Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Belhaj en Sneller over het bericht 'Koninklijke cadeaus, vorstelijke problemen: hoe de Oranjes omgaan met geschenken'Antwoord op vragen van de leden Belhaj en Sneller over het bericht 'Koninklijke cadeaus, vorstelijke problemen: hoe de Oranjes omgaan met geschenken'

Keywords:
Zaaknummer: 2019D03522

Bijgaand zend ik u, mede namens de Minister-President, de antwoorden op de vragen van 25 januari 2019 (uw kenmerk 2019Z01306)van de leden Belhaj en Sneller (beiden D66) aan de Minister-President over het bericht ‘Koninklijke cadeaus, vorstelijke problemen: hoe de Oranjes omgaan met geschenken’.

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Ingrid van Engelshoven

2019Z01306

Vragen van de leden Belhaj en Sneller (beiden D66) aan de minister-president over het bericht ‘Koninklijke cadeaus, vorstelijke problemen: hoe de Oranjes omgaan met geschenken’(ingezonden 25 januari 2019)

1

Kent u het bericht ‘Koninklijke cadeaus, vorstelijke problemen: hoe de Oranjes omgaan met geschenken’? 1)

Ja.

2

Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving in het NRC over de berichtgeving en foto’s in het magazine Vorsten uit 1986, waarin geschreven wordt over een serie oude tekeningen in de Rode Kamer van villa Eikenhorst, waar de krijttekening van Rubens deel van uitmaakte, en prinses Christina beweerde dat ze die tekeningen geleend had van een door haar moeder opgerichte stichting?

3

Wat vindt u van de beschrijving in Vorsten, gebaseerd op een gesprek met prinses Christina, waarin staat “(a)an de wanden schetsen van Rembrandt uit de collectie van koningin Wilhelmina. Christina heeft ze in bruikleen van de door haar moeder opgerichte stichting”? In hoeverre verandert dit iets aan het gegeven dat u de veiling van de krijttekening van Rubens door prinses Christina een ‘privékwestie’ noemde?

Antwoorden 2 en 3

Het bericht als bedoeld in vraag 1 en de berichtgeving in Vorsten in 1986 zijn niet geheel congruent. De publicaties brengen geen wijziging in het gegeven van de beantwoording op 11 januari jl. van de vragen van 8 januari jl. (uw kenmerk 2019Z00125) over dit onderwerp, nl. dat het hier een kunstwerk betreft dat eigendom is van een lid van de koninklijke familie en derhalve privé-eigendom. Het is aan de particuliere eigenaar om te bepalen of, en op welke wijze, een kunstwerk wordt verkocht.

4

Bent u op de hoogte van het feit dat het royalty-tijdschrift Vorsten het artikel indertijd vóór publicatie op feitelijkheden heeft laten controleren door de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) en het secretariaat van de prinses?

5

Heeft de RVD dit interview met Vorsten goedgekeurd, conform de standaardprocedure die de RVD daar altijd voor hanteert?

Antwoorden 4 en 5

Uit archiefonderzoek is niet gebleken van enige betrokkenheid van de RVD bij deze publicatie.

6

Deelt u de mening dat, als het stuk in bruikleen was, het stuk onmogelijk privé-bezit kan zijn?

Antwoord

Zie de antwoorden op de vragen 2 en 3.

7

Hoe rijmt u de verkoop van het Rubens-kunstwerk op een veiling, met het gegeven dat het mogelijk gaat om een stuk dat in bruikleen is van één van de Oranje-stichtingen? Hoe gaat u ervoor zorgen dat er opheldering komt of het al dan niet gaat om een stuk in bruikleen, vóórdat het stuk geveild zal worden?

Zie de antwoorden op de vragen 2 en 3.

8

Kunt u de Kamer aantonen, door middel van bewijs, dat de krijttekening van Rubens nooit onderdeel heeft uitgemaakt van één van de Oranje-stichtingen? Zo niet, waarom niet?

9

Welke kunststukken zijn nog meer ondergebracht in de Oranje-stichtingen en wanneer zijn deze kunststukken toegevoegd? Indien dit niet openbaar is, bent u dan bereid u in te spannen om met het Koninklijk Huis af te spreken dat de stukken die ondergebracht zijn in deze Oranje-stichtingen openbaar worden? Bent u bereid om voortaan voorgenomen verkopen te laten onderzoeken door onafhankelijke deskundigen, die kunnen vaststellen of het bijvoorbeeld om een geschenk gaat? Zo nee, kunt u dan aangeven wat de (juridische) belemmeringen zijn om dit te realiseren ?

Antwoorden 8 en 9

Er zijn geen criteria om te bepalen of een stichting die is geregistreerd door een Kamer van Koophandel een “Oranje-stichting” is. In algemene zin kan ten aanzien van de stichtingen die de website koninklijk huis vermeldt, worden gesteld dat deze stichtingen op grond van wet- en regelgeving bepalen of en zo ja, op welke punten er sprake kan zijn van openbaarheid. Voor zover leden van het koninklijk huis bij deze stichtingen zijn betrokken gelden voorts de wet- en regelgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals de wet bescherming persoonsgegeven en artikel 41 Grondwet. Tot slot zij op dit punt verwezen naar de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State uit 2010 (Kamerstukken II 2010/11, 32791, nr.1).

10

Onder welke voorwaarden mag een kunstwerk geveild worden als onduidelijkheid bestaat over het eigendom van het kunstwerk?

Zie de antwoorden op de vragen 2 en 3.

11

Bent u bereid om deze vragen te beantwoorden vóór 30 januari 2019 (de dag van de veiling)?

Antwoord

Ja

12

Is het mogelijk om op grond van artikel 3.8 Erfgoedwet een zogeheten ‘spoedaanwijzing’ te verrichten (wat kan spelen als een verzameling die eerder onbekend was naar het buitenland dreigt te verdwijnen) met betrekking tot de gehele collectie van Willem II?

Antwoord

Bij de aanwijzing als beschermde verzameling gaat het om de onvervangbaarheid en onmisbaarheid van de verzameling als geheel of van één of meer van de cultuurgoederen die een wezenlijk onderdeel van de verzameling zijn.

Ik merk op dat de collectie van Willem II reeds in 1850 grotendeels is geveild en uiteen is gevallen.

Op dit moment geldt een terughoudend aanwijzingsbeleid.

1) https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/16/koninklijke-cadeaus-vorstelijke-problemen-a3650620


Indiener

Ingrid van Engelshoven (D66)

Mark Rutte (VVD)


Gericht

Salima Belhaj (D66)

Joost Sneller (D66)


descriptionAccess ( 7127 )

Publicatiedatum
30 januari 2019Gerelateerd

Het bericht ‘Koninklijke cadeaus, vorstelijke problemen: hoe de Oranjes omgaan met geschenken’

Het bericht ‘Rutte informeert Tweede Kamer onjuist over kunstverkoop Oranjes’

Het bericht ‘Oranjes verkochten in stilte kunst aan Rijk’

Leraren die onder druk worden gezet

Het bericht ‘Oranjes verkochten in stilte kunst aan Rijk’

Het houden van dolfijnen in gevangenschap

Koninklijke onderscheidingen aan buitenlandse staatshoofden

De verkoop door de koninklijke familie van een Rubens tekening titel Nude Study of A Young Man with Raised Arms

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl