Tweedemonitor / Kamervraag / Oesterbanken voor de haven van TerschellingOesterbanken voor de haven van Terschelling

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z07150

2018Z07150
Vragen van de leden Geurts, Von Martels en Van der Molen (allen CDA) aan de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat over oesterbanken voor de haven van Terschelling (ingezonden 17 april 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met de toename van Japanse Oesters in de Waddenzee en de vorming van oesterbanken die invloed hebben op stromingen onder andere in de haven van Terschelling?

Vraag 2
Wordt er onderzoek gedaan naar de oesterbanken voor de haven van Terschelling? Zo ja, wanneer verwacht u hiervan de uitkomsten?

Vraag 3
Bent u ermee bekend dat de gemeente Terschelling in de toekomst forse problemen verwacht met de toegankelijkheid van de haven en daarmee voor de reddingsdiensten door deze exoten?

Vraag 4
Klopt het dat pas in 2029 rijksmiddelen beschikbaar zijn om de laad- en losinrichtingen aan te passen of te vervangen? Kunnen de in 2019 in de vaart te nemen nieuwe veerboten zonder problemen functioneren met de bestaande laad- en losinrichtingen?

Vraag 5
Kunt u garanderen dat de veer kan blijven functioneren, gezien het Rijk verantwoordelijk is voor het onderhoud van de geulen voor de veerdienst naar Terschelling?

Vraag 6
Bent u het ermee eens dat er iets gedaan moet worden tegen deze groeiende oesterbanken om de diepgang van de haven te behouden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen kan en gaat u nemen?

Vraag 7
Klopt het dat u op basis van de Wet Natuurbescherming een vaarverbod overweegt bij zandbanken in de Waddenzee waar zeehonden verblijven? Zo ja, om welke redenen? Heeft dit gevolgen voor de veerverbindingen?

Vraag 8
Klopt het dat de grijze zeehond als doelsoort toegevoegd wordt bij de duinen van Texel, Vlieland, Terschelling en Ameland als aanwijzing onder de Habitatrichtlijn en wat is hier volgens u de toegevoegde waarde van, aangezien voor de grijze zeehond de Waddenzee en de Noordzeekust al als leefgebied zijn aangewezen?

Vraag 9
Welke gevolgen heeft deze aanwijzing voor de Waddeneilanden?


Gerelateerd

Oesterbanken voor de haven van Terschelling

De berichten ‘Situatie buitendijkse haven is onvoorstelbaar’ en ‘Komst buitendijkse haven nog niet zeker’

Het bericht ‘Haven wil CO2 duurder maken’

Misstanden in een Colombiaanse haven

Het bericht 'Steenkolenoverslag Rotterdamse haven met 25 jaar verlengd'

Het bericht ‘VVD wil lozen van giftige resten in de Rotterdamse haven aanpakken’

Het artikel 'Grote onvrede over aanpak pootgoedfraude'

De eerdere beantwoording over het zogeheten gelijkberechtigingsdossier

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl