Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het afzwakken van de ambitie om in 2025 wereldleider proefdiervrije innovatie te zijnAntwoord op vragen van het lid Wassenberg over het afzwakken van de ambitie om in 2025 wereldleider proefdiervrije innovatie te zijn

Keywords:
Zaaknummer: 2019D03160

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u mijn reactie op de vragen van het lid Wassenberg waarin ingegaan wordt op de ambities van Nederland op het gebied van proefdiervrije innovaties (ingezonden op 12 december 2018 met kenmerk 2018Z23580).

Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


1

Is het waar dat u de landelijke ambitie om in 2025 wereldleider te zijn op het gebied van proefdiervrije innovatie heeft afgezwakt (van wereldleider naar voorloper en minder strikte definiëring van het jaartal 2025?)

Antwoord

Ik heb de ambitie niet afgezwakt. Wel heb ik met diverse partners die cruciaal zijn voor een versnelling van de gewenste transitie gezocht naar een passende formulering voor deze belangrijke opgave. Deze is als volgt geformuleerd: ‘Nederland als voorloper in de internationale transitie met proefdiervrije innovatie’. De ambitie is wat mij betreft daarmee niet verminderd. Tijdens het Algemeen Overleg (AO) van 7 juni jl. heb ik gezegd dat Nederland zelfs eerder voorloper kan zijn in de transitie dan in 2025.

2

Kunt u toelichten waarom u dit niet heeft gerapporteerd aan de Kamer?

Antwoord

Ik heb zowel in mijn brief d.d. 1 juni jl. aan de Kamer als in de bijlage ‘Filosofie en werkwijze Transitie Proefdiervrije Innovatie’ de huidige formulering van de ambitie met u gedeeld. Bovendien hebben wij in het AO van 7 juni jl. gesproken over deze ambitie. Naar nu blijkt, constateer ik dat wellicht een uitgebreidere toelichting op deze herformulering goed zou zijn geweest.

3

Kunt u uitleggen waarom u de ambitie heeft afgezwakt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Ik verwijs u naar het antwoord op vraag 1 en ook naar de uitleg in mijn brief d.d. 11 december jl. (Kamerstuk 32336, nr. 86). Ik wil benadrukken dat het van belang is voor het welslagen van de versnelling van de transitie om een beweging op gang te brengen. Daarvoor is een haalbare ambitie waar mensen zich mee kunnen identificeren, een eerste vereiste. De huidige formulering van de ambitie voorziet hierin.

4

Is het afzwakken van de ambitie een gevolg van onvoldoende prioriteit vanuit uw ministerie en/of andere betrokken ministeries? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Nee. Ik verwijs u naar mijn antwoord op vraag 1 en vraag 3.

5

Is het afzwakken van de ambitie een gevolg van onvoldoende financiering vanuit uw ministerie en/of andere betrokken ministeries? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Ik verwijs u naar mijn brief d.d. 29 oktober 2018 (Kamerstuk 32 336, nr. 85), waarin ik de kosten van TPI in 2018 heb geschetst (de totale uitgaven TPI liggen nog iets onder het beschikbare maximumbedrag voor proceskosten) en de investeringen van direct betrokken partners in onderzoek proefdiervrije innovatie. Verder breng ik onder uw aandacht dat er in de samenleving meer partijen zijn die aan alternatieven en proefdiervrije innovatie werken, zoals bedrijven, universiteiten en universitair medische centra.

6

Hoe voorkomt u dat de ambitie hierdoor verwatert?

Antwoord

De ambitie verwatert niet, omdat mijn inzet evenals die van de TPI-partners [1] op geen enkele wijze veranderd is. Alle betrokkenen zetten zich in voor een versnelling van de transitie, maar lopen tevens tegen de realiteit aan en zullen zich met die realiteit - gewenst of niet - moeten verhouden. Voor de inhoud van de realiteit per domein refereer ik aan het rondetafelgesprek d.d. 14 september 2017 in uw Kamer, waarin de mogelijkheden en onmogelijkheden rond proefdiervrije innovatie naar voren zijn gebracht door de door uw Kamer gehoorde stakeholders.

7

Kunt u de overgebleven ambitie concretiseren (inclusief tijdpad en tussendoelen), zodat kan worden bepaald of Nederland op schema loopt met het behalen van de ambitie? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Tijdens het AO van 7 juni jl. heb ik hier uitgebreid over gesproken met uw Kamer en heb ik u uitgelegd dat de TPI-partners en ik werken aan versnelling van de transitie proefdiervrije innovatie. Het in gang zetten en waar dat al kan bestendigen van structurele veranderingen pak ik met partners aan via zogenaamde vernieuwingsnetwerken. Inmiddels zijn er tien vernieuwingsnet-werken en projecten actief in verschillende domeinen. Hiermee stimuleren we dat relevante professionals en organisaties geïnspireerd raken en gefaciliteerd worden om in beweging te komen. Via de vernieuwingsnetwerken ontstaat inzicht in welke innovaties mogelijkheden bieden en wat er voor nodig is om deze in betreffende domeinen tot gemeengoed te gaan maken. Daarbij wordt ook duidelijker welk tempo voor innovaties en domeinen realistisch is.

Wat nu vooral van belang is, is dat de motor achter het proces blijft draaien en gezamenlijk aan de versnelling van de transitie gewerkt wordt. Zowel ik als de TPI-partners spannen zich maximaal hiervoor in.


8

Zijn er in ieder geval tot 2025 evaluatie momenten ingepland, zodat bijsturing mogelijk is?

Antwoord

In de vernieuwingsnetwerken apart en tussen de vernieuwingsnetwerken onderling is sprake van een voortdurende bespreking van de aanpak en de resultaten. Op die manier kan ik met de TPI-partners bepalen of en zo ja, welke bijstelling in de aanpak van de vernieuwingsnetwerken nodig is. Daarnaast houdt de kerngroep TPI ook de vinger aan de pols wat betreft de ontwikkelingen op het geheel van de gewenste transitie. Ik onderzoek momenteel welke aanvullende monitoringinstrumenten in welke fase van de transitie kunnen worden ingezet.

Ik zal u jaarlijks van de ontwikkelingen en vorderingen op de hoogte brengen en hierover met u tijdens AO’s het gesprek aangaan. Een volgende voortgangsrapportage stuur ik u voor de zomer van 2019 toe.

9

Zijn er extra middelen achter de hand indien de ambitie en tussendoelen niet gehaald dreigen te worden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Dat is op dit moment niet aan de orde.[1] KNAW, topsector Life Sciences & Health, NCad, Proefdiervrij, RIVM, Samenwerkende Gezondheidsfondsen, ZonMw en de ministeries van VWS, OCW, IenW en EZK


Indiener

Carola Schouten (CU)


Gericht

Frank Wassenberg (PvdD)


descriptionAccess ( 7092 )

Publicatiedatum
28 januari 2019Gerelateerd

Het afzwakken van de ambitie om in 2025 wereldleider proefdiervrije innovatie te zijn

Het testen van zenuwgassen op proefdieren door Defensie

Experimenten op 75 drachtige schapen door Wageningen Bioveterinary Research

De voorspellingen over toe- of afname van files en mogelijke verschuivingen naar individueel vervoer

De zienswijze ‘Dierproeven ten behoeve van de Veehouderij’ van de Raad voor Dieraangelegenheden

De kosten van stimulering van elektrische auto’s en de totaal onderschatte vooruitgang in batterij technologie

Het kabinetsbeleid ten aanzien van de defensie-industrie

De Britse ambitie om binnen zeven jaar van overbodig plastic verpakkingsmateriaal af te zijn

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl