Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat Shell kinderen wurgcontracten zou hebben laten ondertekenenHet bericht dat Shell kinderen wurgcontracten zou hebben laten ondertekenen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z19406

2018Z19406

Vragen van de leden Van Raan en Teunissen (beiden PvdD) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie en Veiligheid over het bericht dat Shell kinderen wurgcontracten zou hebben laten ondertekenen. (ingezonden 30 oktober 2018)

1

Kent u het bericht ‘Leerlingen deden afstand van rechten voor Shell-festival Generation Discover’? 1) 2)

2

Klopt het dat Shell in de aanloop naar Generation Discover 2018 bezoekende kinderen een “overeenkomst bijdrager film & fotografie” - waarvan in dit nieuwsbericht een foto is toegevoegd - heeft laten ondertekenen? Zo nee, hoe zit het dan (indien uw antwoord 'nee' is, zijn de vragen 3 t/m 25 niet van toepassing en hoeft u daar geen antwoord op te geven)?

3

Is een contract met een dergelijke formulering rechtsgeldig? Zo nee, welke gevolgen trekt u daar uit? Zo ja, ziet u aanleiding om aan te sturen op het ongeldig verklaren van deze contracten? Zo nee, waarom niet?

4

In welke verhouding staat dit contract tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

5

Via welke wegen is dit contract aan kinderen aangeboden?

6

Om hoeveel ondertekende contracten gaat het in dit geval?

7

Hoeveel kinderen hebben geweigerd deze “Overeenkomst bijdrager film & fotografie” te ondertekenen?

8

Klopt het dat kinderen die het contract niet hebben ondertekend, desalniettemin welkom waren op het festival? Zo ja, wat was in dat geval de juridische waarde van de getekende contracten?

9

Op welke wijze gaat Shell om met de bescherming van rechten van personen die het contract niet ondertekend hebben, maar toch op het festivalterrein aanwezig waren? Kunt u ervoor zorgen dat deze rechten niet alsnog geschonden zullen worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waar blijkt dat uit?

10

Zijn er ook bij eerdere edities van Generation Discover, of andere door Shell georganiseerde evenementen, soortgelijke contracten gebruikt?

11

Wat is uw algemene inhoudelijke reactie op de passages zoals ze geformuleerd zijn in dit contract?

12

Kent u de volgende, door kinderen te ondertekenen, algemene voorwaarde van Shell: “Alleen rechtbanken van Engeland en Wales zijn bevoegd met betrekking tot de Overeenkomst bijdrager film & fotografie, en deze overeenkomst zal worden geïnterpreteerd volgens de wetten van Engeland en Wales”? 3)

13

Klopt het dat ouders niet terecht kunnen bij een Nederlandse rechtbank in het geval ze bezwaar willen maken tegen het gebruik van beelden van hun kind door Shell? Zo nee, wat is in dat geval dan wel de juiste juridische interpretatie van deze bepaling?

14

Deelt u de mening dat het volstrekt onaanvaardbaar is dat ouders niet bij een Nederlandse rechtbank terecht kunnen voor een dergelijk verzoek? Zo nee, waarom niet?

15

Wat is uw inzet om ongedaan te maken dat ouders enkel zouden zijn aangewezen op rechtbanken in Engeland en Wales?

16

Kunt u zich de maatschappelijke verontwaardiging voorstellen over het feit Shell aan kinderen vraagt om dit soort passages te tekenen? Zo nee, waarom niet?

17

Deelt u de maatschappelijke verontwaardiging over het feit Shell aan kinderen vraagt om dit soort passages te ondertekenen? Zo nee, waarom niet?

18

Wat is uw inzet om te voorkomen dat Shell in de toekomst nog aan kinderen vraagt om dergelijke passages te ondertekenen?

19

Bent u bereid om scholen, ouders en leerlingen actief te waarschuwen voor de gevolgen van het ondertekenen van dergelijke contracten, nu en in de toekomst? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze gaat u borgen dat deze boodschap ook daadwerkelijk terecht komt bij alle scholen, ouders en leerlingen?

20

Kent u de volgende, door kinderen te ondertekenen, algemene voorwaarde van Shell: “Ik houd alle details over en de inhoud van het project vertrouwelijk. Ik ga ermee akkoord dat ik geen informatie met betrekking tot het project zal publiceren, opdracht zal geven tot de publicatie hiervan, of deze anderszins bekendmaken”? 3)


21

Klopt het dat ouders op basis van deze bepaling, in theorie, aangeklaagd kunnen worden door Shell wanneer hun kind per abuis een filmpje of foto van het festival online zou verspreiden? Zo nee, wat is in dat geval dan wel de juiste juridische interpretatie van deze bepaling?

22

Deelt u de mening dat dit volstrekt onaanvaardbaar en buitenproportioneel zou zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is uw inzet om te voorkomen dat het daadwerkelijk zover zal komen?

23

Kent u de volgende, door kinderen te ondertekenen, algemene voorwaarde van Shell: “Ik geef Shell toestemming om mijn naam, gelijkenis en beeld in de bijdrage te gebruiken, in alle media en formaten en op elk grondgebied. Bovendien zie ik af van het recht om het eindproduct van de bijdrage in te zien of goed te keuren”?

24

Kent u de volgende, door kinderen te ondertekenen, algemene voorwaarde van Shell: “Shell heeft het recht om naar eigen goeddunken elk deel van de bijdrage te verwerken, inclusief maar niet beperkt tot gebruik, exploitatie, wijziging, distributie, opslag en sublicentie voor elk doel (inclusief maar niet beperkt tot reclamedoeleinden), en dit op elke manier, in alle media en formaten en op elk grondgebied”?

25

Deelt u de interpretatie dat Shell hiermee voor zichzelf regelt dat alle door Shell gemaakte foto’s en video’s van kinderen die Generation Discover 2018 bezochten ook gebruikt kunnen worden voor reclamedoeleinden van Shell, een bedrijf wiens winstmodel rechtstreeks bijdraagt aan de opwarming van de aarde? Zo nee, waarom niet?

26

Kent u het bericht ‘Hogeschool Leiden: “Wij zijn geen partner van Shell”’? 4)

27

Wat is uw reactie op dit bericht?

28

Klopt het dat de Hogeschool Leiden, zonder daar zelf toestemming voor te hebben gegeven, door Shell is opgevoerd als partner van Generation Discover, bijvoorbeeld door het gebruik van hun logo? Zo nee, hoe zit het dan?

29

Kent u het bericht ‘Generation Discover festival vertrekt uit Den Haag’? 5)

30

Deelt u de mening dat het vertrek van Generation Discover goed nieuws is voor de stad Den Haag? Zo nee, waarom niet?

31

Wat is uw boodschap aan de stad waar Shell volgend jaar zal proberen Generation Discover te organiseren?

32

Deelt u de mening dat het bezoek van de minister van J&V aan Generation Discover bij nader inzien geen goed signaal is geweest? Zo nee, waarom niet?

33

Deelt u de mening dat het bezoek van de secretaris-generaal van het ministerie van OCW aan Generation Discover, waarnaar de Partij voor de Dieren al eerder heeft gevraagd, bij nader inzien geen goed signaal is geweest? Zo nee, waarom niet?

34

Bent u bereid om bij toekomstige edities van Generation Discover geen vertegenwoordigers van de overheid meer af te vaardigen? Zo nee, waarom neemt u geen afstand van Generation Discover?

1) https://www.nationaleonderwijsgids.nl/basisonderwijs/nieuws/45990-leerlingen-deden-afstand-van-rechten-voor-shell-festival-generation-discover.html

2) https://fossielvrijonderwijs.nl/2018/10/29/shell-moet-wurgcontracten-voor-kinderen-ongeldig-verklaren/

3) Bron: het door kinderen te tekenen contract voor Generation Discover 2018, Shell.

4) https://fossielvrijonderwijs.nl/2018/10/16/hogeschool-leiden-wij-zijn-geen-partner-van-shell/

5) https://m.omroepwest.nl/nieuws/3711899~a9f399a


Gerelateerd

Het bericht dat Shell kinderen wurgcontracten zou hebben laten ondertekenen

Shell’s kindermarketingfestival Generation Discover 2019

Gastlessen van (voormalig) Shell-personeel

Het bericht dat Shell-directeur Marjan van Loon de stad Den Haag gaat adviseren over duurzaamheid

Het bericht ‘Shell wil fundamenten olieplatforms in Noordzee na gebruik laten staan’

Het bericht dat tientallen Haagse basisscholen Shell-festival Generation Discover boycotten

Het bericht dat Shell de Nationale Boomfeestdag van Staatsbosbeheer sponsort

Investeringen in de plasticindustrie

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl