Tweedemonitor / Kamervraag / Houtstook als grootste bron van kankerverwekkende stoffen (PAK’s) in het oppervlaktewaterHoutstook als grootste bron van kankerverwekkende stoffen (PAK’s) in het oppervlaktewater

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z24654

2018Z24654

Vragen van het lid Akerboom (PvdD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over houtstook als grootste bron van kankerverwekkende stoffen in het oppervlaktewater (ingezonden 21 december 2018)

1

Heeft u kennisgenomen van de Basisdocumentatie probleemstoffen Kaderrichtlijn Water (KRW) die recent door Deltares en Ecofide is gepubliceerd, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat? 1)

2

Hoe beoordeelt u de bevinding dat houtstook in kachels en open haarden de grootste bron is voor kankerverwekkende stoffen (PAK’s) in oppervlaktewater?

3

Heeft u kennisgenomen van de maatregelenanalyse in het rapport 2), die stelt dat het terugdringen van houtstook door huishoudens de hoogste prioriteit moet krijgen om de uitstoot van het schadelijke PAK Benzo(k)fluoranteen tegen te gaan en dat de uitvoering hiervan bij de nationale overheid en de Europese Unie ligt?

4

Hoe verhoudt deze bevinding zich tegenover de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) om houtstook te bevorderen? Kunt u uiteenzetten hoezeer de gesubsidieerde pelletkachels en biomassaketels bijdragen aan de uitstoot van PAK’s, zowel in de lucht als in het oppervlaktewater? Zo nee, waarom niet?

5

Hoe verhoudt deze bevinding zich tegenover de investeringen vanuit de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) om op grote schaal hout bij te stoken in kolencentrales?

6

Kunt u uiteenzetten hoezeer de gesubsidieerde houtstook in kolencentrales bijdraagt aan de uitstoot van PAK’s, zowel in de lucht als in het oppervlaktewater? Zo nee, waarom niet?

Bent u voornemens om gehoor te geven aan de bevindingen van Deltares en houtstook terug te dringen? Zo ja, bent u bereid om houtstook te schrappen uit de SDE- en ISDE-subsidie? Zo nee, waarom niet?

1) https://www.deltares.nl/nl/publicaties/?search=basisdocumentatie&target=all

2) http://publications.deltares.nl/11202236_001%20Rapport%20bij%20de%20basisdocumenten.pdf


Gerelateerd

Moslimfobie en intimidatie bij de politie

Houtstook als grootste bron van kankerverwekkende stoffen (PAK’s) in het oppervlaktewater

De aanklacht tegen de EU vanwege de negatieve klimaatimpact van houtstook

Het bericht ‘Inspectie: kankerverwekkende stoffen gemengd in benzine voor West-Afrika’ en de brief naar aanleiding van het ILT-rapport ‘Stookolie voor zeeschepen – Autobrandstoffen voor West-Afrika’

De Zembla uitzending dat spoorwerkers al ruim 10 jaar worden blootgesteld aan gevaarlijk kwartsstof

De effecten van een slechte luchtkwaliteit voor herstellende COVID-19 patiënten

De milieuschade van houtstook die vele malen hoger is dan de milieuschade door aardgas of stookolie

De grote vertraging bij de herbeoordeling van bestrijdingsmiddelen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl