Tweedemonitor / Kamervraag / Barrières voor Europese trekvissenBarrières voor Europese trekvissen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z16628

2018Z16628

Vragen van het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat over barrières voor Europese trekvissen. (ingezonden 24 september 2018)

1

Bent u bekend met het nieuwsbericht 'De Europese zalm, paling en steur stoten te vaak hun kop tegen een dam' en het daarin aangehaalde onderzoek? 1)

2

Was u bekend met de in het onderzoek 'Dam Removal, a viable solution for the future of our European rivers' beschreven positieve effecten van het weghalen van overbodige barrières in waterwegen voor flora en fauna?

3

Wat is de situatie in Nederland? Hoeveel barrières zijn er in de Nederlandse wateren en hoeveel van deze barrières zijn anno 2018 niet strikt noodzakelijk?

4

Kunt u aangeven hoe de besluitvorming rondom het aanleggen, slopen of onderhouden van zulke waterwerken plaatsvindt?

5

Hoe zit de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het Rijk, de provincies en de waterschappen eruit?

6

Kunt u aangeven wat het huidige beleid is omtrent barrières in de Nederlandse wateren en wat het beleid is omtrent overbodige barrières in deze wateren?

7

Bent u voornemens zoveel mogelijk barrières weg te nemen om de waterkwaliteit, de leefomgeving en de flora en de fauna te verbeteren? Zo nee, waarom niet?

8

Bent u voornemens terughoudend om te gaan met het plaatsen van nieuwe barrières? Zo nee, waarom niet?

9

Bent u voornemens deze grensoverschrijdende problematiek bij uw Europese collega’s onder de aandacht te brengen, zodat dit verholpen kan worden en vispopulaties zich kunnen versterken? Zo nee, waarom niet?

10

Klopt het dat er nog altijd gevist mag worden nabij migratiehotspots zoals de sluizen bij Kornwerderzand en Den Oever?

11

Klopt het dat er in de toekomst gevist mag worden voor de ingang van het Haringvliet en de aan te leggen vismigratierivier in de Afsluitdijk?

12

Hoe legitimeert u de kosten van zulke projecten, respectievelijk 80 miljoen euro voor de migratierivier in de Afsluitdijk en 27 miljoen euro voor het openstellen van het Haringvliet, als het nagestreefde doel zo direct teniet gedaan wordt? 2)

13

Klopt het dat Nederland door de buurlanden kritisch is aangesproken op haar rol in het faciliteren van vismigratie? Zo ja, wat is uw reactie daarop?

14

Acht u het huidige Nederlandse beleid waarbij rondom migratiehotspots gevist mag worden nog houdbaar gegeven het feit dat de gezamenlijke Rijnlanden meer dan 600 miljoen euro geïnvesteerd hebben om de rivier weer toegankelijker te maken voor migrerende vissen? Zo ja, kunt u dit uitleggen? Zo nee, welke acties gaat u hieraan verbinden? 3)

15

Klopt het dat een visverbod rondom het Haringvliet er niet gekomen is, omdat enkele vissers geweigerd hebben de gemaakte afspraken te onderschrijven?

16

Kunt u uitleggen waarom, democratisch gezien, het weigeren van enkele vissers reden kan zijn om geen afspraken te maken?

17

Acht u het wenselijk dat de gezamenlijke inspanning van meerdere landen ter waarde van meer dan 600 miljoen euro teniet gedaan wordt door de starheid van enkele vissers? Zo ja, waarom? Zo nee, hoe gaat u dit oplossen?

18

Bent u bereid te komen tot een visverbod in de omgeving van migratiehotspots? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe en op welke termijn gaat u dat regelen?

1) https://www.trouw.nl/groen/de-europese-zalm-paling-en-steur-stoten-te-vaak-hun-kop-tegen-een-dam~a9fc5e50/ en https://www.wnf.nl/web/file?uuid=af43a84f-68d7-4433-92bf-722a63bd8f30&owner=b628e25e-eee6-456a-93c5-99bc14fd8a93&contentid=26953 .

2) https://rijkewaddenzee.nl/nieuws/vismigratierivier-afsluitdijk-werkt/ en https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zalm-kan-eindelijk-weer-de-rijn-op-en-richting-de-alpen-zwemmen~bf068da5/ .

3) https://www.ad.nl/binnenland/vis-kan-eindelijk-door-haringvlietdam-maar-daarachter-wachten-netten-en-fuiken~a1bfd9bf/ .


Gerelateerd

Het bericht ‘CBb ruimte voor positieve uitspraak knelgevallen klein’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Barrières voor Europese trekvissen

De antwoorden op de schriftelijke vragen over het bericht 'Vis kan eindelijk door Haringvlietdam, maar daarachter wachten netten en fuiken'

Antwoord op vragen van het lid Van Kooten-Arissen over het bericht dat Limburg heeft besloten wasberen te gaan schieten

Het bericht dat Erdogan volgens uitgelekt vertrouwelijk NCTV-rapport een grote rol speelt bij de opkomst van het salafisme in Nederland.

Vismigratie barrières

Het bericht 'Geheime ‘Turkije analyse’ NCTV lekt uit: grote rol Erdogan bij opkomst salafisme in Nederland'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl