Tweedemonitor / Kamervraag / Onveilige cv-ketelsOnveilige cv-ketels

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z02073

2018Z02073 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Medische Zorg over onveilige cv-ketels. (ingezonden 7 februari 2018)

1
Waarom gaat u in uw antwoorden op eerdere Kamervragen niet in op problemen met warmtewisselaars? Wanneer en hoe heeft Nefit de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op de hoogte gesteld van problemen met warmtewisselaars? 1)

2
Waarom heeft de NVWA in 2016 gesteld dat problemen bij de ketel van Nefit type B3M worden veroorzaakt door de brander en branderklemmen, terwijl er toen al ruim 12.000 warmtewisselaars omgewisseld waren omdat die waren vervormd? In hoeverre was de NVWA daarvan op de hoogte of had de NVWA daarvan op de hoogte moeten zijn?

3
Is het waar dat tot nu toe ongeveer 25000 warmtewisselaars (in keteltype B3M) zijn krom getrokken en zijn omgewisseld? In hoeverre kan een kromgetrokken warmtewisselaar een gevaar opleveren voor de volksgezondheid, bijvoorbeeld door brand of koolmonoxidevergiftiging?

4
Hoe verhoudt uw eerdere antwoord “Voor zover mij bekend heeft Nefit zich gehouden aan de wettelijke verplichtingen voor wat betreft het melden van problemen met CV-ketels.” zich tot de vordering die de NVWA heeft moeten uitvoeren en waarover u spreekt in uw antwoord op vraag 4?

5
Hoeveel nieuwe gevallen van smeltschade zijn er voorgekomen sinds de vordering van de NVWA, nu u stelt dat “...bij 23 van deze 25 incidenten smelt- of brandschade is vermeld” en Nefit bij RTL spreekt van 63 gevallen? 2)

6
Wanneer is het onafhankelijke onderzoek naar mogelijke koolmonoxidevergiftiging gereed en bent u bereid de uitkomsten met de Kamer te delen?

7
Kunt u garanderen dat de cv-ketels van Nefit, waarover nu onrust is, voldoen aan de Warenwetbesluit Gastoestellen waarin staat dat “...bij normaal gebruik van het gastoestel geen bijzonder gevaar op mag leveren voor de veiligheid van personen, huisdieren of goederen”?

3) 8
Wat heeft u gedaan met de door de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) gesignaleerde “...noodzaak dat fabrikanten van componenten zoals toestellen en rookgasafvoersystemen er samen met de installatiebranche voor zorgen dat installaties zowel failsafe als foolproof zijn”?

4) 9
Bent u bereid om alle aanbevelingen uit het eerder genoemde rapport van de OVV om te zetten in wetgeving, waardoor het toezicht op de kwaliteit van verbrandingstoestellen wordt aangescherpt en er meer gebeurt- dan wettelijke eisen aan installateurs stellen? Kunt u uw antwoord toelichten?

10
Wanneer en op welke manieren wordt de bijscholing van 1.400 tot 2.300 monteurs en installateurs voorbereid en in gang gezet? 5)

11
Kunt u deze vragen beantwoorden voor het algemeen overleg Bouwregelgeving en Energiebesparing dat momenteel gepland is op 14 februari 2018?


1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017-2018, nr. 999
2) https://www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/content/documents/2018/01/09/Reactie_Nefit_o p_vragen_RTL_Nieuws_090118.pdf
3) Artikel 3 inclusief bijlage van Warenwetbesluit Gastoestellen http://wetten.overheid.nl/BWBR0005384/2017-01-01#Artikel3
4) “Dat wil zeggen dat veiligheidsproblemen merkbaar en kenbaar zijn voor de gebruiker, dat de installatie indien nodig uitschakelt en dat fouten tijdens aanleg, gebruik en onderhoud geen ernstige veiligheidsconsequenties hebben. “
https://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/1079/b4a6d08bb6f4rapportkoolmonoxide-nl-interactief.pdf
5) Kamerbrief Voortgang van de in ontwikkeling zijnde wettelijke verplichting voor installateurs, dd december 2017, Kamerstuk, 28 325, nr.168.


Gerelateerd

Wederom onveilige CV-ketels

Gevaarlijke AGPO Ferroli CV-ketels

Gevaarlijke typen Ferroli-cv- ketels

Onveilige cv-ketels

De NVWA en vervolgonderzoeken naar onveilige cv-ketels

Koolmonoxide vergiftigingen door onveilige cv-ketel

De toegenomen populariteit van gasgestookte ketels, met name in nieuwbouw

Onveilige cv-ketels

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl