Tweedemonitor / Kamervraag / De penitentiaire inrichting Sint MaartenDe penitentiaire inrichting Sint Maarten

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z18490

2018Z18490

Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de penitentiaire inrichting Sint Maarten (ingezonden 16 oktober 2018)

1

Kent u het rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving over de penitentiaire inrichting Sint Maarten? 1) Kloppen de bevindingen dat de gevangenis detentieongeschikt, inhumaan en onder meer met het oog op brandgevaar zeer onveilig is?

2

Wat vindt u van de oproep van de Raad dat de Nederlandse regering niet kan blijven wegkijken van de onhoudbare situatie waarin de Point Blanchegevangenis op Sint Maarten verkeert? Wat vindt u van de constatering dat de aanbevelingen van het CPT stelselmatig worden genegeerd en dat de veiligheidsrisico’s voor de samenleving onverantwoord hoog zijn?

3

Bent u het met de Raad eens dat vanuit het Koninkrijk moet worden gezorgd dat de geldende wet- en regelgeving wordt nageleefd? Zo ja, welke maatregelen bent u voornemens te treffen?

4

Wat vindt u van de constatering van de Raad dat de staatsrechtelijke systematiek van controle, toezicht en waarborging binnen het Land en het Koninkrijk niet functioneert? Deelt u de mening dat de waarborgfunctie ex artikel 43 Statuut voor het Koninkrijk in dit geval geëffectueerd moet worden? Zo ja, bent u bereid daartoe de nodige stappen te ondernemen? Zo nee, waarom niet?

1) Raad voor de Rechtshandhaving, Penitentiaire Inrichting Sint Maarten. Vervolgonderzoek naar de rechtspositie en personeel en organisatie, oktober 2018.


Gerelateerd

De berichten ‘Sint Maarten heeft nog paar maanden voor wetgeving rond witwassen’ en ‘Sint Maarten weigert strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering aan te gaan’

Berichten dat Sint Maarten niet optreedt tegen witwassen

De berichten 'Sint Maarten niet ver verwijderd van een blokkade internationaal betalingsverkeer' en 'FATF geeft Sint Maarten ervan langs'

Het bericht ‘Dagelijks rechten geschonden’ inzake het gevangeniswezen op Sint Maarten

Het gevangeniswezen van Sint Maarten

Het herstel van het vliegveld van Sint Maarten

De penitentiaire inrichting Sint Maarten

De politieke situatie op Sint Maarten

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl