Tweedemonitor / Kamervraag / De berichten ‘Langdurig werklozen vaak onvindbaar systemen UWV’ en ‘Werkloze is te anoniem’De berichten ‘Langdurig werklozen vaak onvindbaar systemen UWV’ en ‘Werkloze is te anoniem’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z08554

2018Z08673 Vragen van het lid Wiersma (VVD) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de berichten «Langdurig werklozen vaak onvindbaar systemen UWV» en «Werkloze is te anoniem» (ingezonden 15 mei 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Langdurig werklozen vaak onvindbaar systemen UWV»1 en het artikel «Werkloze is te anoniem»?2

Vraag 2
Hoeveel van de circa 327.000 WW-gerechtigden zitten er op dit moment in de systemen van www.werk.nl? Hoeveel van hen hebben daarop hun cv geüpload? Zijn deze cv’s altijd allemaal bruikbaar of bevatten deze ook tekortkomingen?

Vraag 3
Is het waar dat een werkzoekende zijn cv -indien geüpload- op «niet openbaar» kan zetten en wat betekent dit? Kunt u inzicht geven in hoeveel WW’ers ervoor kiezen om hun cv niet te publiceren?

Vraag 4
In hoeverre is het mogelijk om contactgegevens als telefoonnummer en/of emailadres nu onzichtbaar te maken? Bij hoeveel WW’ers is hier sprake van en kunt u percentueel een overzicht geven van de kans op een succesvolle baanmatch vanuit het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) van beide groepen (met en zonder contactgegevens)? Deelt u de mening dat het onacceptabel is als het niet-publiceren leidt tot minder kans op werk? Op welke manier zouden we de informatie zo kunnen anonimiseren, dat belangrijke informatie voor werkgevers zichtbaar kan worden?

Vraag 5
Wordt bij opgave van een cv gevraagd met welke partijen bijvoorbeeld basale informatie mag worden gedeeld, ten einde een betere match tot stand te brengen? Zo nee, bent u bereid dit nader te onderzoeken?

Vraag 6
Hoeveel van de WW-gerechtigden vallen onder de sollicitatieplicht? Welk deel niet, waarom is dit zo en kunt u dit getalsmatig uitsplitsen naar categorieën redenen voor ontheffing?

Vraag 7
Deelt u het beeld dat hoogleraar Wilthagen schetst dat er ook mensen in de systemen zitten die gewoon niet willen werken en het sociale zekerheidssysteem gebruiken om niet te hoeven werken? Hoe goed heeft u zicht op deze groep? Hoe groot is deze groep? En welke mogelijkheden ziet u om enerzijds dit inzicht te vergroten en anderzijds strikter toe te zien op de sollicitatieplicht?

Vraag 8
Vindt u dat de systemen van het UWV-werkbedrijf voldoen aan de huidige tijd met betrekking tot de toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid van geschikte kandidaten voor werkgevers die zich melden bij het UWV? Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot de onvindbaarheid van werklozen zoals blijkt uit «Langdurig werklozen vaak onvindbaar systemen UWV»? Zo nee, op welke (nieuwe) manieren probeert het UWV dit te verbeteren?

Vraag 9
Wat is uw reactie op de volgende opmerking van de heer Van der Gaag: «(d)e goede kandidaten zijn er wel, maar ze zitten verscholen in de kaartenbakken van gemeenten en instanties»?

Vraag 10
Wat is uw reactie op de opmerkingen van de heer Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij het UWV, dat de databases van werklozen misschien uitgebreid zouden moeten worden met onderliggende competenties? Hoe «landen» deze andere vaardigheden nu in het profiel van werkzoekenden op www.werk.nl? Welke inspanning doet het UWV hiervoor? En is het waar dat het UWV meer informatie heeft dan nu wordt gebruikt binnen de omgeving www.werk.nl? Zo ja, is er ruimte om deze informatie in te zetten voor betere matching? Heeft u zicht op welke kansen de technologie biedt om een betere matchkans te creëren?

Vraag 11
Wat is de verhouding in de dienstverlening van het UWV tussen de instrumenten werkverkenner, de werkmap op www.werk.nl en het uploaden van cv’s op www.werk.nl? Hoe worden deze op elkaar afgestemd en welke prevaleert?

Vraag 12
Wanneer zijn er weer nieuwe releases voor de verschillende systemen van het UWV gepland? Kunt u een overzicht geven van de releases uit de afgelopen twee jaar en van welke verbeteringen er rond de vindbaarheid van werkzoekenden zijn doorgevoerd?

Vraag 13
Welke ruimte is er voor gemeenten om gegevens vanuit het UWV naar hen overgedragen te krijgen, ten einde een betere match tot stand te brengen?

Vraag 14
Klopt het dat het UWV wordt benaderd door bedrijven die met de cv-data vraag een aanbod bij elkaar kunnen brengen wat verder gaat dan het UWV zelf kan? Zo ja, kunt u een overzicht geven van de partijen die het UWV hebben benaderd en welke dienstverlening deze partijen kunnen bieden?

Vraag 15
Ziet u mogelijkheden voor het UWV om samen te werken met private instellingen om de digitale systemen te verbeteren en daarmee de kans op het vinden van werk te vergroten? Zo ja, deelt u de mening dat een dergelijke samenwerking mogelijk meer mensen aan een baan kan helpen?

1 https://www.telegraaf.nl/financieel/1795687/langdurig-werklozen-vaak-onvindbaar
2 https://www.telegraaf.nl/nieuws/1795343/werkloze-te-anoniem


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl