Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat farmaceutisch bedrijven voor miljarden aan belasting ontwijkenHet bericht dat farmaceutisch bedrijven voor miljarden aan belasting ontwijken

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z17011

2018Z17011

Vragen van de leden Van Raan en Van Kooten-Arissen (beiden PvdD) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het bericht dat farmaceutisch bedrijven voor miljarden aan belasting ontwijken. (ingezonden 27 september 2018)

1

Bent u bekend met het rapport "Medicijn voor armoede" van Oxfam Novib? 1)

2

Uit welke wetenschappelijke publicaties heeft u opgemaakt en/of welke onderbouwing kunt u leveren dat een verlaging van de vennootschapsbelasting niet tot een "race-to-the bottom" zal leiden?

3

Bent u het, in het licht van de vorige vraag, eens met de kritiek dat Nederland, dat sinds de jaren 80 stapsgewijs de vennootschapsbelasting heeft verlaagd van 48% tot 22,25%, een belangrijke aanjager is van deze "race-to-the-bottom"? Zo nee, waarom niet?

4

Bent u het eens met de conclusie dat zogenaamde patentboxen, voor Nederland zou dat de innovatiebox zijn, evenzogoed leiden tot een "m race-to-the-bottom"? Zo nee, waarom niet?

5

Bent u bereid om deze innovatiebox af te schaffen? Zo nee, waarom niet?

6

Hoeveel gesprekken zijn er de afgelopen 18 jaar door de Nederlandse overheid gesprekken met farmaceutische bedrijven gevoerd, op politiek dan wel ambtelijk niveau, waarbij de vennootschapsbelasting, de innovatiebox of een andere belastingmaatregel ter sprake is gekomen?

7

Kunt u inzicht geven in de verslagen van die gesprekken? Zo nee, waarom niet?

Bent u bereid de belastingmoraal en de bedrijfsstructuur van een farmaceutisch bedrijf bij de onderhandelingen over nieuwe geneesmiddelen te betrekken? Zo nee, waarom niet?

8

Bent u bereid in de toekomst bij de onderhandelingen over nieuwe geneesmiddelen eisen te stellen aan de wijze waarop een farmaceutisch bedrijf zijn belasting betaalt? Zo nee, waarom niet?

9

Deelt u de mening dat de 3,8 miljard euro belasting die farmaceutische bedrijven ontweken hebben, besteed had kunnen worden aan het verbeteren dan wel toegankelijker maken van medische zorg? Zo niet, waarom niet?


10

Wat is uw oordeel over het voornemen van de farmaceutische bedrijven om te komen tot een gezamenlijk gedragscode over ‘verantwoorde prijsstelling’? Deelt u de mening van Farma ter Verantwoording dat zulke gedragscodes vaak gebruikt worden als doekje voor het bloeden en om wettelijke ingrepen zoals prijscontroles te voorkomen?

11

Deelt u de mening dat er niet op vertrouwd kan worden dat bedrijven met een aantoonbaar dubieuze (belasting)moraal zichzelf winstbeperkende maatregelen zullen opleggen? 2)

1) https://www.oxfamnovib.nl/Files/rapporten/2018/Final%20Oxfam%20beleidspaper%20Farma%20Nederland%20(opgemaakt).pdf

2) https://fd.nl/ondernemen/1270637/farmabedrijven-worstelen-met-opstellen-gedragscode


Gerelateerd

Het bericht dat de overheid tuinders hielp om het ETS te ontwijken

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat farmaceutisch bedrijven voor miljarden aan belasting ontwijken

Miljonairs tegen belastingontwijking en voor hogere belastingen

Het bericht dat farmaceuten belasting ontwijken via Nederland

Antwoord op vragen van lid Van Raan over overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

Het financieren van belasting ontwijkende bedrijven door FMO

Het doordrukken van groei op Schiphol terwijl krimp nodig is om binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te blijven.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl