Tweedemonitor / Kamervraag / Grenswerkers die klem zitten tussen de Nederlandse en Duitse BelastingdienstGrenswerkers die klem zitten tussen de Nederlandse en Duitse Belastingdienst

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z07032

2018Z07032
Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de Staatssecretaris van Financiën over grenswerkers die klem zitten tussen de Nederlandse en Duitse Belastingdienst (ingezonden 16 april 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Grenswerkers klem tussen Nederlandse en Duitse belastingdienst?1

Vraag 2
Klopt het bericht dat steeds meer Nederlanders klem komen te zitten tussen de Nederlandse en Duitse belastingdienst?

Vraag 3
Ontvangt u signalen dat deze problematiek ertoe heeft geleid dat werken en ondernemen over de grens wordt ontmoedigd? Zo ja, hoe wilt u dit aanpakken?

Vraag 4
Klopt het bericht van de Nederlandse consul dat de toename van problemen voor grenswerkers die klem komen te zitten tussen de verschillende belastingdiensten voor een deel te verklaren is door een betere registratie?

Vraag 5
In hoeverre neemt het aantal vragen aan het Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen van de Belastingdienst (Team GWO) over belastingheffing in Nederland, België en Duitsland toe?

Vraag 6
Kunt u een overzicht geven van welke fiscale vragen aan Team GWO worden gesteld?

Vraag 7
Kunt u aangeven in hoeverre deze vragen aan Team GWO naar tevredenheid worden

beantwoord? Vraag 8
Ontvangt het Team GWO ook fiscale vragen over verschillen in de behandeling van pensioenen en socialezekerheidsuitkeringen in Nederland, België en Duitsland?

Vraag 9
In hoeverre is het aantal fiscale vragen over verschillen in de behandeling van pensioenen en socialezekerheidsuitkeringen toegenomen?

Vraag 10
Op welke andere manieren ondersteunt het kabinet grenswerkers en ondernemers die vragen hebben over belastingheffing in Nederland, België en Duitsland?

Vraag 11
In hoeverre is het Team GWO bekend bij grenswerkers die vragen hebben over belastingheffing in Nederland, België en Duitsland?

Vraag 12
Bent u voornemens om de bekendheid van Team GWO onder grenswerkers te vergroten? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Vraag 13
Op welke wijze informeert u grenswerkers en andere betrokkenen over belastingverdragen en wijzigingen daarin?

Vraag 14
Kunt u reageren op het bericht dat veel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) klem zitten tussen de Nederlandse en Duitse belastingdienst?

Vraag 15
In hoeverre is het aantal zzp’ers dat door deze problematiek in de knel komt toegenomen?

Vraag 16
Met welke vragen hebben zzp’ers zich gemeld bij het Team GWO?

Vraag 17
Wordt gemonitord welke vragen het meest voorkomen?

Vraag 18
Wat zijn de meest voorkomende vragen waarmee zzp’ers zich hebben gemeld bij het team GWO?

Vraag 19
Hoe verloopt de samenwerking met andere belastingdiensten in de Europese Unie, bijvoorbeeld met die van Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal?

Vraag 20
Op welke wijze zet Nederland zich in voor een verbeterde samenwerking tussen de verschillende Belastingdiensten?

Vraag 21
Bent u voornemens om naast deze versterkte samenwerking tussen de Nederlands, Duitse en Belgische belastingdiensten via het Team GWO ook de samenwerking met andere Europese en Internationale belastingdiensten te versterken?

Vraag 22
Wordt het Team GWO ook ingezet om vragen over grensoverschrijdend werken en ondernemen buiten Duitsland en België te beantwoorden?

1 https://www.gelderlander.nl/regio/grenswerkers-klem-tussen-nederlandse-en-duitsebelastingdienst~a122f108/

Toelichting
: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Lodders en Middendorp (beiden VVD), ingezonden 11 april 2018 (vraagnummer 2018Z06682).


Gerelateerd

Grenswerkers die klem zitten tussen de Nederlandse en Duitse Belastingdienst

Het bericht ‘Grenswerkers klem tussen Nederlandse en Duitse belastingdienst’

De uitspraak van het hof in Den Bosch in een tipgeverszaak van zwartspaarders

De kinderopvangtoeslag-affaire en alle aspecten daarvan

De Fraude Signalering Voorziening (FSV)

Huurtoeslag voor mensen die beschermd wonen of huren via een instelling

Huurders met financiële problemen

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Belastingdienst

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl