Tweedemonitor / Kamervraag / #metoo in de culturele sector#metoo in de culturele sector

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z22773

2018Z22773


Vragen van de leden Ellemeet, Özütok en Renkema (allen GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en over #metoo in de culturele sector (ingezonden 3 december 2018)

1

Heeft u kennisgenomen van het onderzoek in de culturele sector naar het #metoo-probleem in de culturele sector? 1)

2

Deelt u de zorgen over het feit dat bijna de helft (45%) van de mannen en vrouwen die hebben deelgenomen aan de enquête zegt te maken te hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag?

3

Denkt u dat een mogelijke verklaring hiervoor is dat in de culturele sector veel wordt gewerkt met freelancers en onzekere contracten en dat werkenden veelal een slechte arbeidspositie hebben?

4

Wat is volgens u de verklaring voor het feit dat slechts 15% van de slachtoffers het incident heeft gemeld bij een vertrouwenspersoon of leidinggevende?

5

Denkt u ook dat de lage meldingsbereidheid deels kan worden verklaard, doordat niet alle culturele organisaties een vertrouwenspersoon hebben?

6

Wat vindt u ervan dat 80% van degenen die een klacht indienden, ontevreden met de afhandeling van de klacht?

7

Hoe kan het afhandelen van de klachten worden verbeterd?

8

Zijn er richtlijnen voor aanpak van seksueel grensoverschrijdend op de werkvloer in de culturele sector, bijvoorbeeld na een melding?

9

Welke rol ziet u voor uzelf als minister van zowel Kunst en Cultuur, als Emancipatie bij het tegengaan van grensoverschrijdend seksueel gedrag in de culturele sector?

10

Ziet u ook een rol voor de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, omdat zij een rol heeft in het creëren van een veilige werkomgeving? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid hierover in overleg te treden?


11

Bent u voornemens maatregelen te treffen? Zo ja, welke zijn dat?

12

Bent u voornemens een actieplan op te stellen? Zo ja, op welke termijn kunt u dat aan de Kamer zenden?

1) Brandpunt, 29 november 2018


Gerelateerd

Een noodfonds voor de culturele sector

#metoo in de culturele sector

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De gevolgen van het coronavirus voor de culturele sector

Het bericht ‘Cultuursector meldt met 62 procent relatief grootste omzetverlies bij UWV’.

Onbetaalde banen in de culturele sector

Het bericht ‘Culturele instellingen in chaos na coronamaatregelen. “Dit is een onmogelijke keuze”’

Ondersteuning voor zelfstandigen en de culturele sector

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl