De herziening van het beloningsstelsel bij de verzekeraar ASR

2018Z03229 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister van Financiën over de herziening van het beloningsstelsel bij de verzekeraar ASR (ingezonden 22 februari 2018).

Vraag 1
Kent u de berichten dat het bestuur van verzekeraar ASR op initiatief van de raad van commissarissen een salarisverhoging ontvangt?1

Vraag 2
Bent u het eens met de woordvoerder van ASR dat «het aan je referentiekader ligt of twee ton veel geld is»? Kunt u uw antwoord toelichten?2 3 Erkent u dat de verhoging voor de bestuurderssalarissen met 40% in schril contrast staat tot de loonsverhoging van de medewerkers? Zo ja, vindt u dit ook neigen naar zelfverrijking en nepotisme? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Deelt u de mening dat dit een klap in het gezicht is van de Nederlandse belastingbetaler, die 128 miljoen euro publiek geld naar deze verzekeraar zag wegvloeien toen zij gered moest worden in de financiële crisis?4

Vraag 5
Erkent u dat het van weinig besef getuigt dat deze verzekeraar, die nog maar net uit de staatssteunfase is, om binnen de kortste tijd weer met exorbitante beloningen voor de top te komen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 6
Wat vindt u van de Angelsaksische grootaandeelhouders, die bestuurders van de Nederlandse verzekeraar ASR dwingen aandelen van ASR te kopen zodat ze een persoonlijk strategisch belang ontwikkelen voor het creëren van alsmaar meer aandeelhouderswaarde? Erkent u dat dit ongezonde belangen organiseert om enkel winstgedreven te opereren? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 7
Bent u bereid uw afkeuring uit te spreken over het gedrag van ASR? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u deze afkeuring overbrengen?

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Ronnes (CDA) en Nijboer (PvdA) ingezonden 16 februari 2018 (vraagnummer 2018Z02762).


1 https://fd.nl/ondernemen/1241708/bestuur-van-asr-krijgt-fikse-salarisverhoging
2 https://www.trouw.nl/home/ex-staatsbedrijf-asr-gooit-salarissen-aan-de-top-met-tonnenomhoog~ac3840bf
3 https://www.fnv.nl/over-fnv/pers/persberichten/persarchief/2018/februari/Salarisverhoging-topa.s.r.-buiten-proportie/
4 https://www.daskapital.nl/5150350/haha-asr-sinds-vijf-maanden-geprivatiseerd-top-begintmeteen-te-graaien/

Indiener(s)Tweedemonitor