Tweedemonitor / Kamervraag / De balansen in Target2 en de daarmee verbonden risico’sDe balansen in Target2 en de daarmee verbonden risico’s

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z02198

2018Z02198 Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Hennis-Plasschaert (VVD) en Bruins (ChristenUnie) aan de Minister van Financiën over de balansen in Target2 en de daarmee verbonden risico’s (ingezonden 8 februari 2018).

Vraag 1
Deelt u de mening dat financiële fragmentatie nog altijd een feit is? Dat een euro in land A niet gelijk is aan een euro in land B? Deelt u de mening dat dit veel zo niet alles te maken heeft met goed bestuur en dus ook vertrouwen in de EU-lidstaten en de in die EU-lidstaten gevestigde financiële instellingen of wellicht beter, het gebrek daaraan in een aantal landen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u nader ingaan op de redenen achter die fragmentatie, zoals verschillen in risico-perceptie?

Vraag 2
Deelt u de mening dat de Kamer, met het oog op de huidige TARGET2-saldi, in feite getuige is van een vorm van kapitaalvlucht? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Deelt u de mening dat actief beleid zoals bijvoorbeeld het ontmoedigen van deposito’s wel degelijk een optie is en dat Europese agendering juist nuttig is? Zo nee, waarom niet? In hoeverre kunt u aangeven c.q. krijgt u signalen dat andere landen of financiële instellingen in die landen sturen op het TARGET2-saldo?

Vraag 4
Deelt u de mening dat, indien het surplus van bepaalde landen verder stijgt, er vroeg of laat een enorme discussie zal ontstaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom volstaat u dan met de constatering dat er geen plannen zijn voor Europese agendering van deze problematiek?

Vraag 5
Aangezien u logischerwijs wijst op het belang van opwaartse convergentie en zo ook, op de belangrijke stappen die zijn gezet om de eurozone te versterken evenals de nog te nemen stappen in dezen, deelt u de mening dat dit alles echter nog onvoldoende is terug te zien in de TARGET2-saldi? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Gezien TARGET2-saldi belangrijke graadmeters zijn voor het vertrouwen in landen en zo ook voor de financiële stabiliteit van een land en het betreffende financiële stelsel, deelt u de mening dat het nuttig is de TARGET2-saldi wel als een indicator op te nemen, niet in maar bijvoorbeeld naast een indicator van staatsschuld?


Gerelateerd

De balansen in TARGET2 en de daarmee verbonden risico’s

De balansen in Target2 en de daarmee verbonden risico’s

echtsgrondslag van het voorgestelde Europees Monetair Fonds en een Duits parlementair advies dat de voorgestelde rechtsgrondslag (artikel 352 van het EU-werkingsverdag) ontoereikend acht

De benoeming van een nieuw hoofd van de Griekse “Parliamentary Budget Office”

Het opkopen van staatsobligaties door de ECB

De dyslexie-industrie

Het bericht 'België houdt grens dicht voor directeur Confucius-instituut'

Het bericht ‘Belastingtelefoon slecht bereikbaar’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl