Tweedemonitor / Kamervraag / Exportcontrole op cybersurveillancegoederenExportcontrole op cybersurveillancegoederen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z05004

2018Z05004 Vragen van het lid Becker (VVD) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over exportcontrole op cybersurveillancegoederen (ingezonden 20 maart 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Eleven member states back EU controls on selling spyware»?1

Vraag 2
Klopt het dat de in het bericht genoemde EU-lidstaten het voorstel van de Europese Commissie reeds hebben gesteund in de vorm van een postion paper en dus uitgesproken voorstander zijn van het uitbreiden van exportcontrole op cybersurveillancegoederen, teneinde te verhinderen dat onvrije landen deze goederen kunnen misbruiken voor het schenden van mensenrechten?

Vraag 3
Bent u bekend met het antwoord van de vorige Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 21 december 2017, waarin hij verklaarde dat Nederland een dwingende vergunningplicht voor alle tussenhandeldiensten voor dual-usegoederen «onwenselijk» achtte, «maar [...]wel zicht [wil] hebben op de te plegen tussenhandeldiensten om deze eventueel vergunningplichtig te verklaren»?2 Kunt u aangeven in hoeverre deze positie nog van kracht is en in hoeverre deze steun geniet in de Unie?

Vraag 4
Kunt u in algemene termen het krachtenveld beschrijven? Welke posities nemen andere lidstaten in, zonder deze bij naam te noemen, en welke tekortkomingen signaleren zij in het voorstel van de Commissie?

Vraag 5
Deelt u de mening dat als de dual-use verordening wordt aangepast en uitgebreid, de regels voor het bedrijfsleven helder en uitvoerbaar moeten zijn, en recht moeten doen aan een gelijk speelveld in de Europese Unie (EU)?

Vraag 6
In hoeverre wordt het bedrijfsleven betrokken bij of geconsulteerd gedurende de onderhandelingen? Kunt u toezeggen dat als de dual-use verordening wordt aangepast en uitgebreid, het bedrijfsleven gedegen zal worden voorgelicht over de implicaties?

Vraag 7
Zijn er ook pogingen ondernomen om het misbruik van cybersurveillancegoederen niet alleen op EU-niveau maar ook in ander multilateraal verband aan de orde te stellen of zelfs aan te pakken? Waarom is (uiteindelijk) gekozen voor het overwegen van regelgeving op EU-niveau?

Vraag 8
Kunt u aangeven hoe frequent Europese of Nederlandse cybersurveillancegoederen door niet-Europese landen worden gebruikt voor het schenden van mensenrechten? Is er volgens Nederland sprake van een urgent probleem?

Vraag 9
Wanneer verwacht u dat de onderhandelingen zijn afgerond? Is een resultaat al in zicht?

1 https://www.euractiv.com/section/cybersecurity/news/eleven-member-states-back-eu-controlson-selling-spyware/
2 Vergaderjaar 2017–2018, Aanhangsel bij de Handelingen, nummer 772


Gerelateerd

Exportcontrole op cybersurveillancegoederen

Het bericht ‘Berucht Chinees veiligheidsministerie gebruikt Nederlandse software die emoties leest’

Antwoord op vragen van het lid Becker over de onduidelijkheden die de EU-exportsancties met zich meebrengen

COA-personeel dat zich onveilig voelt door ‘Minderjarige’ criminele Noord-Afrikanen

Het kabinetsbeleid ten aanzien van de defensie-industrie

Doorvoer van militaire goederen via Schiphol en anderen Nederlandse havens

Het bericht ‘Jongerenreis naar radicale prediker’

Het afbreken van het overleg over een nieuwe inburgeringswet in de week dat het aantal statushouders in bijstand onverminderd groot blijkt

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl