Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Den Boer en Bergkamp over het bericht ‘Geen M of V, maar X: voor het eerst paspoort veranderd in genderneutraal’Antwoord op vragen van de leden Den Boer en Bergkamp over het bericht ‘Geen M of V, maar X: voor het eerst paspoort veranderd in genderneutraal’

Keywords:
Zaaknummer: 2019D06975

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van de leden Den Boer en Bergkamp over het bericht ‘Geen M of V, maar X: voor het eerst paspoort veranderd in genderneutraal’ (ingezonden 22 januari 2019, Kenmerk 2019Z00947).

Het lid Özütok heeft tijdens de regeling van werkzaamheden van 22 januari jl. verzocht om een brief. Met de beantwoording van deze vragen geef ik invulling aan de gevraagde reactie. Ik beschouw het verzoek om een brief hiermee als afgedaan.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,drs. R.W. Knops

Bijlage

Intersekse problematiek2019Z00947

1

Wat is de reden dat u nu anders aankijkt tegen het mogelijk maken van een paspoort zonder geslachtsaanduiding dan in oktober 2018? Betreurt u dat u toen andere verwachtingen heeft gewekt? [1]

Op 28 mei 2018 heeft de rechter in een specifieke situatie een uitspraak gedaan met betrekking tot opname van een X in de geboorteakte. De geboorteakte is de basis voor registratie van het geslacht in een paspoort. Op dit moment kan die alleen door tussenkomst van de rechter gewijzigd worden. Op 19 oktober 2018, na de uitgifte van een paspoort met een X aan de betreffende persoon, heb ik aangegeven positief te staan tegenover het eenvoudiger maken van de procedure om de geslachtsregistratie in de geboorteakte te wijzigen. Zoals ik toen aangaf, zal een wetswijziging nodig zijn. Voordat daartoe overgegaan kan worden, moet nog een aantal zaken duidelijk worden; zie daarover het antwoord op vraag 6.

2

Wanneer komt het plan van aanpak rondom onnodige geslachtsregistratie naar de Kamer?

De minister van OCW zal dit naar verwachting in maart aan de Kamer sturen. Op dit moment vindt ambtelijke afstemming hierover plaats. Dat plan gaat echter niet in op de mogelijkheid om als M, V of X geregistreerd te worden in het paspoort. Het plan gaat in op de in het regeerakkoord genoemde beperking van onnodige geslachtsregistratie. Naar aanleiding hiervan onderzoek ik, ook in het kader van het programma Regie op Gegevens, of ik mensen de mogelijkheid kan geven zelf te kiezen tussen diverse aanschrijvingsvormen van communicatie die mensen van de overheid ontvangen.

3

Deelt u de mening dat M/V in het paspoort onder onnodige geslachtsregistratie valt, nog los van de inschrijving in de BRP?

Nee. Het is op basis van Europese wetgeving [2] verplicht de sekse te registreren in het paspoort. Dit vloeit voort uit een internationaal overeengekomen ICAO-richtlijn. Zowel deze richtlijn als de paspoortwet staan registratie van M, V of X toe.


4

Deelt u de mening dat een vermelding van ‘X’ in het paspoort niet alleen wenselijk is als het geslacht niet kan worden vastgesteld, maar ook als iemand niet wenst dat een geslacht wordt vermeld?

5

Deelt u de mening dat ook zonder wijziging van het geboortecertificaat, en dus gang naar de rechter, de mogelijkheid tot vermelding van ‘X’ in het paspoort wenselijk zou zijn?

Getrouwe weergave van de onderscheidende kenmerken is belangrijk voor een betrouwbaar document. Gegevens uit het paspoort zoals naam, geboortedatum en geslacht worden gebaseerd op de geboorteakte. Voor het wijzigen van deze gegevens in de geboorteakte bestaan nauwkeurige procedures. Daarmee wordt ook de betrouwbaarheid van de gegevens op het paspoort gegarandeerd. Vanwege het belang van de betrouwbaarheid van de onderscheidende kenmerken is het loskoppelen van paspoorten van andere registraties zeer ongewenst. In het paspoort wordt daarom het geslacht overgenomen uit de geboorteakte, zoals dit bij de geboorte is opgenomen of zoals het eventueel later daarin is gewijzigd.

6

Bent u bereid het advies van de Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit, waar u in de eerdere beantwoording van Kamervragen over spreekt, naar de Kamer te zenden en te voorzien van een uitgebreidere reactie dan "de minister voor Rechtsbescherming en ik delen de visie van de Commissie en achten wetswijziging op dit moment prematuur"? [3]

Ja, in de bijlage vindt u de brief van de commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit. In de beantwoording van Kamervragen op 21 januari 2019 geef ik samen met de minister voor Rechtsbescherming ten aanzien van personen met een intersekseconditie aan dat we het raadzaam achten de ontwikkelingen op dit terrein, ook internationaal, af te wachten. Een wetswijziging kan ik op dit moment nog niet toezeggen, omdat eerst duidelijk moet zijn welke gevolgen dit in juridische, praktische en ICT-technische zin heeft. Ik wil echter benadrukken dat ik het vraagstuk, van registratie als genderneutraal en het wijzigen van de geboorteakte om dit mogelijk te maken, samen met de betrokken bewindslieden van OCW en JenV positief benader. Gezamenlijk gaan we onderzoeken hoe dit kan worden uitgevoerd. Uw Kamer wordt hierover voor de zomer nader geïnformeerd.


7

Wat maakt dat u het raadzaam vindt de ontwikkelingen, ook internationaal, af te wachten? Hoe kijkt u dan naar de voorlopers zoals Malta en Nieuw-Zeeland waar een paspoort zonder geslachtsregistratie al mogelijk is?

De eerder genoemde commissie van advies verwijst naar twee zaken in Frankrijk en Duitsland. Daar wordt ook gewezen op de praktische gevolgen die een “X” kan veroorzaken. Ik heb inmiddels contact opgenomen met collega’s in Malta en Nieuw-Zeeland om informatie te ontvangen over de situatie in die landen. Ik zal de uitkomsten hiervan meenemen in het onderzoek zoals benoemd in vraag 6.

8

Kunt u deze vragen beantwoorden voor het AO e-id/ paspoorten van 31 januari 2019?

Dit AO is inmiddels verzet naar 21 februari 2019. Hierbij de antwoorden op de vragen.[2] Verordening (EU) nr. 2252/2004

[3] 2019D01991


Indiener

Raymond Knops (CDA)


Gericht

Monica den Boer (D66)

Vera Bergkamp (D66)


descriptionAccess ( 7542 )

Publicatiedatum
19 februari 2019Gerelateerd

Het bericht ‘Geen M of V, maar X: voor het eerst paspoort veranderd in genderneutraal’

Het bericht ‘Geen M of V, maar X: voor het eerst paspoort veranderd in genderneutraal’

Het bericht 'Overheid lanceert digitaal paspoort op mobiele telefoon’

Het bericht dat de vingerafdruk op het Nederlandse paspoort nooit wordt gecontroleerd

De herleidbare vermelding van het persoonlijke burgerservicenummer (BSN) op de voorzijde van het paspoort.

Het bericht dat visa en paspoorten te koop zijn voor superrijken

De open brief van de organisatie NHIB (Nederlanders in het Buitenland)

Het bericht ‘Marine (19) wil officier van justitie worden, maar waar blijft haar paspoort?’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl