Tweedemonitor / Kamervraag / Het terugdringen van de klimaatimpact van de financiële sectorHet terugdringen van de klimaatimpact van de financiële sector

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z10750

Vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie) en Jetten (D66) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het terugdringen van de klimaatimpact van de financiële sector (ingezonden 7 juni 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met de ambitie van de Volksbank om, voor wat betreft de volledige balans van de bank, klimaatneutraal te zijn in 2030?1

Vraag 2

Zijn er andere banken die eveneens concrete ambities hebben gepubliceerd om de door hen gefinancierde klimaatimpact voor de hele balans terug te dringen binnen een bepaald tijdsbestek?

Vraag 3

Zijn er (naast de Volksbank) al andere banken, verzekeraars of pensioenfondsen in Nederland die zich publiekelijk hebben gecommitteerd om de in 2017 ontwikkelde meetmethode van het Platform for Carbon Accounting Financials (PCAF) te benutten om hun totale gefinancierde klimaatimpact te meten en te publiceren?2

Vraag 4

Bent u bereid om, mede in het kader van de nog niet uitgevoerde motie-Dik-Faber/Van Veldhoven (Kamerstuk 31 793, nr. 143), in het Klimaatberaad afspraken te maken met banken, verzekeraars en pensioenfondsen over hoe zij concreet bij gaan dragen aan de doelstelling van 1,5° Celcius zoals afgesproken in Parijs en op welke wijze Nederlandse financiële instellingen transparanter worden over de klimaatintensiteit van al hun leningen en investeringen? Zo nee, bent u in dat geval bereid om anderszins uitvoering te geven aan de genoemde motie door in 2018 concrete afspraken te maken met banken, verzekeraars en pensioenfondsen die inhouden dat zij transparanter worden over hun totale gefinancierde klimaatimpact en hoe zij deze klimaatimpact concreet verminderen in lijn met het Parijsakkoord? Zo nee, waarom niet?


Indiener

Carla Dik-Faber (CU)

Rob Jetten (D66)


Gericht

Eric Wiebes (VVD)


Access ( 3694 )

Publicatiedatum
7 Juni 2018Gerelateerd

Het terugdringen van de klimaatimpact van de financiële sector

Het bericht ‘CBb ruimte voor positieve uitspraak knelgevallen klein’

Belemmeringen voor verduurzaming van de financiële sector

Ondersteuning voor zelfstandigen en de culturele sector

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De ING als huisbankier van de overheid

Het bericht ‘ING en milieuorganisaties bepleiten klimaatrichtlijnen voor financiële sector’

De presentatie van het Rocky Mountain Institute m.b.t. luchtvaartemissies tijdens het WEF in Davos met het onderliggende rapport en het “Milieurapport over de Europese Luchtvaart 2019” van EEA, EASA en EuroControl

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl