Tweedemonitor / Kamervraag / De publicatie ‘Risicomanagement voor collecties’ van de Rijksdienst voor het Cultureel ErfgoedDe publicatie ‘Risicomanagement voor collecties’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z06924

2018Z06924
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Justitie en Veiligheid over de publicatie ‘Risicomanagement voor collecties’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (ingezonden 13 april 2018)

1
Bent u bekend met de publicatie ‘Risicomanagement voor collecties’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed? 1)

2
Op welke wijze wordt een dergelijke publicatie verspreid onder belanghebbenden? Op welke wijze wordt bevorderd dat er opvolging gegeven wordt aan de aanbevelingen zoals gedaan in deze publicatie, met als doelstelling het beter beschermen van collecties, bijvoorbeeld tegen waterschade en brand?

3
Wat is uw reactie op de uitspraak die in deze publicatie wordt gedaan dat om gepaste beveiligingsmaatregelen tegen diefstal te treffen een analyse van de risico’s essentieel is, maar dat hiervoor maar zeer weinig gegevens voorhanden zijn? Is het aantal meldingen door 15 musea van een inbraak, diefstal of poging daartoe in de Database Incidenten Cultureel Erfgoed (DICE) in de periode 2008-2014 ook een weerspiegeling van het daadwerkelijke aantal incidenten of worden mogelijk niet alle incidenten gemeld? Hoe kan in dat laatste geval de meldingsbereidheid worden vergroot?

4
Klopt het dat de regeling van het Mondriaan Fonds die middelen aan het erfgoedveld beschikbaar stelde om zelf na te gaan waar hun beveiliging aangepast zou moeten worden, is beëindigd? Zo ja, waarom is er voor gekozen deze regeling te beëindigen?

5
Kunt u reageren op de opmerking dat ruim tweederde van de in Nederland gestolen kunst en antiek nauwelijks kan worden opgespoord, doordat slachtoffers vaak niet beschikken over exacte gegevens of foto's van de gestolen objecten en de objecten om die reden niet kunnen worden geregistreerd in de database gestolen kunst van de Landelijke Politie? 2) Is het aantal dat kan worden geregistreerd en opgespoord inmiddels verbeterd?

6
Kunt u reageren op de constatering dat opsporing van erfgoed geen prioriteit zou zijn in de opsporingsagenda, zoals aan de orde kwam tijdens een film- en debatavond in het Filmhuis Den Haag in 2016 waaraan diverse experts deelnamen? 3) Bent u van mening dat de opsporing van erfgoed momenteel voldoende prioriteit krijgt? Is er in Nederland voldoende kennis en kunde aanwezig bij betrokken partijen, zoals recherche en politie, verzekeraars en erfgoedbeherende instellingen?

7
Bent u van mening dat het van belang is om de kans op het terugvinden van een gestolen object te vergroten, de specifieke kenmerken van het object te documenteren? Welk deel van de collecties is momenteel gedigitaliseerd? Op welke manieren worden particulieren gewezen op het belang van de registratie van waardevolle kunst en antiek? Is er behoefte aan een database voor gestolen kunst en antiek die breder toegankelijk is dan alleen voor opsporingsambtenaren, maar bijvoorbeeld ook voor particulieren, handelaren en houders van collecties? Zo ja, kunt u dit stimuleren of faciliteren? Zo nee, waarom niet?

8
Kunt u een update geven van het werk dat wordt verricht door de eenheid Kunst- en Antiekcriminaliteit van de Nationale Politie? Wanneer was hun laatste analyse van de aard en omvang van kunstdiefstallen? Kunt u tevens inzage geven in de personele bezetting van de afgelopen vijf jaar?

9
Op welke wijze zou bij zowel het registeren van kunst als het opsporen hiervan gebruik gemaakt kunnen worden van nieuwe innovatieve technieken? Zijn hiervan (bijvoorbeeld uit het buitenland) goede voorbeelden te benoemen?

1) ‘Risicomanagement voor collecties’, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, juli 2016
2) Volkskrant, 17 september 2015, https://www.volkskrant.nl/beeldende-kunst/tweederdegestolen-kunst-bijna-niet-op-te-sporen~a4143666/
3) https://www.montesquieuinstitute.eu/id/vk4tlnpjn6mo/nieuws/slechts_beperkt_controle_op_illegale? ctx=vhbnlefwl8ty&tab=3&start_tab0=20


Gerelateerd

De publicatie ‘Risicomanagement voor collecties’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De vervreemding van objecten behorende tot het nationaal cultureel erfgoed

Het bericht ‘Zorgen over Joods cultureel erfgoed buiten grote steden’

Het bericht 'Onzekere toekomst voor gebruik oldtimer openbare weg'

Het in Nederland houden van het vliegend cultureel erfgoed De Catalina.

Kwaliteit van en toezicht op de archeologie nav advertentie Volkskrant d.d. 26 januari ´Creatief met archeologie, tips voor projectontwikkelaars´

Het bericht dat kleine gemeenten met erfgoed hulp nodig hebben

De bescherming van Nederlands cultureel erfgoed

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl