Tweedemonitor / Kamervraag / De opvang van Venezolanen op Aruba en Curaçao en de Nederlandse bijstand daarbijDe opvang van Venezolanen op Aruba en Curaçao en de Nederlandse bijstand daarbij

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z04853

2018Z04853 Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de opvang van Venezolanen op Aruba en Curaçao en de Nederlandse bijstand daarbij (ingezonden 16 maart 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «regering vraagt Nederland bijstand voor mogelijke toekomstige opvang Venezolanen»?1

Vraag 2
Hebben de Curaçaose en/of Arubaanse regering Nederland al officieel gevraagd om financiële en operationele ondersteuning bij de opvang? Deelt u de mening dat ondersteuning niet plaats kan vinden als landen als Aruba tegelijkertijd migratie aantrekken door vanuit de regering uitspraken te doen dat ze alle vluchtelingen «tolerant en gastvrij zal ontvangen», zoals voormalig Minister-President van Aruba Mike Eman in het verleden deed?

Vraag 3
Hoe beoordeelt u de oproep van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties om Venezolaanse migranten de vluchtelingenstatus toe te kennen?2 Geldt ook op Aruba en Curaçao dat de vraag of iemand een vluchteling is individueel en niet categoriaal getoetst moet worden?

Vraag 4
Bent u bekend met de mededeling van de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 27 februari 2018 dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met het Openbaar Lichaam Bonaire, de uitvoeringsorganisaties (o.a. Koninklijke Marechaussee, Korps Politie Caribisch Nederland en de Immigratie- en Naturalisatiedienst Caribisch Nederland) en Defensie een noodplan heeft ontwikkeld voor het scenario, waarin het aantal migranten verder toeneemt? Kunt u schetsen welke gevolgen de inwerkingtreding van dit noodplan kan hebben voor Nederland?

Vraag 5
Kunt u aangeven hoeveel Venezolanen zich inmiddels bevinden op Aruba, Curaçao en Bonaire? Is het nog steeds onduidelijk hoeveel Venezolanen zich in het Caribisch deel van het Koninkrijk bevinden? Zo ja, kunt u in elk geval schetsen welke officiële cijfers er zijn en hoe deze zich verhouden tot de schattingen van de bestuurders van de eilanden?

Vraag 6
Hoe verhoudt de constatering van het kabinet dat er in de loop van 2017 op Aruba 16 asielaanvragen van Venezolanen zijn geregistreerd tot de constatering van politici op Aruba dat er op het eiland duizenden vluchtelingen rondlopen?3 4

Vraag 7
Hoe beoordeelt u de uitspraak van de Curaçaose Minister-President dat de opvang van Venezolanen een koninkrijksaangelegenheid is, in het bijzonder in het licht van de uitspraak van de vorige Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de toelating van vreemdelingen een landsaangelegenheid is en dat de landen gaan over toelating en het proces rondom in- en uitreis?5 6

Vraag 8
Bent u tevens bekend met het bericht «Aruba heeft geen locatie om vluchtelingen op te vangen»?7 Klopt het dat Aruba de opvang nog steeds niet op orde heeft, ondanks het feit dat de regering er naar eigen zeggen al sinds 2006 mee bezig is? Deelt u de indruk dat het ontbreken van een locatie niet zozeer te maken heeft met de mate van financiële ondersteuning, als wel met trage besluitvorming en politieke onwil?

Vraag 9
Kunt u aangeven in hoeverre Curaçao de faciliteiten en regelgeving met betrekking tot de opvang van vluchtelingen op orde heeft?

Vraag 10
Welke stappen onderneemt u om te verhinderen dat op Aruba en Curaçao verblijvende Venezolanen kunnen doorreizen naar Nederland?

1 Amigoe, 13 maart 2018
2 http://www.unhcr.org/news/briefing/2018/3/5aa793c14/venezuelans-flee-throughout-latinamerica-unhcr-issues-new-protection-guidance.html
3 Vergaderjaar 2017–2018, Aanhangsel bij de Handelingen, nummer 1328
4 https://caribischnetwerk.ntr.nl/2017/10/09/er-zijn-al-duizenden-venezolaanse-vluchtelingen-oparuba/
5 Vergaderjaar 2016–2017, Aanhangsel bij de Handelingen, nummer 1565
6 Vergaderjaar 2015–2016, Aanhangsel bij de Handelingen, nummer 426
7 Amigoe, 9 maart 2018


Gerelateerd

De opvang van Venezolanen op Aruba en Curaçao en de Nederlandse bijstand daarbij

Het bericht ‘Caribische eilanden kunnen grotere toestroom Venezolanen verwachten’

De vrees van de Arubaanse premier dat Aruba een tweede Syrië aan het worden is als gevolg van de instroom van Venezolanen

Examens op Aruba, Bonaire en Curaçao

Het bericht ‘Aruba op zwarte lijst EU belastingontwijking’

Het meewerken van Aruba Airlines aan de uitzetting van dissidenten uit Cuba

Het bericht ‘Venezuela belangrijk thema op Koninkrijksoverleg’

De financiële toestand van GGZ-instelling Dokter Bosman

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl