Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘IS-gangers welkom in El Tawheed-moskee’Het bericht ‘IS-gangers welkom in El Tawheed-moskee’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z14501

Vragen van de leden ArnoRutte en Becker (beiden VVD) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «IS-gangers welkom in El Tawheed-moskee» (ingezonden 3 augustus 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «IS-gangers welkom in El Tawheed-moskee»?1

Vraag 2

Hoe zou u deze moskee willen omschrijven, rekening houdende met haar geschiedenis en het feit dat de Telegraaf schrijft dat deze moskee al twintig jaar bekend staat als een van de meest radicale gebedshuizen van Nederland?

Vraag 3

Deelt u de mening dat deze moskee bijdraagt aan het verspreiden en faciliteren van radicaal gedachtegoed?

Vraag 4

Klopt het dat er een afspraak is gemaakt dat enkel agenten met een Marokkaanse achtergrond naar binnen mogen gaan in deze moskee? Zo ja, hoe oordeelt u over deze afspraak? Zijn er in Nederland meer van dit soort «no-go moskeeën»?

Vraag 5

Deelt u de mening dat de politie altijd toegang moet hebben tot een moskee als er aanwijzingen zijn voor strafbare gedragingen en radicalisering? Zo ja, hoe waarborgt u dat de politie ook daadwerkelijk toegang heeft tot dit soort moskeeën? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Deelt u de mening dat afspraken over het wel of niet toelaten van agenten op basis van hun afkomst een discriminatoire onwenselijke situatie is? Zo ja, hoe zorgt u dat deze afspraken van tafel gaan? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Hoeveel concrete verbanden met ronselaars, Syriëgangers en extremistische sprekers moeten er zijn voordat u overgaat tot acties tegen deze moskee, rekening houdende met het feit dat deze moskee al meerdere uitgebreide waarschuwingen heeft gehad?

Vraag 8

Hoeveel paspoorten van (mogelijke) uitreizigers heeft u ingetrokken om te voorkomen dat geradicaliseerde uitreizigers kunnen terugkeren naar Nederland en overgaan tot terroristische acties?

Vraag 9

Is u bekend hoe de moskee gefinancierd wordt en of en hoe de financieringsbronnen invloed uitoefenen op het handelen van en in de moskee? Is deze informatie met de gemeente gedeeld?

Vraag 10

Hoe is het beleid van de gemeente Amsterdam tot nu toe geweest ten aanzien van moskeeën die radicalisering faciliteren en hoe past dit in het regeringsbeleid voor het voorkomen van radicalisering?

Vraag 11

Bent u bereid samen met de burgemeester van Amsterdam afspraken te maken over de aanpak van deze moskee om deze situatie van schijnbare wetteloosheid te voorkomen, en de Kamer hierover vóór het kerstreces te informeren?


Gerelateerd

Het bericht ‘IS-gangers welkom in El Tawheed-moskee’

Het bericht 'Met een scootmobiel ben je niet meer welkom in de regiotaxi'

Het bericht ‘Teamchef politie niet meer welkom in Den Haag’

Het bericht dat daklozen van de gemeente Den Haag geld krijgen om de stad te verlaten

Het bericht dat asielzoekers niet welkom zijn in Ter Apel vanwege het Coronavirus

De belemmerde vervolging van Syriëgangers

Het bericht dat artiesten niet welkom zijn in Nederland.

De plannen voor grootschalige zandwinning in het IJsselmeer voor de kust van Friesland

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl