjes’

De publicatie ‘Risicomanagement voor collecties’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Het Emergency Trust Fund for Africa (EUTF)

Het bericht dat de rechtbank in Almelo een schilderij met blote borst heeft verwijderd

Het bericht ‘Koninklijke cadeaus, vorstelijke problemen: hoe de Oranjes omgaan met geschenken’

De eerlijke betaling van kunstdocenten

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl