Tweedemonitor / Kamervraag / De uitzending ‘2Doc: liever dood dan vermist’De uitzending ‘2Doc: liever dood dan vermist’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z00601

2018Z00601 Vragen van het lid Van Haga (VVD) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitzending «2Doc: liever dood dan vermist» (ingezonden 18 januari 2018).

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van de documentaire «2 Doc: liever dood dan vermist»?1

Vraag 2

Onderschrijft u de problemen die in deze uitzending worden beschreven?

Vraag 3
Bent u het eens met de in de documentaire opgeworpen stelling dat de huidige Circulaire Vliegtuigberging in combinatie met de huidige kostenverdeling, namelijk 30% voor de betreffende gemeente en 70% voor het Rijk leidt tot een onbevredigende situatie waarbij verzoeken van nabestaanden vaak niet worden gehonoreerd door de gemeente? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Hoe kan het dat er op dit moment in gemeenten op een verschillende manier wordt omgegaan met het bergen van oorlogswrakken?

Vraag 5
Waarom is de bevoegdheid om te oordelen over het al dan niet bergen van een oorlogswrak bij de gemeentes neergelegd?

Vraag 6
Vindt u niet dat sommige gemeentes onevenredig financieel getroffen worden omdat er in sommige veel wrakken liggen en in sommige gemeentes geen wrakken?

Vraag 7
Bent u bereid om het oordeel over het wel of niet bergen van een oorlogswrak weg te halen bij de gemeentes en neer te leggen bij het Rijk? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8
Bent u het eens met de in de documentaire genoemde schatting dat er maximaal nog slechts 30 tot 50 bergbare vliegtuigen zijn?

Vraag 9
Vindt u ook niet dat het wenselijk is om deze resterende vliegtuigen te bergen en de omgekomen bemanningsleden een fatsoenlijke begrafenis te geven, zodat de nabestaanden afscheid kunnen nemen van hun familieleden?

Vraag 10
Deelt u de mening van de Nationale ombudsman dat er meer eenduidigheid moet komen bij het bergingsproces van oorlogswrakken?

Vraag 11
Deelt u de mening van de Nationale ombudsman dat nabestaanden niet afhankelijk zouden moeten zijn van de locatie waar een oorlogswrak zich bevindt en van de beslissing of er al dan niet wordt overgegaan tot het bergen van het wrak?

Vraag 12
Bent u bereid het huidige proces rondom het bergen van oorlogswrakken en de omgekomen bemanningsleden te verbeteren? Zo ja, hoe en op welke termijn?

1 https://www.npo.nl/2doc-liever-dood-dan-vermist/15-01-2018/POW_03749675 (maandag 15 januari 2018)

Antwoord op

De televisie-uitzending ‘Liever dood dan vermist’ (18 januari 2018)
Reactietijd: 0 dagen


Indiener

Wybren van Haga (GvH)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)

Paul Blokhuis (CU)

Ank Bijleveld-Schouten (CDA)


Access ( 1423 )

Publicatiedatum
18 januari 2018
Gerelateerd

Misstanden bij het Haga Lyceum

De uitzending ‘2Doc: liever dood dan vermist’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Sterke toename van het aantal gevallen van euthanasie

Illegale en giftige mengsels in stookolie

De dood van een lammergier na botsing met een Nederlandse windmolen

De televisie-uitzending ‘Liever dood dan vermist’

Een nieuw onderzoek waaruit blijkt dat het gebruik van landbouwgif kan leiden tot de ontwikkeling van ALS

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl