Tweedemonitor / Kamervraag / De enorme stijging van elektriciteitstarieven op BonaireDe enorme stijging van elektriciteitstarieven op Bonaire

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z02937

2018Z02937
Vragen van de leden Van den Berg en Agnes Mulder (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Waterstaat over de enorme stijging van elektriciteitstarieven op Bonaire (ingezonden 20 februari 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht over de stijging van de elektriciteitstarieven op Bonaire?1

Vraag 2
Klopt het dat de elektriciteitsprijzen worden verhoogd met 24%?

Vraag 3
Om welke redenen en op basis van welke regels zijn de elektriciteitstarieven door Water – en Energiebedrijf Bonaire (WEB) verhoogd vanaf 1 januari 2018?

Vraag 4
Betreft dit kostendekkende tarieven als berekend door Autoriteit Consument en Markt (ACM) die op 1 april 2018 ingaan?2

Vraag 5
Klopt wat de consumentenbond van Bonaire, Unkobon, stelt dat er geen flankerend beleid is om sociaal zwakkeren te beschermen?3

Vraag 6
Bent u bereid om zich in te zetten voor een betaalbare energievoorziening als per motie verzocht door de Kamer (Kamerstuk 34 089, nr. 13)?

Vraag 7
Gaat u de ruimte die artikel 5.1 van de wet Elektriciteit en Drinkwater BES geeft spoedig benutten om een deel van de transportkosten voor water en elektriciteit te subsidiëren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, biedt deze subsidië- ring op korte termijn soelaas voor de in vraag één genoemde tariefstijging en voor de door de ACM bepaalde tarieven die op 1 april ingaan?

Vraag 8 v Is er op Bonaire een gebruiksafhankelijk tarief voor elektriciteit- en drinkwatertarieven als genoemd op pagina 11 van de memorie van toelichting van de wet Elektriciteit en Drinkwater BES (Kamerstuk 34 089, nr.3) om deze tarieven betaalbaar te houden voor de minst draagkrachtige afnemers? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?


1 https://www.webbonaire.com/tariefwijziging-elektriciteit-1-1-2018/
2 https://www.rijksdienstcn.com/actueel/nieuws/2017/december/22/tarieven-elektriciteit-endrinkwater-op-bonaire-worden-berekend-met-nieuw-stelsel
3 http://www.consumentenbonaire.com/unkobon-blij-steun-eilandsraad-persbericht-21-1-2018/


Gerelateerd

De enorme stijging van elektriciteitstarieven op Bonaire

Examens op Aruba, Bonaire en Curaçao

De stijging van water en elektriciteitstarieven op Bonaire

Het bericht ‘Heibel om afschieten honden op Bonaire’

De reactie van Bonaire op het ‘onderzoek ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland en kabinetsreactie’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht ‘Bonaire overspoeld met Sargassum zeewier’

Het bericht ‘Kustwacht Bonaire niet versterkt’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl