Tweedemonitor / Kamervraag / Groeiplannen van Eindhoven Airport en de gevolgen voor de natuurGroeiplannen van Eindhoven Airport en de gevolgen voor de natuur

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z16634

2018Z16634

Vragen van de leden Van Raan en Ouwehand (beiden PvdD) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de groeiplannen van Eindhoven Airport en de gevolgen voor de natuur. (ingezonden 24 september 2018)

1
Kent u de berichten ‘Uitbreiding Eindhoven Airport lijkt onmogelijk’, ‘Werd een kritisch rapport over de groei van vliegveld Eindhoven verzwegen? en ‘Rek in milieuregels rond Eindhoven Airport’? 1)2)3)

2
Kunt u bevestigen dat, in de context van de toch al enorme milieuvervuiling in Oost-Brabant, alle voorliggende groeiscenario’s van Eindhoven Airport gepaard zullen gaan met een toename van de uitstoot van o.a. koolstofdioxide, stikstof en (ultra)fijnstof? Zo nee, waarom niet?

3
Onderschrijft u dat daarmee alle voorliggende groeiscenario’s van Eindhoven Airport haaks staan op onze verplichting om Natura 2000-gebieden te beschermen?

4
Kunt u bevestigen dat uitbreiding van Eindhoven Airport bovendien niet mogelijk is vanwege een gebrek aan ‘ontwikkelruimte’ in het Programma Aanpak Stikstof (PAS)?

5
Hoe verhoudt de voorgenomen uitbreiding van Eindhoven Airport zich tot de bescherming van Natura 2000-gebieden krachtens de Vogel- en Habitatrichtlijn?

6
Wat zijn de kritische depositiewaarden in de Natura2000-gebieden Maasduinen, Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux, Weerter en Budelerbergen en Ringselven, de Veluwe, Rijntakken, Brabantse Wal, Savelsbos, Bemelerberg en Schiepersberg, De Wieden, Lieftinghsbroek, Brunssummerheide, Geuldal, Vecht- en Beneden Reggegebied? Wat zijn de feitelijke depositiewaarden in deze gebieden?

7
Welke effecten op de natuur hebben deze overschrijdingen van de grenswaarden voor de stikstofdepositie?

8
Hoelang is de herstelperiode nu al voor de beschermde natuursoorten en hoelang gaat de herstelperiode worden als de extra depositie door de uitbreiding van Eindhoven Airport er nog eens bovenop komt?

9
Kunt u aangeven wat de beschikbare ‘ontwikkelruimte’ per bij vraag 6 genoemde Natura2000-gebied is voor prioritaire projecten? Hoe verhoudt zich deze tot de extra vervuiling veroorzaakt door uitbreiding Eindhoven Airport?

10
Erkent u dat het, terwijl het Europese Hof zich binnenkort zal uitspreken over de systematiek van het PAS, zeer onlogisch zou zijn de vervuilende uitbreiding van Eindhoven Airport in een al zwaar overbelast gebied te faciliteren door het aan te wijzen als prioritair project?

11
Klopt het dat bij het publiceren van de rapporten over Eindhoven Airport op de website ‘Samen op de hoogte’ het kritische milieurapport van Royal HaskoningDHV, waaruit kan worden opgemaakt dat groei van Eindhoven Airport om milieuredenen niet mogelijk is, aanvankelijk niet op de website is geplaatst? Zo ja, waarom is een dergelijk kritisch rapport langer achtergehouden dan de andere rapporten?

12
Erkent u dat deze gang van zaken – het achterhouden van kritische rapporten en het mogelijk verlenen van uitzonderingen op milieuregels – wederom de suggestie wekt dat groei van de luchtvaart structureel wordt verkozen boven het beschermen van natuur en omwonenden? Zo nee, waarom niet?

13
Welke invloed hebben de nu uitgebrachte rapporten op het vervolg van het proces omtrent de ontwikkeling van Eindhoven Airport na 2019?

1) Eindhovens Dagblad, 20 september 2018 ( https://www.ed.nl/eindhoven/uitbreiding-eindhoven-airport-lijkt-onmogelijk~abee3d00/ )

2) Website EenVandaag, 20 september ( https://eenvandaag.avrotros.nl/item/werd-een-kritisch-rapport-over-de-groei-van-vliegveld-eindhoven-verzwegen/ )

3) Eindhovens Dagblad, 21 september 2018 ( https://www.ed.nl/airport/rek-in-milieuregels-rond-eindhoven-airport~aa7aaeb2/ )


Gerelateerd

Groeiplannen van Eindhoven Airport en de gevolgen voor de natuur

Het optreden van Kmar- en douanemedewerkers op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport.

Het bericht ‘Aantal klachten over Eindhoven Airport stijgt sterk’

Het bezoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan Maastricht Aachen Airport

Het bezoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan Maastricht Aachen Airport

Het bericht ‘Onderzoek naar groei vliegveld Rotterdam rammelt’

Het bericht dat Rotterdam The Hague Airport straffeloos het afgesproken aantal nachtvluchten kan overschrijden

De wijze waarop een vreedzame demonstratie op Schiphol werd beëindigd en het verschil met de boerendemonstraties

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl