Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat Japan de commerciële walvisjacht weer wil invoerenHet bericht dat Japan de commerciële walvisjacht weer wil invoeren

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z16171

2018Z16171

Vragen van het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat Japan de commerciële walvisjacht weer wil invoeren. (ingezonden 17 september 2018)

1

Bent u bekend met het bericht ‘Japan launches bid to end ban on commercial whaling’, waaruit blijkt dat Japan de commerciële jacht op walvissen wil toestaan? 1)

2

Bent u bekend met het voornemen van Japan om tijdens de International Whaling

Commission (IWC), die plaatsvindt van 4 tot en met 14 september 2018, dit voorstel in stemming te laten brengen?

3

Op welke wijze gaat u tijdens de IWC invulling geven aan het door de regering officieel ingenomen standpunt tegen Japanse dolfijnslachtingen en de walvisjacht, en aan de meermaals gedane toezegging zich daar blijvend tegen te verzetten, mede naar aanleiding van verschillende aangenomen moties? 2)

4

Wanneer kan de Kamer het verslag van uw inspanningen tijdens de IWC tegemoet zien conform uw eerdere toezegging op dit punt? 3)

5

Kunnen we erop rekenen dat de Nederlandse delegatie tegen dit voorstel van Japan stemt en actief andere landen hier ook toe aanzet? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u uiteenzetten hoe u zich hiervoor heeft ingespannen?

6

Op welke wijze heeft u zich actief ingespannen om tijdens de IWC een betere bescherming van walvisachtigen te bevorderen?

7

Kunt u concreet uiteenzetten hoe het kabinet, conform eerdere toezegging, het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie (EU) en Japan heeft benut en wat er momenteel in het reeds getekende verdrag opgenomen is, voor een moratorium op de walvisjacht en de een beëindiging van de dolfijnslachtingen? 4)

8

Welke voorwaarden zijn er door de EU concreet gesteld aan het vrijhandelsakkoord met Japan op het gebied van een volledig moratorium op de walvisjacht en een beëindiging van de dolfijnenslachtingen?

9

Kan verondersteld worden dat er aan die voorwaarden is voldaan, aangezien u eerder heeft benadrukt dat het handelsakkoord zonder een ambitieus hoofdstuk over duurzaamheid en dierenwelzijn niet op uw instemming kan rekenen en het verdrag inmiddels is ondertekend door de EU op 18 juli 2018? 5) 6)

1) https://www.theguardian.com/world/2018/sep/11/japan-launches-bid-to-end-ban-on-commercial-whaling

2) Aangenomen moties: Kamerstukken 28 286, nr. 736, 21 501-32, nr. 751 en 32 123 XIV, nr. 122; toezeggingen: Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2014–2015, nr. 949 en Handelingen, vergaderjaar 2014–2015, nr. 43, item 5.

3) Handelingen, vergaderjaar 2013–2014, nr. 43, item 5.

4) Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2014–2015, nr. 949.

5) Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2015–2016, nr. 786.

6) https://nos.nl/artikel/2241922-europese-unie-en-japan-zetten-handtekening-onder-lucratief-handelsakkoord.html


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl