Tweedemonitor / Kamervraag / Het rapport ‘Duurzame en betaalbare energie in Caribisch Nederland’Het rapport ‘Duurzame en betaalbare energie in Caribisch Nederland’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z09515

Vragen van de leden Jetten en Diertens (beiden D66) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het rapport «Duurzame en betaalbare energie in Caribisch Nederland» (ingezonden 24 mei 2018).

Vraag 1

Kunt u schetsen welke resultaten zijn geboekt voor de verduurzaming van de energievoorziening in Caribisch Nederland naar aanleiding van het rapport «Duurzame en betaalbare energie in Caribisch Nederland»?1 2 Wat is momenteel het aandeel van duurzame energie in de energievoorziening en welke doelstellingen zijn er gesteld voor de komende jaren? Deelt u de mening dat een duurzame energievoorziening in Caribisch Nederland van groot belang is?

Vraag 2

Kunt u een overzicht geven van de tot nu toe gezette stappen tot de verduurzaming van de energievoorziening van Caribisch Nederland? Kunt u hierbij in ieder geval ingaan op alle concrete acties in het rapport?

Vraag 3

Kunt u een overzicht en tijdspad bieden van de voorgenomen acties tot verduurzaming van de energievoorziening van Caribisch Nederland? Kunt u hierbij duidelijk maken wat de ontwikkeling is van het aandeel duurzame energie?

Vraag 4

Wat is de te verwachten ontwikkeling van de energieprijs in de transitie naar een duurzame energievoorziening in Caribisch Nederland? Wanneer wordt er voor kleinverbruikers een betaalbaar gebruikerstarief gerealiseerd?

Vraag 5

Ziet u ook dat de verduurzaming van de energievoorziening kan leiden tot extra werkgelegenheid in Caribisch Nederland? Welke mogelijkheden ziet u om ervoor te zorgen dat de verduurzaming van de energievoorziening werkgelegenheid oplevert voor de eilandbewoners?

Vraag 6

Hoe gaat u ervoor zorgen dat de betaalbaarheid van energie voor kleinverbruikers in Caribisch Nederland geborgd blijft, in het geval de verduurzaming van de energievoorziening niet leidt tot een substantiële reductie van de energieprijzen?


X Noot
1

Kamerstuk 34 089, nr. 16

X Noot
2

Beantwoording van vragen (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017–2018, nr. 1946) van de leden Van den Berg en Agnes Mulder (CDA), Jetten en Diertens (D66) over de stijging van water en elektriciteitstarieven op Bonaire


Indiener

Antje Diertens (D66)

Rob Jetten (D66)


Gericht

Eric Wiebes (VVD)

Raymond Knops (CDA)


descriptionAccess ( 3438 )

Publicatiedatum
24 Mei 2018Gerelateerd

Het rapport ‘Duurzame en betaalbare energie in Caribisch Nederland’

Kinderrechten in Caribisch Nederland

Het rapport ‘Duurzame en betaalbare energie in Caribisch Nederland’

Het bericht dat gasbedrijven Gronings onderzoek naar duurzame energie domineren

Het bericht ‘Europees Parlement pleit voor een noodfonds voor overzeese gebieden’

Het bericht ‘Honderden ouderen in Caribisch Nederland hebben nauwelijks te eten’

Het bericht ‘Klagen over ongelijke behandeling kan niet in Caribisch Nederland’

Eenzijdige besluiten van Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland inzake patiëntenvervoer tussen Saba en Sint Maarten

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl