Het verscherpte toezicht op AkzoNobel die van kracht blijft

2018Z07910
Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het verscherpte toezicht op AkzoNobel dat van kracht blijft (ingezonden 26 april 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met de brief van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan AkzoNobel over het blijvende verscherpte toezicht op AkzoNobel?1

Vraag 2
Kunt u aangeven waarom het SodM overweegt AkzoNobel pas op 1 mei 2018 een last onder dwangsom op te leggen en niet al direct nadat de deadline van 1 januari 2018 niet was gehaald?

Vraag 3
Hoe verklaart u dat de putten met de nummers 144, 145 en 159 niet in een eerdere fase zijn onderzocht op lekkages? Weet u zeker dat er niet nog meer putten een verhoogd risico dragen?

Vraag 4
Op welke data moet AkzoNobel de saneringsplannen bij het bevoegde gezag hebben ingeleverd?

Vraag 5
Welke maatregelen bent u bereid te nemen wanneer AkzoNobel verontreinigingen in het grondwater niet gaat saneren?

Vraag 6
Deelt u de zorgen van het SodM met betrekking tot het gebrek aan abandonneringsbeleid? Zo ja, welke maatregelen overweegt u te nemen?

Vraag 7
Hoe verklaart u de vertraging bij AkzoNobel met betrekking tot het abandonneringsbeleid?

Vraag 8
Kunt u aangeven waarom het onderzoek naar de onverklaarbare veranderingen van de Heiligerlee-caverne nog steeds niet is afgerond? Bent u bereid de onderzoeksresultaten zo snel als mogelijk is te delen met de Kamer?

Vraag 9
Wat is de voortgang van het afgesproken onderzoek door AkzoNobel naar zoutwinning zonder het gebruik van diesel?

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Beckerman (SP), ingezonden 26 april 2018 (vraagnummer 2018Z07908). Welke oorzaken liggen hier ten grondslag aan?

1 https://www.sodm.nl/documenten/brieven/2018/04/brief-aan-akzonobel-over-verscherpttoezicht/brief-aan-akzonobel-over-verscherpt-toezicht

Indiener(s)Tweedemonitor