Tweedemonitor / Kamervraag / Onrecht als gevolg van de invoering van het leenstelsel voor studentenOnrecht als gevolg van de invoering van het leenstelsel voor studenten

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z06936

2018Z06936
Vragen van de leden Bisschop (SGP) en Futselaar (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over onrecht als gevolg van de invoering van het leenstelsel voor studenten (ingezonden 13 april 2018)

1
Bent u bekend met het antwoord van uw ambtsvoorganger dat ouders en hun kinderen er niet op achteruitgaan op het moment dat minderjarige studenten gaan studeren in het hoger onderwijs? 1)

2
Wilt u inzichtelijk maken wat op jaarbasis de financiële gevolgen zijn voor student en ouders wanneer een 17-jarige naar het hoger onderwijs gaat, zowel in gezinnen met één als twee ouders, bij een inkomen van 47.000 euro en uitgaande van de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de alleenstaande-ouderkop, het collegegeld, de aanvullende beurs en de veronderstelde wettelijke ouderbijdrage?

3
Wilt u inzichtelijk maken wat het verschil is in jaarlijkse financiële ondersteuning op rijksniveau tussen studenten die als 17-jarige en 18-jarige in het hoger onderwijs gaan studeren, zowel in gezinnen met één als twee ouders, bij een inkomen van 47.000 euro en uitgaande van de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de alleenstaande-ouderkop, het collegegeld, de aanvullende beurs en de veronderstelde wettelijke ouderbijdrage?

4
Wilt u inzichtelijk maken wat het verschil is in jaarlijkse financiële ondersteuning op rijksniveau tussen studenten die als 17-jarige naar het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs gaan, zowel in gezinnen met één als twee ouders, bij een inkomen van 47.000 euro en uitgaande van de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de alleenstaandeouderkop, het collegegeld, de aanvullende beurs en de veronderstelde wettelijke ouderbijdrage?

5
Wilt u bij de berekeningen in de voorgaande vragen eveneens onderscheid maken tussen de situatie op basis van de huidige regelingen en de situatie zoals die na uitvoering van het regeerakkoord zal bestaan?

6
Kunt u aangeven uit welke passages bij de behandeling van het leenstelsel blijkt dat de volle omvang van de financiële gevolgen van de samenloop tussen de kindregelingen en de studiefinanciering voor minderjarigen nadrukkelijk aan de orde is geweest en dat door regering en parlement desondanks welbewust voor de bestaande afbakening zou zijn gekozen?

7
Bent u bereid de vragen te beantwoorden voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel verlaagd wettelijk collegegeld 2)?

1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2016-2017, nr. 1587
2) Kamerstuk 34 911


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Onrecht als gevolg van de invoering van het leenstelsel voor studenten

Het bericht ‘RIVM en CBS: psychische gezondheid jongeren achteruit in afgelopen tien jaar’

Het bericht dat het leenstelsel en bindend studieadvies zorgen voor psychische klachten

Het bericht ‘UT-arts wil stop op instroom buitenlandse studenten: ‘Ze lopen psychisch vast’’

De website coronaverlies.nl

Het bericht dat studenten die geld lenen voor hun studie meer last hebben van psychische problemen

Het bericht dat 62% van de studenten in het dagelijks leven prestatiedruk ervaart

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl