Tweedemonitor / Kamervraag / Brievenbusfirma’s van internationale wapenbedrijven in NederlandBrievenbusfirma’s van internationale wapenbedrijven in Nederland

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z21417

2018Z21417

Vragen van de leden Leijten en Karabulut (beiden SP) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Buitenlandse Zaken over brievenbusfirma’s van internationale wapenbedrijven in Nederland. (ingezonden 19 november 2018)

1

Acht u het gewenst dat kernwapenfabrikanten zich vanwege fiscale motieven, in Nederland in het algemeen en Amsterdam in het bijzonder vestigen door middel van een trustkantoor? Wat vindt u ervan dat Nederland hierdoor bijdraagt aan belastingontwijking over de winsten die deze bedrijven maken? 1)

2

Is naar uw mening het fiscale vestigingsklimaat ontworpen om het mogelijk te maken om de belasting over winsten gemaakt met kernwapens via Nederland te verlagen? Kunt u uw antwoord toelichten?

3

Kan Nederland, en kunnen bijvoorbeeld de adviseurs van bedrijfsconstructies, verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van de kernwapenindustrie als zij actief bijdraagt aan de winstgevendheid daarvan? Kunt u uw antwoord toelichten?

4

Kunt u aangeven voor hoeveel euro de kernwapenfabrikanten via Nederland aan belasting ontwijken? Zo nee, bent u bereid te onderzoeken welk profijt zij hebben door het Nederlandse belastingklimaat?

5

Kunnen kernwapenfabrikanten, net als andere bedrijven, een ruling (Advance Pricing Agreement (APA) of Advance Tax Ruling (ATR)) verkrijgen? Zo ja, draagt dit dan niet bij aan een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven die massavernietigingswapens produceren? Deelt u de opvatting dat dat op gespannen voet staat met het Nederlandse streven naar ontwapening? Zo nee, waarom niet?

6

Bent u bereid de kernwapenindustrie niet langer in aanmerking te laten komen voor een ruling? Zo nee, waarom niet?

7

Bent u bereid een aanvullende heffing in te voeren op winsten die voortkomen uit de ontwikkeling van en/of de handel in kernwapens of andere massavernietigingswapens? Zo nee, waarom niet?

8

Heeft u kennisgenomen van een rapport van de Amerikaanse organisatie CodePink, waarin wordt aangetoond dat dezelfde Amerikaanse kernwapenbedrijven die in Nederland belastingvoordelen genieten, diep betrokken zijn bij wapenleveranties aan Saoedi-Arabië dat deze wapens gebruikt in de oorlog in Jemen? Deelt u de opvatting dat het ongewenst is dat bedrijven belastingvoordeel ontlenen aan deze oorlogswinsten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen stelt u voor? 2)

9

Bent u bereid maatregelen te treffen om wapenfabrikanten, vooral zij die ook kernwapens produceren, te weren uit Nederland? Zo ja, hoe en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

1) ‘Tax evasion and weapon production, mailbox arms companies in the Netherlands’. https://www.tni.org/en/publication/tax-evasion-and-weapon-production-letterbox-arms-companies-in-the-netherlands en https://www.dontbankonthebomb.com/wp-content/uploads/2012/02/Producers.pdf

2) War Profiteers: The U.S. War Machine and the Arming of Repressive Regimes
https://www.codepink.org/war_profiteers_us_war_machine_and_the_arming_of_repressive_regimes


Gerelateerd

De investeringen van Nederlandse levensverzekeraars in wapenbedrijven die aan Saudi-Arabië leveren

Brievenbusfirma’s van internationale wapenbedrijven in Nederland

Een rapport over beleggingen in wapenproductie en wapenhandel

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Het bericht dat wervingsbureaus internationale studenten naar Nederland lokken

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Het bericht 'Kabinet gebruikt drukmiddelen niet om asielzoekers terug te sturen'

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl