Tweedemonitor / Kamervraag / De televisie-uitzending ‘Liever dood dan vermist’De televisie-uitzending ‘Liever dood dan vermist’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z00602

2018Z00602 Vragen van de leden Van der Molen (CDA) en Van der Graaf (ChristenUnie) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie over de televisie-uitzending «Liever dood dan vermist» (ingezonden 18 januari 2018).

Vraag 1
Hebt u kennisgenomen van de televisie-uitzending «Liever dood dan vermist»?1

Vraag 2
Onderkent u de wens van nabestaanden dat geallieerde piloten en bemanningsleden die in de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen een officieel graf krijgen? Zo ja, op welke wijze draagt u eraan bij dat die wens zoveel mogelijk gehonoreerd wordt?

Vraag 3
Voor hoeveel vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog op Nederlandse bodem is een bergingsverzoek afgewezen?

Vraag 4
Deelt u de mening, dat berging van een vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog niet afhankelijk behoort te zijn van de gemeente waar het wrak zich bevindt?

Vraag 5
Vindt u het wenselijk, dat de Circulaire Vliegtuigberging door gemeenten verschillend geïnterpreteerd wordt?

Vraag 6
Welke factoren vormen naar uw mening voor gemeenten een belemmering om tot berging van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog over te gaan?

Vraag 7
Bent u bereid maatregelen te nemen om gemeenten te stimuleren vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog te bergen?

Vraag 8
Waarom is de beslisboom die gemeenten faciliteert in de afweging bij een bergingsverzoek, zoals toegezegd door uw ambtsvoorganger bij brief van 23 december 2016 (Kamerstuk 32 156, nr. 78), nog niet gereed?

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Haga (VVD), ingezonden 18 januari 2018 (vraagnummer 2018Z00601).
1 Omroep MAX, NPO2, 15 januari 2018


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Sterke toename van het aantal gevallen van euthanasie

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De televisie-uitzending ‘Liever dood dan vermist’

De dood van een lammergier na botsing met een Nederlandse windmolen

Het bericht 'Televisie naar de smaak van de netmanager'

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl