Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘In de zoveelste onderwijsfraudezaak blijft de inspectie opvallend stil’Het bericht ‘In de zoveelste onderwijsfraudezaak blijft de inspectie opvallend stil’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z14911Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «In de zoveelste onderwijsfraudezaak blijft de inspectie opvallend stil» (ingezonden 27 augustus 2018).

Vraag 1

Kent u het artikel «In de zoveelste onderwijsfraudezaak blijft de inspectie opvallend stil»?1

Vraag 2

Klopt het dat de raad van toezicht van de Hanzehogeschool Groningen expliciet zijn klankbordfunctie heeft gesteld boven een rol als toezichthouder? Zo ja, wat vindt u daarvan? Zo nee, hoe interpreteert u het toetsingskader?

Vraag 3

Vindt u dat in het betreffende toetsingskader de checks and balances goed zijn geborgd?

Vraag 4

Zijn er meer van dergelijke toetsingskaders in het hoger beroepsonderwijs van kracht?

Vraag 5

Heeft de onderwijsinspectie inderdaad een rapport over wanbeheer bij de Hanzehogeschool ontvangen van een klokkenluider? Hoe is met dit rapport omgegaan?

Vraag 6

Is dit een kwestie die door de onderwijsinspectie dient te worden opgepakt, door het Huis voor de Klokkenluiders, of door een andere instantie? Op grond van welke argumenten?

Vraag 7

Op welke wijze is de klokkenluider door de onderwijsinspectie beschermd, indachtig de in 2016 met algemene stemmen aangenomen motie Bruins?2


X Noot
1

Nederlands Dagblad, 23 augustus 2018

X Noot
2

Kamerstuk 34 251, nr. 60


Gerelateerd

Het bericht ‘In de zoveelste onderwijsfraudezaak blijft de inspectie opvallend stil’

Het bericht ‘In de zoveelste onderwijsfraudezaak blijft de inspectie opvallend stil’

Het bericht 'Opvallend banenverlies binnen de banenafspraak'

Intimidatie van toezichthouders door de vee- en vleessector

Het bericht Tuchtrechter tikt artsen die rijbewijskeuringen doen 'opvallend vaak' op de vingers

De berichten ‘Verus niet akkoord met nieuwe onderzoekskaders’ en ‘Inspectie mag geen richting geven aan kwaliteit’

Het item 'Inspectie tikt Defensie op de vingers voor omgang gevaarlijke stoffen'

Het bericht ‘Limburg absolute koploper in verstrekken betaalde klussen aan oud-politici’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl