Tweedemonitor / Kamervraag / De berichten dat make-up asbest bevatDe berichten dat make-up asbest bevat

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z01223

2018Z01223 Vragen van de leden Laçin (SP) en Kröger (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de berichten dat make-up asbest bevat (ingezonden 26 januari 2018)


1
Bent u bekend met het bericht 'Asbest ontdekt in kindermake-up van Claire’s'? (1)
2
Bent u op de hoogte van het feit dat talk regelmatig in dezelfde bodemlagen voorkomt als een aantal soorten asbest (voornamelijk tremoliet, maar ook wel actinoliet en chrysotiel)?
3
Bent u bekend met het feit dat er wereldwijd regelmatig talkhoudende producten, waaronder cosmetica, waskrijt en medicijnen ontdekt worden en van de markt gehaald worden vanwege asbestverontreiniging?
4
Herinnert u zich uw uitspraak tijdens het algemeen overleg Externe veiligheid op 18 januari 2018 dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vorige week producten heeft ingekocht bij Claire’s en dat deze producten momenteel worden onderzocht? Hoe komt u tot de conclusie dat dit onderzoek al heeft plaatsgevonden, terwijl dit momenteel kennelijk nog wordt uitgevoerd? Hebt u daarmee de Kamer verkeerd geïnformeerd, omdat u tijdens het voornoemde algemeen overleg heeft aangegeven dat de ILT een toets heeft uitgevoerd en dat de producten van Claire’s in Nederland veilig zijn?
5
Kunt u uiteenzetten wat de ILT en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in Nederland tot op heden wél hebben gedaan om er zeker van te zijn dat de producten van Claire’s in Nederland asbestvrij zijn? Klopt de claim uit het bericht van EenVandaag dat de NVWA zich volledig baseert op gegevens van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en het Canadese Health Canada?
6
Bent u bekend met het feit dat in de VS en Canada, anno 2018, nog geen algeheel asbestverbod geldt en ook de wet- en regelgeving op het gebied van cosmetica veel soepeler zijn dan in de Europese Unie (EU)?
7
Deelt u de mening dat de NVWA medeverantwoordelijk is voor het garanderen van veilige producten op onze markt? Wat vindt u van de reactie van de NVWA waarin wordt gesteld dat dit primair de verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf is?
8
Zijn de NVWA en de ILT op de hoogte van het onderzoek van het Amerikaanse Scientific Analytical Institute (SAI) en de nadere beoordeling hierop door asbestlaboratorium Nomacon? Hoe beoordeelt u de resultaten van deze studies, waarin wordt aangetoond dat de geteste producten van Claire’s wel asbest bevatten?
9
Zijn de rapporten waarop Claire’s zich baseert bekend bij onze instanties? Zo ja, bent u bereid om deze met de Kamer te delen? Zo nee, weet u waarom deze rapporten niet openbaar worden gemaakt en bent u bereid om deze op te vragen?
10
Wat vindt u van het feit dat Claire’s en de FDA verklaren dat de make-up veilig is, terwijl het bedrijf tegelijkertijd negen producten uit de schappen heeft gehaald in de Verenigde Staten en Canada?
11
Kunt u verzekeren dat in de Nederlandse schappen geen identieke producten liggen als in de Verenigde Staten en Canada zijn teruggeroepen?
12
Kunt u aangeven hoeveel medewerkers van de ILT beschikbaar zijn voor het dossier Asbest en of en in hoeverre door de NVWA en de ILT wordt gehandhaafd op talkproducten die dikwijls asbest bevatten?

1) Een Vandaag, 22 januari 2018 (https://eenvandaag.avrotros.nl/item/asbest-ontdekt-inkindermake-up-van-claires/)


Gerelateerd

Het bericht ‘Asbest gevonden in make-up van Douglas en Hema’

De berichten dat asbest is make-up is aangetroffen

De berichten dat make-up asbest bevat

Het bericht ‘Reactie Expertise Centrum Asbest & Vezels op de commotie rondom de risico’s van blootstelling aan asbest’

Het bericht ‘Asbestvezels ontdekt op metrostation Stadhuis; voorlopig geen metro’s’.

Asbest in drinkwater

Onderzoeken naar het veilig houden van asbestdakensanering

Het bericht dat asbest is vrijgekomen bij een brand in Goeree OverflakkeeTweedemonitor / Kamervraag / Protocollen op de werkvloer na meldingen van seksuele intimidatieProtocollen op de werkvloer na meldingen van seksuele intimidatie

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z01223

2018Z01228 Vragen van de leden Sjoerdsma en Sienot (beiden D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over protocollen op de werkvloer na meldingen van seksuele intimidatie. (ingezonden 26 januari 2018)


1
Kunt u aangeven welke gebruikelijke protocollen in werking treden als iemand bij Rijkswaterstaat melding doet van seksuele intimidatie of pesten op de werkvloer?

2
Bent u bekend met de maatregelen die onder de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) vallen? Zo nee, waarom bent u hier niet mee bekend? Zo ja, op welke wijze wordt binnen Rijkswaterstaat uiting gegeven aan deze maatregelen? 1)

3
Is het u bekend dat het beroepsrisico dat het meeste voorkomt bestaat uit werkdruk, agressie en geweld door derden en ongewenste omgangsvormen? Zo nee, waarom niet?

4
Op welke wijze geeft Rijkswaterstaat vorm aan het ‘stimuleren en faciliteren dat bedrijven preventieve maatregelen tegen ongewenst gedrag nemen’? 1)

5
Op welke wijze bevordert Rijkswaterstaat dat werknemers bij iemand terecht kunnen wanneer zij zich onveilig voelen?

6
Welke bescherming is er op de werkvloer voor de werknemer die een melding maakt? Bestaat er een standaard protocol dat doorlopen kan worden? Kunt u bijvoorbeeld aangeven of het gebruikelijk is dat de werknemer die een melding plaatst wordt verzocht enkele dagen niet op het werk te verschijnen?

7
In hoeverre kunt u aangeven of het wel eens is voorgekomen dat werknemers bij Rijkswaterstaat tegen hun zin in langdurig zijn ziek gemeld?

8
Kunt u aangeven in hoeverre het wel eens is voorgekomen dat werknemers door de bedrijfsarts volledig arbeidsgeschikt worden verklaard maar dat Rijkswaterstaat ervoor kiest om werknemers niet toe te laten op de werkvloer? Indien u hier wel eens van op de hoogte bent gesteld, kunt u aangeven op welke gronden u dit wenselijk acht? Indien u dit niet wenselijk acht, kunt u aangeven waarom dit toch is voorgekomen?

9
Welke sancties bestaan er op Rijkswaterstaat indien privégegevens (zoals medische gegevens) van medewerkers worden verspreid?

10
Op welke manier worden externe partijen betrokken bij mogelijke conflicten en/of verschillen van inzicht op de werkvloer? Kunt u aangeven welke stappen worden doorlopen voordat een externe partij erbij wordt gehaald? Zo nee, waarom kunt u dit niet?

11
In hoeverre is het bovenstaand geformuleerd beleid de standaard en wordt dit in alle gevallen nageleefd? 2)

1) Kamerstuk 25 883, nr. 279
2) http://www.lc.nl/friesland/Nicolette-van-Berkel-het-boegbeeld-van-de-Brandaris-isweggepest-22790066.html


Gerelateerd

Seksuele intimidatie binnen de Verenigde Naties

Geweld en seksuele intimidatie in de trein en op het spoor

Intimidatie van huurders door huisbazen

Protocollen op de werkvloer na meldingen van seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie op de werkvloer bij universiteiten

Online ongewenst gedrag op de werkvloer.

Moslimfobie en intimidatie bij de politie

De rol van instanties rond het langdurig misbruikschandaal in de atletiekwereld

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl