Tweedemonitor / Kamervraag / De uitzending van Brandpunt+ over eenzame jongerenDe uitzending van Brandpunt+ over eenzame jongeren

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z16414

2018Z16414

Vragen van de leden Raemakers (D66) en Kuiken (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitzending van Brandpunt+ over eenzame jongeren (ingezonden 20 september 2018)

1

Bent u bekend met de uitzending van Brandpunt+ over eenzaamheid bij jongeren 1) en het daarbij horende onderzoek ‘Bijna de helft van de Nederlandse jongeren zegt soms tot vaak eenzaam te zijn’? 2)

2

Klopt het dat bijna de helft van de jongeren zich soms of vaak eenzaam voelt?

3

Klopt het dat 61% van de jongeren er niet altijd met leeftijdsgenoten over kunnen of durven praten? Erkent u dat eenzaamheid voor veel jongeren nog in de taboesfeer zit?

4

Klopt het dat binnen het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ geen specifieke acties gericht zijn op eenzaamheid onder jongeren?

5

Klopt het dat jongeren in het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ enkel als middel worden genoemd binnen de inzet om eenzaamheid onder ouderen aan te pakken?

6

Waarom heeft u in het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ geen aandacht voor eenzaamheid onder jongeren? Zit eenzaamheid onder jongeren ook voor dit kabinet nog in de taboesfeer?

7

Wat zijn de belangrijkste oorzaken voor eenzaamheid onder jongeren? Wat ziet u als belangrijkste risico’s van eenzaamheid onder jongeren?

8

Op welke wijze zet u zich in om eenzaamheid onder jongeren uit de taboesfeer te halen? Op welke wijze zet u zich in om het probleem van eenzaamheid onder jongeren te verminderen?

9

Op welke manier zet u zich in om jongeren meer handvaten te bieden om te leren omgaan met eenzaamheid?

10

Bent u voornemens om ook voor eenzaamheid onder jongeren een actieprogramma op te stellen? Bent u voornemens om in het kader van de Week tegen eenzaamheid aandacht te vragen voor eenzaamheid onder jongeren?

11

Welke rol spelen sociale media bij eenzaamheid onder jongeren? Ziet u sociale media vooral als onderdeel van het probleem of als onderdeel van de oplossing bij eenzaamheid onder jongeren?

12

Hoe vult u uw rol van stelselverantwoordelijke voor de jeugdzorg in ten aanzien van het probleem van eenzaamheid onder jongeren? Hoe kunt u de gemeentelijke inzet op eenzaamheid onder jongeren ondersteunen? Welke voorbeelden van gemeentelijke initiatieven om eenzaamheid onder jongeren beter bespreekbaar te maken en te adresseren ziet u als goede voorbeelden?

13

Hoe kan een betere toegang tot jeugdzorg bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid onder jongeren? Hoe kan een betere toegang tot de jeugdzorg jongeren helpen in het leren omgaan met eenzaamheid?

14

In welke mate hebben jongeren die net 18 zijn geworden last van eenzaamheid? Op welke wijze kan verlengde jeugdzorg bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid onder jongeren of jongeren helpen in het leren omgaan met eenzaamheid?

15

Kunt u de Kamer zo snel mogelijk en in ieder geval voor het wetgevingsoverleg over het Begrotingsonderdeel Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid op 12 november 2018 informeren over de duiding van de forse toename van het aantal suïcides onder jongeren?

16

Klopt het dat minstens 3 procent en misschien wel 10 procent van de jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar zich langdurig eenzaam voelt? 3) Ziet u een verband tussen eenzaamheid onder jongeren en de sterke stijging van zelfdodingen onder jongeren?

17

Op welke wijze is bij het meerjarig project van Movisie, LHBTI-organisaties en 113 Zelfmoordpreventie aandacht voor uitsluiting van, en eenzaamheid, onder jongeren? 4)

1) https://www.npostart.nl/brandpunt/18-09-2018/KN_1701100

2) https://www.kro-ncrv.nl/nieuws/de-helft-van-de-nederlandse-jongeren-is-vaak-eenzaam

3) https://www.rug.nl/magazine/articles/2018/gerine-lodder-on-the-importance-of-social-health

4) LHBTI : lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen


Gerelateerd

De uitzending van Brandpunt+ over eenzame jongeren

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De uitzending ‘Voodoo maffia’

De armoede en schulden onder jongeren als gevolg van de participatiewet

Het bericht dat sommige jongeren niet kunnen studeren omdat zij dakloos zijn

Het bericht ‘Teckelfokkerij nog in bedrijf ondanks verwaarlozing’

Het bericht ‘RIVM en CBS: psychische gezondheid jongeren achteruit in afgelopen tien jaar’

Het bericht dat jongeren met een beperking te vroeg van school worden gestuurd

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl