Tweedemonitor / Kamervraag / De uitvoering van de motie inzake Magnitsky-sanctiesDe uitvoering van de motie inzake Magnitsky-sancties

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z16420

2018Z16420

Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Van Helvert (CDA), Voordewind (ChristenUnie), Van Rooijen (50PLUS), Ploumen (PvdA), Van Ojik (GroenLinks), Van der Staaij (SGP) en Kuzu (DENK) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de uitvoering van de motie inzake Magnitsky-sancties (ingezonden 20 september 2018)

1

Kunt u zich uw brief van 5 juli 2018 herinneren, waarin u stelde dat u voornemens was tijdens een volgende Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) een concreet voorstel te doen aan uw Europese collega’s inzake een EU-mensenrechtensanctieregime? 1)

2

Heeft u dit voorstel tijdens een van de afgelopen RBZ's gedaan? Zo ja, welk voorstel heeft u gedaan? Kunt u dit voorstel aan de Kamer doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

3

Wat was de reactie ten tijde van de RBZ op het betreffende voorstel?

4

Welke landen waren positief over het voorstel?

5

Welke landen stonden neutraal tegenover het voorstel?

6

Welke landen waren negatief over het voorstel?

7

Bent u bereid dit najaar, uiterlijk tijdens de RBZ in oktober, het voorstel formeel in te dienen?

8

Kunt u zich uw stelling herinneren dat het kabinet grote vraagtekens plaatst bij de doeltreffendheid van het invoeren van een dergelijk sanctieregime op nationaal niveau? Hoe verhoudt deze uitspraak zich tot het feit dat door Canada, de Baltische Staten en Groot-Brittannië – zoals u in uw brief beschrijft – wel dergelijke wetgeving op nationaal niveau is ingevoerd? Waarom acht u een dergelijk sanctieregime op nationaal niveau derhalve niet doeltreffend?

9

Bent u het eens dat de door de Kamer aangenomen motie-Omtzigt c.s. 2) uitgevoerd dient te worden, te weten dat het kabinet Magnitsky-wetgeving op nationaal niveau voorbereidt indien het niet lukt om tot Europese consensus op dit punt te komen? Zo ja, bent u bereid deze motie uit te voeren en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

1) Brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 5 juli 2018 over uitvoering motie-Omtzigt c.s. inzake Magnitsky-sancties (Kamerstuk 32 735, nr. 205).

2) Kamerstuk 22 112, nr. 2529.


Gerelateerd

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De uitvoering van de motie inzake Magnitsky-sancties

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

De arresten van het Hof van Justitie

Antwoord op vragen van lid Van Raan over overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

Het bericht 'Kabinet gebruikt drukmiddelen niet om asielzoekers terug te sturen'

Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht 'Boetes voor verstoren natuur op Waddenzee worden niet meer uitgedeeld'

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl