Tweedemonitor / Kamervraag / Het stellen van hogere kapitaaleisen aan leningen voor fossiele investeringenHet stellen van hogere kapitaaleisen aan leningen voor fossiele investeringen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z00120

2018Z00120 Vragen van de leden Snels en Van der Lee (beiden GroenLinks) aan de ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat over het stellen van hogere kapitaaleisen aan leningen voor fossiele investeringen. (ingezonden 10 januari 2018)

1
Kent u het artikel “Klimaatverandering vergroot risico’s van banken, ook bij groene leningen", van de economen Arnoud Boot en Dirk Schoenmaker? 1)

2
Wat is uw oordeel over de lobby van de Europese Banken Federatie om de kapitaaleisen te verlagen voor groene bankleningen, zoals voor energiezuinige hypotheken en voor elektrische auto’s?

3
Vindt u het verstandig dat Eurocommissaris Valdis Dombrovksi - onder meer verantwoordelijk voor de financiële stabiliteit - zich al positief heeft uitgesproken voor zo’n groene supportfactor?

4
Wat is de status van de uitspraak van Eurocommissaris Valdis Dombrovski en kunt u aangeven hoe de Europese discussie op dit thema verloopt en tot regulering moet leiden?

5
Heeft Nederland - al dan niet in beslotenheid – een positie bepaalt over dit onderwerp. Zo ja, welke? Zo nee, waarom nog niet?

6
Deelt u de mening ook van de auteurs, dat het pleidooi voor een groene supportfactor sympathiek oogt, maar grote risico’s herbergt en daarom onverantwoord is?

7
Deelt u ook de mening dat het veel verstandiger is in plaats van het introduceren van een groene supportfactor in te zetten op een bestraffende factor voor leningen aan bedrijven, die juist fossiele brandstoffen willen blijven gebruiken en daarvan afhankelijk zijn?

8
Klopt de verwachting dat het stellen van hogere kapitaaleisen aan leningen voor dergelijke fossiele bedrijven, banken ook het vermogen geeft verliezen op te vangen wanneer de energietransitie versnelt of bijvoorbeeld een plotselinge aanscherping van CO2-prijsbeleid tot een heel andere kostenplaatje leidt?

9
Deelt u voorts de mening ook van de auteurs dat het wenselijk is dat door het introduceren van hogere kapitaaleisen aan dit type bedrijven verdere investeringen, die buitenproportioneel bijdragen aan versterking van klimaatverandering ontmoedigd worden, waardoor het systeemrisico van klimaatverandering, ook voor de financiële stabiliteit, verminderd wordt?

10
Bent u bereid – in Europese raden en daarbuiten – uit te dragen dat Nederland voorstander is van de introductie van hogere kapitaaleisen aan leningen voor fossiele bedrijven? Zo nee, bent u dan op zijn minst bereid deze kwestie één van de onderwerpen te maken in de onderhandelingen over het nieuwe Klimaat- & Energieakkoord, dat u in 2018 met maatschappelijke partijen, inclusief de financiële sector, hoopt af te sluiten?

1) Financieele Dagblad, 9 januari 2018


Gerelateerd

Het stellen van hogere kapitaaleisen aan leningen voor fossiele investeringen

Het artikel ‘Subsidie voor fossiele brandstof dubbel zo hoog als voor duurzame’

Het bericht dat de overheid nog steeds miljarden aan investeringen in de fossiele industrie dekt

De kosten van stimulering van fossiele brandstoffen

Het bericht dat banken financiering van fossiele energie niet hebben teruggebracht

Bancaire investeringen in fossiele energie

De invloed van de fossiele industrie op de inhoud van het onderwijs

‘groene leningen’ voor het energieneutraal maken van woningen

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl