Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Sterk verhoogde concentratie GenX in slootwater omgeving Chemours’Het bericht ‘Sterk verhoogde concentratie GenX in slootwater omgeving Chemours’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z14152

Vragen van het lid Laçin (SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Sterk verhoogde concentratie GenX in slootwater omgeving Chemours» (ingezonden 16 juli 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «Sterk verhoogde concentratie GenX in slootwater omgeving Chemours»?1

Vraag 2

Hoe is het mogelijk dat er sterk verhoogde concentraties GenX en PFOA zijn aangetroffen in het slootwater in de omgeving van Chemours? Wat kunt u hierover melden aan de Kamer?

Vraag 3

Klopt het dat de afspraak is dat PFOA vanaf 2012 niet meer gebruikt zou worden? Zo ja, hoe kan het dan in sterk verhoogde concentraties aangetroffen worden zes jaar nadat het niet meer gebruikt zou worden door Chemours?

Vraag 4

Is het aannemelijk dat Chemours nog altijd structureel PFOA loost en daarmee de afspraken die gemaakt zijn met het bevoegd gezag niet nakomt? Zo ja, steunt u dan het keihard aanpakken van Chemours door de provincie als bevoegd gezag? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Welke gevolgen hebben de sterk verhoogde concentraties GenX en PFOA voor gewassen uit de moestuinen waarvan nu gezegd wordt dat ze beter niet gesproeid kunnen worden met het water uit de sloot? Zijn er risico’s voor de gezondheid van mensen die groente en fruit hebben gegeten uit die moestuinen? Zo ja, welke risico’s zijn dat? Zo nee, waar baseert u dat op?

Vraag 6

Welke risico’s lopen dieren die regelmatig uit de sloot hebben gedronken? Hoe wordt de grens bepaald wanneer er risico’s zijn en wanneer er geen risico's zijn?

Vraag 7

Deelt u de mening dat PFOA, waarvan bekend is dat het kankerverwekkend is, in geen geval gebruikt en geloosd mag worden in ons milieu en water? Zo ja, wat gaat u doen om dit zo snel mogelijk te realiseren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Is de optelsom van alle vervuiling, die veroorzaakt is door Chemours in veel delen van ons land, reden om in Europees verband te pleiten voor versnelling van de procedure om GenX op de lijst met zeer zorgwekkende stoffen te plaatsen? Zo ja, wat gaat u ondernemen om dit te realiseren? Zo nee, wat moet er nog meer gebeuren voor het wel zover is?

Vraag 9

Begrijpt u dat omwonenden in Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en andere gemeenten helemaal klaar zijn met de manier waarop Chemours omgaat met hun gezondheid, het milieu en lozingen op het water? Wanneer kunnen zij rekenen op de overheid als het gaat om het aanpakken van vervuilers als Chemours?

Vraag 10

Wanneer is de eerste mogelijkheid voor de provincie Zuid-Holland om de vergunning van Chemours aan te scherpen of in te trekken? Gaat u de provincie op alle mogelijke manieren (onder)steunen om de lozingen van GenX zover mogelijk te reduceren en het lozen van PFOA, dat al verboden is, per direct te stoppen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

NOS.nl, 13 juli 2018, Sterk verhoogde concentratie GenX in slootwater omgeving Chemours (https://nos.nl/artikel/2241248-sterk-verhoogde-concentratie-genx-in-slootwater-omgeving-chemours.html)


Gerelateerd

Het bericht ‘Sterk verhoogde concentratie GenX in slootwater omgeving Chemours’

Het berichten ‘GenX aangetroffen in afvalwater ATM Moerdijk’ en ‘Bron GenX op zuivering Bath gevonden’

Antwoord op vragen van het lid Kröger over het RIVM-onderzoek naar GenX in het drinkwater

Het RIVM onderzoek naar GenX in het drinkwater

De aanhoudende schade van neonicotinoïden in het milieu en voor dieren

De oproep van een toxicoloog dat werknemers van Custom Powders moeten worden getest op omstreden stof GenX

Het bericht ‘Verhoogde concentraties radioactieve stoffen gemeten boven Scandinavië’

Het feit dat de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer sterk is toegenomen en nieuwe recordhoogtes heeft bereikt en het nieuws dat de klimaatmaatregelen van de regering slechts de helft van de klimaatdoelen binnen bereik brengen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl