Het bericht dat banken financiering van fossiele energie niet hebben teruggebracht

2018Z22771

Vragen van de leden Sneller (D66), Alkaya (SP), Snels (GroenLinks) en Bruins (ChristenUnie) aan de minister van Financiën over het bericht dat banken financiering van fossiele energie niet hebben teruggebracht. (ingezonden 3 december 2018)

1

Bent u bekend met het bericht ‘Banken investeren veel meer in fossiele dan in duurzame energie’ over het rapport ‘Still undermining our future’ van de Eerlijke Geldwijzer? 1) Wat is uw reactie op deze bevindingen?

2

Kunt u bevestigen dat banken meer zijn gaan investeren in duurzame energie sinds 2014, maar met 29 miljard euro nog steeds veel meer investeren in fossiele energie? Is u gedetailleerdere informatie bekend dan die op bedrijfsniveau waar dit rapport op gebaseerd is?

3

Herkent u het beeld dat verzekeraars twaalf keer meer investeren in fossiele energie dan in duurzame energie?

4

Hoe beoordeelt u de reactie van de Nederlandse Vereniging van Banken dat de kwaliteit van de Eerlijke Bankenwijzer onvoldoende is? 2)

5

Deelt u de mening dat het wenselijk zou zijn als banken en verzekeraars op een betrouwbare en verifieerbare manier transparant zijn over hun investeringen in klimaatrelevante sectoren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke (wettelijke) verplichtingen bestaan hier momenteel voor?

6

Indien u van mening bent dat banken en verzekeraars transparant dienen te zijn over deze investeringen, kunt u aangeven of thans voldoende tegemoet wordt gekomen aan die wens? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, welke verbeteringen zouden banken en verzekeraars wat u betreft nog zouden moeten doorvoeren?

7

Kunt u toelichten hoe het staat met de uitvoering van de motie-Dik-Faber/Van Veldhoven? 3)

8

Wat is uw oordeel over de vergelijkbaarheid van de meetmethodes die banken en verzekeraars op dit moment gebruiken, zoals die in de Spitsbergen ambitie waarin Platform Carbon Accounting Financials (PCAF), 2Dii en/of soortgelijke meetmethoden worden genoemd? 4)

9

Deelt u de mening dat het wenselijk is als banken en verzekeraars dezelfde systematiek hanteren, zodat dit voor consumenten en investeerders onderling vergelijkbaar is? Heeft u zelf een voorkeur voor een specifieke meetmethode?

10

Bent u bereid om met de maatschappelijke organisaties en de financiële sector te komen tot gedragen en controleerbare maatstaven of ‘Key Performance Indicators’ voor maatschappelijk verantwoord ondernemen?

11

Deelt u de mening dat het, zeker omdat Nederland uitsluitend ‘fractional reserve’ banken kent, wenselijk is dat klanten en beleggers goed geïnformeerd moeten worden over waar hun geld in wordt geïnvesteerd wanneer zij een spaarrekening openen of een financieel product aanschaffen?

12

Kunt u de Kamer nader informeren over de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen over het voorstel van de Europese Commissie (COM(2018) 354 d.d. 24 mei 2018) voor een verordening betreffende informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/2341? (5)

1) NOS, https://nos.nl/artikel/2261018-banken-investeren-veel-meer-in-fossiele-dan-in-duurzame-energie.html , 27 november 2018

2) NVB, https://www.nvb.nl/nieuws/4391/kwaliteit-onderzoek-eerlijke-bankwijzer-blijft-onvoldoende.html , 3 september 2018

3) Kamerstuk 31 793, nr. 143

4) http://www.2dgrees.com/persbericht-financiele-sector-maakt-zich-op-voor-het-klimaatakkoord/

5) https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/1185/publication/238004/attachment/090166e5bbce57b2