Tweedemonitor / Kamervraag / De professionele autonomie van de onafhankelijke cliëntondersteuner die onder druk staatDe professionele autonomie van de onafhankelijke cliëntondersteuner die onder druk staat

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z24511

2018Z24511

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de professionele autonomie van de onafhankelijke cliëntondersteuner die onder druk staat. (ingezonden 20 december 2018)

1

Bent u bekend met het bericht ’Onafhankelijkheid van cliëntondersteuners staat onder druk’ 1) en het onderliggende onderzoek? 2)

2

Kunt u de term ‘onafhankelijke ondersteuning’ zoals deze zowel in artikel 1.1.1 van Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) als artikel 1.1.1 van de Wet langdurige zorg (Wlz) definiëren? Hoe zou u de onafhankelijkheid van de cliëntondersteuner in de praktijk bij voorkeur vormgegeven zien?

3

Hoe reageert u op de uitkomst van het onderzoek dat één op de drie respondenten druk in de Wmo 2015 ervaart vanuit de werkomgeving tijdens hun werkzaamheden als onafhankelijke cliëntondersteuner?

4

Hoe reageert u op de uitkomst van het onderzoek dat één op de drie respondenten druk in de Wlz ervaart vanuit de werkomgeving tijdens hun werkzaamheden als onafhankelijke cliëntondersteuner?

5

Is het toegestaan dat cliëntondersteuners ook verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de beschikking waarin wordt vastgesteld hoeveel zorg hun cliënt krijgt? Zo nee, hoe reageert u op de uitkomst dat 15% van de cliëntondersteuners wel verantwoordelijk zijn voor het opstellen van deze beschikking?

6

Deelt u de mening dat de cliëntondersteuner dient bij te dragen aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen? Zo ja, hoe reageert u op de uitkomst dat een op de vier cliëntondersteuners niet ‘levensbreed’ mag of kan werken en zij dan ook niet inzetbaar zijn voor vragen over bijvoorbeeld onderwijs, werk, wonen of vervoer?

7

Hoe kijkt u aan tegen de verschillende soorten cliëntondersteuning, namelijk (formele) cliëntondersteuners en ervaringsdeskundige en vrijwillige (informele) cliëntondersteuners? Wat vindt u van het pleidooi van de Beroepsvereniging van cliëntondersteuners (BCMB) voor onderscheidende termen voor formele en informele cliëntondersteuners en een duidelijke regierol van gemeenten bij het mogelijk maken van die samenwerking?


8

Bent u bereid om op korte termijn met zorgkantoren en gemeenten in gesprek te gaan en aan de hand van het onderzoek concrete verbetermaatregelen, bovenop de eerder aangekondigde maatregelen 3), in te zetten? Zo ja, bent u bereid de uitkomsten van dit gesprek voor het algemeen overleg Ouderenzorg van 7 februari 2019 aan de Kamer te sturen? Zo nee, waarom niet? Bent u ook bereid deze vragen een voor een te beantwoorden voor het algemeen overleg Ouderenzorg van 7 februari 2019?

1) https://iederin.nl/nieuws/18386/-onafhankelijkheid-van-clientondersteuners-staat-onder-druk-/

2) https://iederin.nl/downloads/dl.php?l=1666_BCMB_Rapport_Visie_op_samenwerking_informele_en_formele_cli%C3%ABntondersteuning_definitief.pdf

3) Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2017-2018, kamerstuk 31 476 nr. 22


Gerelateerd

De voortgangsrapportage rentederivaten, waaruit blijkt dat twee banken alle deadlines missen

De professionele autonomie van de onafhankelijke cliëntondersteuner die onder druk staat

Het bericht dat de Indiase regering de speciale status van het gebied Kashmir schrapt

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht 'Rotterdamse droogdok is al drie jaar besmet'

Het bericht ‘Gemeentepolis minima staat onder druk’.

De financiering van een aanval op onafhankelijke Israëlische rechtspraak

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl