Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de politie vorig jaar 46 klachten heeft gekregen over etnisch profilerenHet bericht dat de politie vorig jaar 46 klachten heeft gekregen over etnisch profileren

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z08086

2018Z08086
Vragen van het lid Den Boer (D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de politie vorig jaar 46 klachten heeft gekregen over etnisch profileren (ingezonden 30 april 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Politie kreeg vorig jaar 46 klachten over etnisch profileren»?1

Vraag 2
Waar zijn de genoemde cijfers in het artikel op gebaseerd? Ligt hier een bepaalde rapportage aan ten grondslag? Zo ja, kunt u deze aan de Kamer doen toekomen?

Vraag 3
Hoeveel klachten over etnisch profileren door de politie zijn ingediend via de politieapp? Op welke andere wijze zijn klachten ingediend? Zijn hier rapportages van? Kunt u deze rapportages naar de Kamer geleiden?v

Vraag 4
Kunt u uiteenzetten hoe de klachtenafhandeling bij de klachten over etnisch profileren door de politie is verlopen? Hoe zijn de gesprekken tussen de klager en de politie verlopen? In hoeverre hebben gesprekken tussen de klager en de politie in uw ogen het gewenste resultaat bereikt?

Vraag 5
Klopt het dat de klachtenapp op vrijwillige basis werkt? Zo ja, in hoeverre geven de binnengekomen klachten daadwerkelijk een realistisch beeld van de omvang van etnisch profileren door de politie? Bent u het eens dat doordat op vrijwillige basis klachten ingediend kunnen worden, de werkelijke omvang van etnisch profileren door de politie onbekend blijft?

Vraag 6
Zo ja, hoe duidt u dit? Ziet u andere mogelijkheden om een realistischer beeld van de omvang van etnisch profileren door de politie te verkrijgen?

Vraag 7
Welke initiatieven en maatregelen worden momenteel binnen de politieorganisatie genomen om etnisch profileren door de politie te voorkomen? In hoeverre is etnisch profileren onderdeel van de scholing en opleiding van de Politieacademie en de politieorganisatie? In hoeverre vindt u de genomen maatregelen en initiatieven voldoende?

Vraag 8
Bent u bereid om de punten genoemd onder vraag 4 t/m 6 te onderwerpen aan een onafhankelijke evaluatie? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9
Bent u bekend met het artikel «Stap voor stap naar meer diversiteit!»?2

Vraag 10
Deelt u de mening van de landelijke portefeuillehouder diversiteit dat de legitimiteit van de politie in het geding is wanneer de politie zich niet goed verbindt met alle groepen in de samenleving? Waarom wel of waarom niet?

1 https://www.nu.nl/binnenland/5230379/politie-kreeg-vorig-jaar-46-klachten-etnischprofileren.html
2 Slort, P. «Stap voor stap naar meer diversiteit!», Tijdschrift voor de Politie, jaargang 80, nummer 3, 2018 (p.6–11).


Gerelateerd

Het bericht dat de politie vorig jaar 46 klachten heeft gekregen over etnisch profileren

Discriminatie en etnisch profileren in alle lagen van de overheid

Het bericht ‘Overheid voor rechter om etnisch profileren: 'Zo vernederend dat je kleur bepalend is'

Twijfels bij het gebruik van een bepaald risicotaxatie-instrument bij de reclassering vanwege het gevaar op etnisch profileren

Etnisch profileren door de politie

Het optreden van Kmar- en douanemedewerkers op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport.

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Doofpot A.R. duurt voort. Hoe de politie voorkomt dat maatregelen tegen agenten uitgevoerd worden’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl