Tweedemonitor / Kamervraag / Het sluiten van kinderafdelingen in de ziekenhuizen in Hoogeveen en StadskanaalHet sluiten van kinderafdelingen in de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z09105

2018Z09105 Vragen van de leden Dik-Faber en Van der Graaf (beiden ChristenUnie) aan de Minister voor Medische Zorg over het sluiten van kinderafdelingen in de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal (ingezonden 18 mei 2018).

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het voorgenomen besluit van Treant Zorggroep om de klinische verloskundige en kindergeneeskundige zorg te concentreren in het Scheper Ziekenhuis in Emmen en de kinderafdelingen in de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal te sluiten?1 2

Vraag 2
Wat betekent de sluiting van deze afdelingen voor de zorgverlening aan zwangere vrouwen en kinderen in de regio’s Hoogeveen en Stadskanaal? Deelt u onze verwachting dat het aantal thuisbevallingen zal afnemen? Zo ja, wat zijn daarvan de gevolgen voor de zorg aan zwangere vrouwen en kosten van de gezondheidszorg?

Vraag 3
Wat zijn de consequenties voor de bereikbaarheid van overige zorg (naast kraamzorg) als gevolg van deze sluiting, onder andere met betrekking tot de aanrijtijden van ambulances?

Vraag 4
Wat zijn de gevolgen van het sluiten van de kinderafdelingen voor de toekomst van de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal?

Vraag 5
Wat zijn volgens u de onderliggende redenen voor de sluiting van de afdelingen in Hoogeveen en Stadskanaal? Klopt het dat de sluiting een gevolg is van een personeelstekort? Zo ja, wat zijn hiervan de achterliggende oorzaken?

Vraag 6
Wat is uw reactie op het bericht dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea het besluit voorbarig noemt en de Treant Zorggroep dringend heeft verzocht de afdeling verloskunde in Stadskanaal en Hoogeveen niet te sluiten en het besluit in ieder geval uit te stellen?3

Vraag 7
Bent u nog steeds van mening, zoals u schreef in uw brief van 6 december 2017, dat bij beslissingen die invloed hebben op de bereikbaarheid en beschikbaarheid van het zorgaanbod in een regio, sprake moet zijn van een zorgvuldig gezamenlijk proces en een gezamenlijke dialoog, waarbij alle relevante regionale partijen, waaronder ook de gemeenten en de inwoners uit de omgeving, betrokken moeten zijn? Zo ja, is hier volgens u sprake van een zorgvuldig gezamenlijk proces en een gezamenlijke dialoog, gezien de reacties van de zorgverzekeraar en de betrokken gemeenten?4

Vraag 8
Wat is het verdere proces van de besluitvorming over het sluiten van de kinderafdelingen in Hoogeveen en Stadskanaal? Welke partijen worden hierbij betrokken?

Vraag 9
Deelt u de mening dat het van groot belang is dat er een goede zorginfrastructuur is in het noorden van het land? Zo ja, deelt u de mening dat met het sluiten van de kinderafdelingen in de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal deze zorginfrastructuur in gevaar komt?

1 https://www.treant.nl/over-treant/nieuws/treant-concentreert-klinische-verloskunde-enklinische-kindergeneeskunde-in-emmen
2 http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/134661/Treant-concentreert-kindergeneeskunde-in-Emmen
3 Dagblad van het Noorden, 15 mei 2018, «Verzekeraar Zilveren Kruis boos over «voorbarig» besluit Treant bevallingen te stoppen».
4 Kamerstuk 29 248, nr. 308.


Gerelateerd

Het sluiten van kinderafdelingen in de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal

Het bericht ‘Sluiting kinder- en kraamafdeling Hoogeveen en Stadskanaal is definitief'

Treant en de toekomst van de ziekenhuiszorg in Drenthe en Zuidoost Groningen

Het weer opschalen van de reguliere ziekenhuiszorg

Het verdwijnen van de spoedeisende zorg in Hoogeveen en Stadskanaal

De voortgang van het behoud van de zorg in de regio

De dreigende verdwijning van de klinische verloskunde uit het Bethesda Ziekenhuis Hoogeveen

Het bericht dat de kindergeneeskunde afdeling en verloskunde afdeling van het Scheper ziekhuis tijdelijk sluiten

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl