Tweedemonitor / Kamervraag / het bericht ‘Bodem zakt meer dan verwacht door droogte’het bericht ‘Bodem zakt meer dan verwacht door droogte’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z21683

2018Z21683

Vragen van de leden Nijboer en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Bodem zakt meer dan verwacht door droogte’ (ingezonden 21 november 2018)

1

Kent u het artikel ‘Bodem zakt meer dan verwacht door droogte’? 1)

2

Wat zijn de oorzaken van het feit dat de Nederlandse bodem veel sneller zakt dan verwacht zoals nu uit de nieuwe bodemdalingskaart van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NGC) blijkt?

3

Hoe beoordeelt u de stelling dat de schade als gevolg van bodemdalingen tot 2050 ongeveer 22 mrd. euro zal kosten?

4

Waar is de bodemdaling het sterkst? Wat zijn de verschillen in bodemdaling per oorzaak?

5

In hoeverre ontstaat bodemdaling door een te lage grondwaterstand? Door welke factoren wordt de grondwaterstand beïnvloed? Welke invloed heeft menselijk handelen, bijvoorbeeld door beleid van waterschappen, op de grondwaterstand?

6

Welke afwegingen hanteren waterschappen bij het bepalen van een goede grondwaterstand? In hoeverre wordt schade aan bezittingen van particulieren betrokken in de afwegingen? Staat schade die ontstaat door bijvoorbeeld paalrot voldoende op het netvlies van de waterschappen?

7

Wat moeten mensen doen die schade ondervinden door bodemdaling? Kunnen zij waterschappen of andere overheden aansprakelijk stellen als zij schade ondervinden door besluiten van overheden die leiden tot verzakkende grond?

8

In hoeverre wordt schade door bodemdaling gedekt door gangbare woonverzekeringen? Bent u bereid met de verzekeraars in gesprek te gaan om ervoor te zorgen dat mensen niet blijven zitten met hun schade?

9

Wat kunnen mensen doen om te voorkomen dat zij schade ondervinden door bodemdaling en een lage grondwaterspiegel?

1) Volkskrant, 20 november 2018


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

het bericht ‘Bodem zakt meer dan verwacht door droogte’

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht 'Zakt het warmtetarief als het losgekoppeld wordt van gas?'

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat de Friese bodem niet meer terugveert na ondergrondse zoutwinning

De berichten 'Universiteiten werken ondanks risico’s veel meer samen met China' en 'Kennis delen met China: de roze bril zakt langzaam af bij universiteiten'

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl